Διακοπές νερού

Ανακοινώσεις

«
»

Δραστηριότητες

Blog Εργαζομένων

27
Απρ2017

1Η ΜΑΗ 2017

«
»

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ / ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ    ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)  

 - - - - - - - - - - - - - -

Δ/νση : Πρώην Στρατόπεδο Χ.Καψάλη

            Τ. Κ.  30200,  Μεσολόγγι

Τηλ. : 2631026734 & 2631027000

FAX :  2631022101

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

http: www.deyames.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΥΑΜ

        Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017(ΦΕΚ107-31/07/2017) δίνεται η δυνατότητα ρυθμίσεως οφειλών προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου.

       Στη παρούσα ρύθμιση υπάγονται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών μέχρι και 30/09/2017, ρυθμίζονται και καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι οφειλές ρυθμίζονται ως εξής:

Αριθμός Δόσεων             Ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων – τόκων

Εφάπαξ                                             100%

 2  έως 24                                            80%

25 έως 48                                            70%

49 έως 72                                            60%

73 έως 100                                          50%

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20)€.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα υποβάλλεται στο Ταμείο της ΔΕΥΑΜ, Πρώην Στρατόπεδο Χ. Καψάλη στο Μεσολόγγι, μέχρι και 30/11/2017 (καταληκτική ημερομηνία).

Η έναρξη των αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση θα ανακοινωθεί με νεώτερο δελτίο τύπου. 

                                                                                  Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

                                                                                   Γεώργιος Κοντογιάννης

           

 

 

Προς Δ.Ε.Υ.Α.,

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Σε συνέχεια της ενημέρωσης όσον αφορά στο ν. 4483/2017 με τον οποίο βελτιώνεται και εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α., θα θέλαμε συμπληρωματικά να αναφέρουμε  ότι πέρα από τα άρθρα που ειδικά και συγκεκριμένα αναφέρονται στις ΔΕΥΑ,  οι Δ.Ε.Υ.Α. εμπίπτουν και στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 52 του νόμου, που αφορά στην ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα  με δεδομένο ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι Νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.

 

Για την Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

´Ολγα Κοτσελίδου

Γενική Διευθύντρια

 

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4483

Άρθρο 52

Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού

1. Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα

αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως

και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος,

μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρ-

μόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δή-

μου ή του νομικού προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται

και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από

τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης

καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθε-

σμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης

ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό

εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24)

δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό

(80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα

οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα

τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομή-

ντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα

τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό

(100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις

εκατό (50%).

2. Στη ρύθμιση της παραγράφου 1 μπορούν, επίσης,

να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υπο-

βολής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκό-

λυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με

απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμι-

σης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστρο-

φή καταβληθέντων ποσών,

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για

αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό

εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης πα-

ραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.

Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα

συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω πα-

ραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση

της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η

υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται

στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση.

3. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμι-

ση υποβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών

από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

4. Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται

από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της παραγρά-

φου 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινο-

τήτων.

5. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τε-

λευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.

Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μι-

κρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

6. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώ-

τη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων

ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπα-

γωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως

μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέ-

χρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα,

χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

7. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την

επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του

ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφει-

λε αυτή να καταβληθεί.

8. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της

ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των

ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσο-

στό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό

που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που

τελικά διαμορφώνεται, με αντίστοιχη τροποποίηση της

απόφασης του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 4.

9. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον δεν συντρέ-

χουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδει-

κτικού φορολογικής ενημερότητας από άλλη αιτία και

ο οφειλέτης έχει καταβάλει:

α) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθμιζόμενης οφειλής

του, για οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) της ρυθμιζόμενης οφει-

λής του, για οφειλή από πέντε χιλιάδες και μηδέν ένα

(5.000,01) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,

γ) το είκοσι τοις εκατό (20 %) της ρυθμιζόμενης οφει-

λής του, για οφειλή δέκα χιλιάδες (10.000,01) ευρώ και

πάνω, ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευ-

σης αυτής προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για

επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης

καταβολής έστω και μίας εκ των δόσεων.

Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται

η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της δι-

αδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή

ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά

μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του

άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις

που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί

οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά

από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή

δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες

οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στις περιπτώσεις του

προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή κατόπιν αίτησης

του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων,

εφόσον εξοφληθεί το 25% της οφειλής που έχει υπαχθεί

στη ρύθμιση. Ποσά που αποδίδονται από επιβληθείσες

κατασχέσεις στα χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω πο-

σοστού δεν επιστρέφονται. Αν ο οφειλέτης απολέσει το

ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν αναστα-

λεί συνεχίζονται.

10. Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλ-

λεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται από

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για

ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση,

ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν

συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την ημε-

ρομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής.

11. Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον οφειλέτη,

Τεύχος Α’ 107/31.07.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1789

για την καταβολή μέρους της οφειλής μπορούν να υπα-

χθούν στη ρύθμιση μόνο για το μέρος αυτό.

12. Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια

την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της

οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίω-

σης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα

τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα,

εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή κα-

θυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρο-

νικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,

β) δεν υποβάλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώ-

σεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων

εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των

περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού

Φ.Π.Α.,

γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του

χορηγηθεί η ρύθμιση.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου

Water Logo Design3

ΕΣΠΑ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

front-page-espa-2014-2020.jpg filodimos.jpg

e-bill ΔΕΥΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

deya-ebilling_logo.png

Stay Connected on:

    

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  +26310-26734, -27000, -24139
  26310-22101
  ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ