ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ : 18-7-2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π.        Αρ. Πρωτ.: 2391

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)  

- - - - - - - - - - - - - -

Δ/νση : Πρώην Στρατόπεδο Χ.Καψάλη

           Τ. Κ. 30200, Μεσολόγγι

Πληρ.: Κατσώτα Μαρία

Τηλ. : 2631026734 & 2631027000

F A X : 2631022101

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων Φορέας: ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Δ/νση: Πρώην Στρ. Χρ. Καψάλη, 302 00, Μεσολόγγι

Τηλ. : 2631027000

Fax : 2631022101

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.deyames.gr Κωδικός NUTS: EL231

2.Παραλαβή τευχών: Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜ και στην διαδικτυακή πύλη . Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ Πρώην Στρατόπεδο Χ.Καψάλη, Τ. Κ. 30200, Μεσολόγγι, τηλ. 2631027000 από ώρα 09:00 έως 13:00, αρμόδια υπάλληλος Κατσώτα Μαρία.

3.Κωδικός CPV: 45112400-9 Χωματουργικά, 44114000-2 Σκυροδέματα & Τεχνικά Έργα, 44163100-1 Σωληνώσεις

4.Έργο: Η ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ (€) για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Ανατολικής Συνοικίας Αιτωλικού» προϋπολογισμού δαπάνης 1.100.000,00€ (με αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

5.Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης.

6.Σύστημα δημοπράτησης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα ομοειδών εργασιών (άρθρο 95, παρ. 2α του ν 4412/16).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

7.Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στα έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 2ης τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος XI του προσαρτήματος Α του ν 4412/2016.

8.Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

9.Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, κατά την διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, επί ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμιά αλλαγή, για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

10.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.

11.Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 28 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00. Η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 4 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

12.Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00€). Η χρονική ισχύ της εγγύησης συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να έχει τουλάχιστον (30) τριάντα ημέρες μετά το χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς.

13.Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12)μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία: προδικαστική προσφυγή μπορεί να ασκηθεί ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

Ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Κοντογιάννης Γεώργιος

 

Πατήστε εδώ για να αποθηκεύσετε τα έγγραφα στον υπολογιστή σας

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου

Water Logo Design3

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

front-page-espa-2014-2020.jpg

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Stay Connected on:

    

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  +26310-26734, -27000, -24139
  26310-22101
  ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ