ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΣΤΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΣΤΡΟΥ

Με αφορμή τα δημοσιεύματα και την ανησυχία των καταναλωτών της Τ.Κ. Μάστρου, που εκφράστηκε σε σχέση με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην λειτουργία του αντλιοστασίου ύδρευσης της κοινότητας, ενημερώνουμε ότι οφείλονταν σε ηλεκτρολογικό πρόβλημα του δικτύου ΔΕΗ, το οποίο και αποκαταστάθηκε την Τετάρτη 16-8-2017 το πρωί από συνεργείο της ΔΕΗ.

Μεσολόγγι 17/8/2017

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ

ΜΗΧ.-ΗΛΕΚΤΡ. ΕΜΠ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΑΡΘΡΟ 52 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4483

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)  

 - - - - - - - - - - - - - -

Δ/νση : Πρώην Στρατόπεδο Χ.Καψάλη

            Τ. Κ.  30200,  Μεσολόγγι

Τηλ. : 2631026734 & 2631027000

FAX :  2631022101

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

http: www.deyames.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΥΑΜ

        Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017(ΦΕΚ107-31/07/2017) δίνεται η δυνατότητα ρυθμίσεως οφειλών προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου.

       Στη παρούσα ρύθμιση υπάγονται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών μέχρι και 30/09/2017, ρυθμίζονται και καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι οφειλές ρυθμίζονται ως εξής:

Αριθμός Δόσεων             Ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων – τόκων

Εφάπαξ                                             100%

 2  έως 24                                            80%

25 έως 48                                            70%

49 έως 72                                            60%

73 έως 100                                          50%

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20)€.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα υποβάλλεται στο Ταμείο της ΔΕΥΑΜ, Πρώην Στρατόπεδο Χ. Καψάλη στο Μεσολόγγι, μέχρι και 30/11/2017 (καταληκτική ημερομηνία).

Η έναρξη των αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση θα ανακοινωθεί με νεώτερο δελτίο τύπου. 

                                                                                  Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

                                                                                   Γεώργιος Κοντογιάννης

           

 

 

Προς Δ.Ε.Υ.Α.,

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Σε συνέχεια της ενημέρωσης όσον αφορά στο ν. 4483/2017 με τον οποίο βελτιώνεται και εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α., θα θέλαμε συμπληρωματικά να αναφέρουμε  ότι πέρα από τα άρθρα που ειδικά και συγκεκριμένα αναφέρονται στις ΔΕΥΑ,  οι Δ.Ε.Υ.Α. εμπίπτουν και στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 52 του νόμου, που αφορά στην ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα  με δεδομένο ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι Νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.

 

Για την Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

´Ολγα Κοτσελίδου

Γενική Διευθύντρια

 

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4483

Άρθρο 52

Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού

1. Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα

αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως

και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος,

μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρ-

μόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δή-

μου ή του νομικού προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται

και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από

τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης

καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθε-

σμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης

ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό

εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24)

δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό

(80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα

οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα

τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομή-

ντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα

τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό

(100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις

εκατό (50%).

2. Στη ρύθμιση της παραγράφου 1 μπορούν, επίσης,

να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υπο-

βολής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκό-

λυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με

απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμι-

σης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστρο-

φή καταβληθέντων ποσών,

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για

αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό

εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης πα-

ραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.

Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα

συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω πα-

ραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση

της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η

υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται

στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση.

3. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμι-

ση υποβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών

από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

4. Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται

από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της παραγρά-

φου 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινο-

τήτων.

5. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τε-

λευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.

Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μι-

κρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

6. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώ-

τη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων

ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπα-

γωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως

μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέ-

χρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα,

χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

7. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την

επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του

ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφει-

λε αυτή να καταβληθεί.

8. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της

ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των

ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσο-

στό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό

που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που

τελικά διαμορφώνεται, με αντίστοιχη τροποποίηση της

απόφασης του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 4.

9. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον δεν συντρέ-

χουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδει-

κτικού φορολογικής ενημερότητας από άλλη αιτία και

ο οφειλέτης έχει καταβάλει:

α) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθμιζόμενης οφειλής

του, για οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) της ρυθμιζόμενης οφει-

λής του, για οφειλή από πέντε χιλιάδες και μηδέν ένα

(5.000,01) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,

γ) το είκοσι τοις εκατό (20 %) της ρυθμιζόμενης οφει-

λής του, για οφειλή δέκα χιλιάδες (10.000,01) ευρώ και

πάνω, ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευ-

σης αυτής προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για

επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης

καταβολής έστω και μίας εκ των δόσεων.

Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται

η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της δι-

αδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή

ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά

μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του

άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις

που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί

οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά

από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή

δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες

οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στις περιπτώσεις του

προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή κατόπιν αίτησης

του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων,

εφόσον εξοφληθεί το 25% της οφειλής που έχει υπαχθεί

στη ρύθμιση. Ποσά που αποδίδονται από επιβληθείσες

κατασχέσεις στα χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω πο-

σοστού δεν επιστρέφονται. Αν ο οφειλέτης απολέσει το

ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν αναστα-

λεί συνεχίζονται.

10. Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλ-

λεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται από

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για

ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση,

ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν

συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την ημε-

ρομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής.

11. Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον οφειλέτη,

Τεύχος Α’ 107/31.07.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1789

για την καταβολή μέρους της οφειλής μπορούν να υπα-

χθούν στη ρύθμιση μόνο για το μέρος αυτό.

12. Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια

την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της

οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίω-

σης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα

τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα,

εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή κα-

θυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρο-

νικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,

β) δεν υποβάλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώ-

σεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων

εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των

περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού

Φ.Π.Α.,

γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του

χορηγηθεί η ρύθμιση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ               

ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)  

 - - - - - - - - - - - - - -

Δ/νση : Πρώην Στρατόπεδο Χ.Καψάλη

            Τ. Κ.  30200,  Μεσολόγγι

Τηλ. :    2631026734 & 2631027000

FAX :  2631022101

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

http: www.deyames.gr

Ι. Π.  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ :2/7/2017

                                                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εν όψει  των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες, της παρατεταμένης ανομβρίας καθώς και της πτώσης πίεσης στο δίκτυο ύδρευσης λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης, θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή στους δημότες για ορθολογική χρήση του νερού, χωρίς σπατάλες.

Παρακαλούμε τους καταναλωτές, να αποφεύγουν τις ώρες από 14:00 έως 24:00, δραστηριότητες όπως: πλύσιμο χώρων, αυτοκινήτων, ποτίσματα κήπων κλπ, προκειμένου να  μην υπάρχει πρόβλημα στην ομαλή υδροδότηση των δημοτικών διαμερισμάτων και στην κάλυψη βασικών αναγκών του πληθυσμού για οικιακή χρήση (υγιεινή, πόση κλπ).

Η σωστή διαχείριση του νερού είναι υπόθεση όλων μας.

Η παραμικρή ποσότητα νερού έχει την δική της αξία.

Εκ της Διοικήσεως της ΔΕΥΑΜ

 

                                                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ


     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ‘Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων ‘Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που εκπροσωπεί 116 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας, θεωρεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τις Δ.Ε.Υ.Α. την ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων, την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».

Οι νέες διατάξεις για τις Δ.Ε.Υ.Α. αποτελούν θεσμική κατάκτηση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και προέκυψαν μετά από ειλικρινή και καλόπιστη συνεργασία τόσο με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών όσο και με την σημερινή, καθώς και με τους συμβούλους και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με τον νέο νόμο τροποποιείται και βελτιώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ο ιδρυτικός νόμος των Δ.Ε.Υ.Α., ο ν. 1069/80, ένα αξιόπιστο όπως αποδείχθηκε στην πράξη θεσμικό εργαλείο, με βάση τον οποίο ιδρύθηκαν και λειτούργησαν αποτελεσματικά επί 37 χρόνια, παρέχοντας υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης στον μισό πληθυσμό της χώρας μας, και εκτελώντας έργο πάνω από 12 δις ευρώ με μεγάλη περιβαλλοντική και αναπτυξιακή σημασία για τις τοπικές κοινωνίες.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Δ.Ε.Υ.Α.  καλύπτει τα κενά του ιδρυτικού τους νόμου, αποσαφηνίζει την νομική τους φύση, εκσυγχρονίζει την λειτουργία τους προσαρμόζοντάς την στις σύγχρονες συνθήκες και αναβαθμίζει τον εκπρόσωπο των Δ.Ε.Υ.Α., την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. δίνοντάς της τη δυνατότητα να υπογράφει προγραμματικές συμβάσεις. Οι νέες διατάξεις αποκαθιστούν τη θεσμική ισχύ του ν. 1069/80 που αποδυναμώθηκε στη διάρκεια της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης από μνημονιακές διατάξεις, δημιουργώντας ένα σύγχρονο, συνεκτικό και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι Δ.Ε.Υ.Α. Ενδεικτικά και ως πολύ σημαντικές αναφέρονται οι διατάξεις για τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των Δ.Ε.Υ.Α., για τη δυνατότητα των Δ.Ε.Υ.Α. να καταργήσουν ή να μειώσουν το ειδικό τέλος 80% εφόσον δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις που συνδέονται με τους σκοπούς της θέσπισής του, για την λειτουργία τους σύμφωνα με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τους υδατικούς πόρους κ.α.

Ωστόσο, οι ιδιαίτερα θετικές προοπτικές που σηματοδοτεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Δ.Ε.Υ.Α., θα αποτελέσουν «κενό γράμμα» αν οι Δ.Ε.Υ.Α. δεν ενισχυθούν με το απαραίτητο για την λειτουργία τους μόνιμο επιστημονικό προσωπικό. Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. επισημαίνοντας τον κίνδυνο κατάρρευσης των Δ.Ε.Υ.Α. λόγω υποστελέχωσης ζητά από την Πολιτεία να προωθήσει το συντομότερο δυνατό  νομοθετική διάταξη που θα εξαιρεί τις Δ.Ε.Υ.Α. λόγω του ανταποδοτικού τους χαρακτήρα από τους περιορισμούς προσλήψεων που ισχύουν στο δημόσιο τομέα για το προσωπικό αορίστου χρόνου.

Παραπέρα, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θεωρώντας την μείωση του ενεργειακού κόστους των Δ.Ε.Υ.Α. απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυγίανση και  βιωσιμότητά τους , ζητά από την Πολιτεία (Υπουργείο Ενέργειας, Υπουργείο Εσωτερικών, ΚΑΠΕ, Τ.Π. & Δ.) να επισπεύσει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μειωθεί άμεσα το ενεργειακό κόστος των Δ.Ε.Υ.Α. και να απελευθερωθούν πόροι για επενδυτικές και άλλες ανάγκες των επιχειρήσεων, σε μία εποχή που η εισπραξιμότητα των εσόδων των Δ.Ε.Υ.Α. παρουσιάζει πτώση λόγω της οικονομικής κρίσης.

Τέλος, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και με βάση τη θεσμοθετημένη πλέον δυνατότητά της να υπογράφει προγραμματικές συμβάσεις εκφράζει τη βούλησή της να συνεργασθεί στενά με την Πολιτεία και όλους τους συναρμόδιους για θέματα ύδρευσης-αποχέτευσης φορείς, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας μας των οποίων οι Δ.Ε.Υ.Α. αποτελούν βασικούς διαχειριστές.

ΕΝΟΡΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ ΚΑΤΑ ΤΩΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΑΕ"

ΕΝΟΡΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

 

Ονομάζομαι Σπυρίδων Σταματάτος του Διονυσίου. Γεννήθηκα στις 15-3-1956 στο Μεσολόγγι, όπου και έζησα τα μαθητικά μου χρόνια και την Αλυκοποίηση της Λιμνοθάλασσάς μας. Το τελευταίο μάλιστα το έζησα πολύ έντονα, αφού πολλοί φίλοι η συμμαθητές μου ήσαν παιδιά ψαράδων, οι οποίοι λόγω της καταστροφής της αλιείας, από την μετατροπή της λιμνοθάλασσας σε θερμάστρες (κλειστά αβαθή λιμνοθαλάσσια τεμάχια για να εξατμίζεται με τις υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι το νερό και να απομένει το ακατέργαστο αλάτι), αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν για να εύρουν δουλειά σε άλλες περιοχές της χώρας. Πολλοί δεν άντεξαν μακριά από τον τόπο τους, τον παλιό τρόπο ζωής τους και την λιμνοθάλασσα κι έσβησαν. Είχα ζήσει με μεγάλη συγκίνηση αυτά τα γεγονότα γιατί ήμασταν μικρή κοινωνία κι όλοι γνωστοί.   Έφυγα το 1974 για σπουδές στην Σχολή Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την Στρατιωτική μου θητεία και για επαγγελματική αναζήτηση, χωρίς βέβαια να χάσω ποτέ την επαφή μου με την γενέτειρα Πόλη μου και τους οικείους μου. Έτσι πάντα γνώριζα τι συνέβαινε εκεί. Επέστρεψα οριστικά στο Μεσολόγγι το 1986 και από τον Οκτώβριο του 1993 ανέλαβα την θέση του Γενικού Διευθυντή στην μόλις τότε συσταθείσα Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου, που διατηρώ έως και σήμερα. Η Ιερή Πόλη Μεσολογγίου απέκτησε αποχέτευση στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Τότε κατασκευάστηκαν χωριστά δίκτυα ακαθάρτων και όμβριων. Αυτό έγινε πρωτίστως για  την παραγωγή άλατος από την Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και την εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων της τότε ΕΛΕΒΜΕ ΑΕ (ιδρύθηκε το 1978) και μετέπειτα ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΑΕ (ιδρύθηκε το 1988).

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ

 

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης:

«Οι Ελληνικές Αλυκές ΑΕ είναι μια Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου που ιδρύθηκε το 1988 με πρωταρχικό στόχο την οικονομική εξυγίανση των βιώσιμων αλυκών απανταχού της Ελλάδος μέσω εκμηχάνισης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των, ούτως ώστε η χώρα σύντομα να καταστεί τουλάχιστον αυτάρκης όσον αφορά τις ανάγκες της σε πρωτογενές αλάτι.

Αποτελεί ουσιαστική συνέχεια της προγενέστερης ανθούσας Εταιρείας Αλυκαί Μεσολογγίου ΑΕ που με τη σειρά της είχε ιδρυθεί το 1978 ως θυγατρική της ΕΛΕΒΜΕ ΑΕ και συνίστατο απλώς από τη φερώνυμη αλυκή. Με την προσάρτηση των μικρότερων, ο συνολικός αριθμός αλυκών που υπάγονται σήμερα στην Εταιρεία ανήλθε σε οκτώ. Επιπλέον, μελετάται η δυνατότητα διεύρυνσης της δυναμικότητας της Εταιρείας με ίδρυση νεοπαγούς αλυκής στη νήσο Λήμνο.

Οι χώροι των αλυκών, κατεξοχήν πεδία των τεχνολογικών και πολιτισμικών δρωμένων του παρελθόντος, αποτελούν ταυτόχρονα έξοχα ενδιαιτήματα μεγάλου αριθμού βιολογικών ειδών. Η φυσική ιστορία κάποιων από αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τέτοιους υπεραλμυρούς λειμώνες. Γι' αυτό, παράλληλα με τον προαναφερθέντα, πάγιο στόχο των Ελληνικών Αλυκών ΑΕ αποτελεί η διατήρηση της φυσικής και η ανάδειξη της πολιτισμικής ελληνικής κληρονομιάς στους χώρους των υπό την κυριότητά τους αλυκών. Έτσι, η Εταιρεία έχει στο παρελθόν έμπρακτα ενδιαφερθεί για τη μελέτη και προστασία της άγριας ζωής στις αλυκές, δρα με τις αρχές της αειφορίας, ενώ παράλληλα σχεδιάζει την ίδρυση μουσείου αλυκής για πρώτη φορά στη χώρα.»

Λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας της Πόλης του Μεσολογγίου που είχε πολύ υψηλή στάθμη υδροφόρου ορίζοντα, για την λειτουργία του δικτύου ακαθάρτων κατασκευάστηκαν έξη (6) μεγάλα αντλιοστάσια ανύψωσης των λυμάτων σε διάφορα σημεία της Πόλης, τα οποία μετέφεραν τα λύματα στον Βιολογικό Καθαρισμό της Πόλης που κατασκευάστηκε στο νοτιοδυτικό μέρος της.

Ειδικά για τα όμβρια ύδατα που με φυσική ροή, όπως γίνεται σε όλες τις πόλεις  καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες, εν προκειμένω στην λιμνοθάλασσα, κατασκευάστηκαν τρία (3) μεγάλα αντλιοστάσια όμβριων σε τρία σημεία περιφερειακά της πόλης, προκειμένου τα όμβρια ύδατα να οδηγούνται μέσω δικτύων έξωθεν της περιοχής της λιμνοθάλασσας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή άλατος.

Ο  παραπάνω ισχυρισμός μας αποτυπώνεται και στην επιστολή με αρ. πρωτ. 1376/4 Μαρτίου 1983 του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου κου Κώστα Αντωνίου προς τον Υφ. Εσωτερικών κο Μιλτιάδη Παπαϊωάννου,  στον οποίο αναφέρει ακριβώς, «Η αποχέτευση ομβρίων όμως με τα αντλιοστάσια που την συνοδεύουν έχει εγγράψει ισόβια υποθήκη στα πορτοφόλια των Μεσολογγιτών. Αυτό γιατί απλούστατα δεν χρειαζόνταν η πόλη μας – γιατί είχε φυσική απορροή – αποχέτευση ομβρίων με αντλιοστάσια. Την έφτιαξαν έτσι γιατί ήθελαν να απαλλάξουν τη Λιμνοθάλασσα από γλυκά νερά προκειμένου να εξασφαλίσουν μεγάλη αλμυρότητα, στοιχείο χρήσιμο για μεγιστοποίηση της αλατοπαραγωγής. Δεν είναι ούτε λογικό ούτε δίκαιο να πληρώσουμε την δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης έργων που δεν έγιναν για μας.», ενώ ο παραπάνω ισχυρισμός μας γίνεται απολύτως αποδεκτός και από την Κυβέρνηση, όπως βεβαιώνει ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας κος Ευάγγελος Γιαννακούλιας στο με αρ. πρωτ. οικ  1335/29-7-1983 λέγοντας: «Ο Δήμαρχος σε σχετική σύσκεψη παρουσία και του Υφ. Εσωτερικών Μ. Παπαϊωάννου, του Γ. Γ. του Υπ. Δημ. Έργων κ. Γείτονα και εμένα, διετύπωσε την άποψη ότι δεν πρέπει οι Μεσολογγίτες να πληρώσουν την δαπάνη για την αποχέτευση ομβρίων, διότι τέτοιο πρόβλημα δεν είχε το Μεσολόγγι και τους σχεδιασμούς ή λάθη της χούντας δεν τα πληρώνουν οι Μεσολογγίτες. Επειδή αυτό είναι γεγονός και δίκαιο όλοι και το Υπ. Εσωτερικών και το Υπουρ. Δημ. Έργων το αποδέχονται και αναλαμβάνει το Δημόσιο να πληρώνει το ποσοστό που αναλογεί στη λειτουργία των ομβρίων. Αυτό θα καθοριστεί με τεχνικούς του Δήμου και του Υπ. Δημ. Έργων

Έτσι λοιπόν λόγω του μεγάλου οικονομικού κόστους που θα προέκυπτε από την λειτουργία και συντήρηση όλων αυτών των αντλιοστασίων καθώς και των δικτύων, οι Δημοτικές Αρχές αρνήθηκαν να παραλάβουν τα δίκτυα καθώς οι δημότες θα καλούνταν να πληρώσουν υπερβάλλον κόστος σε αναντιστοιχία με την οικονομική τους δυνατότητα, επειδή έπρεπε να ευνοηθούν τα οικονομικά συμφέροντα των σημερινών ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΑΕ.   

Ύστερα από πολλές και μακρές συζητήσεις η Πολιτεία και η Δημοτική Αρχή Ι.Π. Μεσολογγίου, με Δήμαρχο τον κο Κώστα Αντωνίου, κατέληξαν σε συμφωνία (έγγραφο με αρ. πρωτ. 7430/17-10-84 του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας Βαγγ. Γιαννακούλια προς τον Δήμαρχο του Δήμου Μεσολογγίου), και όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, «αποφασίσθηκε ότι ο  Δήμος  θα παραλάβει την Αποχέτευση, το δε Υπουργ. Δημοσ. Έργων την αποχέτευση ομβρίων και στην αναλογία που από κοινό έλεγχο θα αποδειχθεί ότι επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας της όλης αποχέτευσης». Στην παράγραφο 2 του ίδιου εγγράφου αναφέρεται «Από επιτροπή που κάνατε εσείς η ο Δήμαρχος βγήκε το κόστος των αντλιοστασίων ομβρίων στα εξής:

-       Επισκευές, ποσόν και ζητούμενες εργασίες

-       Ετήσιο κόστος λειτουργίας

Αυτή την πρόταση της Επιτροπής σας ήλεγξε η Δ.Τ.Υ. (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – δική μας σημείωση).

Αυτά αναλαμβάνει ετήσια το ΥΠ. Δ.Ε. όπως είχε συμφωνηθεί.

Και για μεν την επισκευή μηχανολογική και κτιριακή ήδη εκτελούνται οι εργολαβίες και θα παραδοθούν πλήρη στον Δήμο.

Το δε λειτουργικό κόστος ετήσιο θα εγγράψετε ετησίως στον προϋπολογισμό του Ν.Τ. (Νομαρχιακού Ταμείου – δική μας σημείωση) σαν επιχορήγηση του Δήμου Μεσολογγίου

Τελικά η Αποχέτευση παραλαμβάνεται από τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου στις 24-3-1987 επί Δημάρχου Δημήτρη Ζωγράφου, από Επιτροπή Παράδοσης αποτελούμενη από τους:

1. Βαγγέλη Γιαννακούλια, Νομάρχη Αιτωλ/νίας

2. Τιμόθεο Τριφιάτη, Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών  και

3. Αναστάσιο Παντούλα, Ηλεκτρολόγο Υπομηχανικό στην Δ.Τ.Υ.

και Επιτροπή Παραλαβής αποτελούμενη από τους:

1. Δημήτρη Ζωγράφο, Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου

2. Ελευθέριο Βουλιμιώτη, Αντιδήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου

3. Ιωάννη Ξανθόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο και

4. Γεώργιο Μπενετάτο, Δημοτικό Σύμβουλο

Στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ διοικητικής παράδοσης και παραλαβής της 24-3-1987 αναγράφεται: «Έχοντας υπ’ όψη

Α) Την από 23/2/87 απ’ αριθμ. 92 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Μεσολογγίου με την οποία ορίσθηκαν τα Μέλη της Επιτροπής Παραλαβής.

Β) Την από 16/3/87 απόφαση απ’ αριθμ. 123 του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου με την οποία αποφασίζεται η παραλαβή της αποχέτευσης Μεσολογγίου σύμφωνα με τους όρους που έχει ορίσει το Δημ. Συμβούλιο. (Επισκευή αντλιοστασίων, την εφ’ άπαξ χρηματοδότηση για την προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού και την ανάληψη, κάλυψη κόστους λειτουργίας συντήρησης των αντλιοστασίων και δικτύων των ομβρίων υπό του Δημοσίου) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση ετήσιας δαπάνης λειτουργίας των αντλιοστασίων ομβρίων του έτους 1986 αναπροσαρμοζομένης βάσει των εκάστοτε δαπανών λειτουργίας – συντήρησης των ομβρίων.

ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ

Οι μεν τρεις πρώτοι στην διοικητική παράδοση της αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων (δίκτυα αντλιοστάσια και βιολογικός καθαρισμός) της Πόλης Μεσολογγίου οι δε υπόλοιποι στην παραλαβή αυτών για χρήση και λειτουργία

Ύστερα από τα παραπάνω άρχισαν να εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Νομαρχιακού Ταμείου και να  καταβάλλονται σαν επιχορήγηση κάθε έτος στον Δήμο, αρχικά για το έτος 1986, έξη εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες εβδομήντα (6.339.070) δραχμές, δηλαδή σημερινά δέκα οχτώ  χιλιάδες εξακόσια τέσσερα (18.604) ευρώ, και δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000δρχ. = 35.127€) το 1992.

Το ποσά αυτά αφορούσαν στο κόστος συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου όμβριων και προέκυψε από την ανάλυση των στοιχείων από  επιτροπή τεχνικών του Δήμου που ελέγχθηκε κι εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας, όπως σχετική αναφορά γίνεται στο παραπάνω αναφερθέν με αριθμό πρωτ. 7430/17-10-84 έγγραφο του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας Βαγγ. Γιαννακούλια προς τον Δήμαρχο του Δήμου Μεσολογγίου.

Δυστυχώς αναίτια και χωρίς να εκλείψουν οι λόγοι, σταμάτησε από το 1993 οπότε και λειτούργησε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου, η επιχορήγηση προς την ΔΕΥΑΜ η προς τον Δήμο για λογαριασμό της ΔΕΥΑΜ.

Η ΔΕΥΑΜ λοιπόν και κατά συνέπεια οι δημότες, από το 1993 και μετά έως και σήμερα επιβαρύνονται με το κόστος λειτουργίας και συντήρησης και του δικτύου Όμβριων, παρά την διαφορετική συμφωνία και παρά τις προφορικές παραστάσεις και την αλληλογραφία προς τους αρμόδιους.

Έτσι η Δημοτική Αρχή, η ΔΕΥΑ ΙΠ Μεσολογγίου και οι κοινωνικοί φορείς της Πόλης μας καταφεύγουν στην Δικαιοσύνη και ζητούν να τηρηθεί η συμφωνία με την Πολιτεία, να καταβληθούν άμεσα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ και με τις νόμιμες αναπροσαρμογές (τόκους) όλες οι δαπάνες λειτουργίας του δικτύου όμβριων από το 1993 έως και σήμερα, καθώς και να συνεχιστεί κανονικά στο μέλλον η επιχορήγηση της λειτουργίας αυτής ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ και σύμφωνη με τις πραγματικές σημερινές δαπάνες, όπως προέβλεπε η αρχική συμφωνία ανάμεσα στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, την Νομαρχία και το Υπουργείο Δημοσίων Έργων (έγγραφο με αρ. πρωτ. 7430/17-10-84 του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας Βαγγ. Γιαννακούλια προς τον Δήμαρχο του Δήμου Μεσολογγίου).

Θέλουμε να επισημάνουμε την οικονομική αδυναμία των καταναλωτών και κατά συνέπεια της ΔΕΥΑΙΠΜ να σηκώσουν και αυτές τις δαπάνες όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια να οδηγείται η επιχείρηση σε οικονομικό αδιέξοδο.

Αν δεν βρούμε δικαίωση από την Πολιτεία είμαστε αποφασισμένοι να καταφύγουμε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, ώστε να διεκδικήσουμε τα νόμιμα συμφέροντα των δημοτών μας.

Στην συνέχεια με βάση τις πραγματικές δαπάνες και στο ακριβές πνεύμα της συμφωνίας, όπως αυτή έχει διατυπωθεί στα έγγραφα με αρ. πρωτ. 7430/17-10-84 και 931/31-5-1983 (Πληροφοριακό Σημείωμα του Νομάρχη Βαγγέλη Γιαννακούλια προς τον Δήμαρχο Μεσολογγίου), θα υπολογίσουμε, κατά το ελάχιστο, το κόστος λειτουργίας ανά έτος από το 1993 έως και το 2015, οπότε θα προκύψει και το συνολικό. Και υπογραμμίζουμε το κατά το ελάχιστον, διότι η μη δυνατότητα αναλυτικής καταγραφής των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας των δύο δικτύων όμβριων και ακαθάρτων και εξ αυτού του λόγου ενδεχόμενες αοριστίες,  οδηγούν με βεβαιότητα σε υποτίμηση του πραγματικού κόστους του δικτύου όμβριων και ωφελούν την αντίδικό μας . Για τον λόγο αυτό αποδεχόμαστε την κοστολόγηση που διενήργησε το Τ.Ε.Ε., τμήμα Αιτωλοακαρνανίας, ύστερα από δικό μας αίτημα, παρά το ότι σύμφωνα με το πνεύμα της τότε συμφωνίας αρμόδια για την κοστολόγηση ορίζεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή κατ’ αντιστοιχία σήμερα της ΔΕΥΑΜ. Εξ άλλου πιστεύουμε στην αντικειμενική και δίκαιη αντιμετώπισή μας από την Πολιτεία μας, η οποία θεωρούμε ότι δεν επιθυμεί την αδικία μας, αλλά την ισότιμη αντιμετώπισή μας. Δεν μπορούμε να φανταστούμε, ότι οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ θα αντλούν από τον φυσικό πλούτο της Πόλης μας έσοδα που ετήσια φτάνουν και ξεπερνούν τα 4.000.000€ και από πάνω θα μας βάζουν να πληρώνουμε εσαεί ένα παράνομο χρέος, που προκύπτει για την εξυπηρέτηση των δικών τους οικονομικών συμφερόντων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΑΕ

 

     Ισχυρίζονται οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ, ότι τα Αντλιοστάσια Όμβριων Υδάτων έγιναν για να εξυπηρετήσουν την Πόλη του Μεσολογγίου.

-       Αν είναι έτσι, γιατί τα αντλιοστάσια διοχετεύουν τα όμβρια ύδατα που συλλέγουν, εκτός των θερμαστρών τους, που αυτές λειτουργούν για την παραγωγή του αλατιού τους;

-       Γιατί το έτος 2005 που επρόκειτο να κατασκευαστεί το έργο «Δίκτυα αποχέτευσης» στην Πόλη του Μεσολογγίου, με την παρέμβαση του τότε Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ κου Χρίστου Βερελή, ύστερα από διάβημα των Ελληνικών Αλυκών ΑΕ με τον τότε Δ/ντή της στο Μεσολόγγι κο Χρήστο Μήλα, άλλαξε η παροχέτευση των όμβριων της περιοχής Καλονής - Αγίου Αθανασίου, που προβλέπονταν να πέσουν στην θερμάστρα της Πλώσταινας και οδηγήθηκαν τελικά στην αποστραγγιστική τάφρο Τ12 του ΤΟΕΒ Μεσολογγίου, ο οποίος ΤΟΕΒ μας χρεώνει  με ανταποδοτικά τέλη;

Για να δείξουν οι Ελληνικές Αλυκές ΑΕ, ότι τα αντλιοστάσια δεν έγιναν για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα, μας λένε κλείστε τα αφού δεν τα θέλετε. Εμείς ως Αλυκές δεν θα έχουμε πρόβλημα.

Η το λένε από άγνοια, η μας εμπαίζουν. Φυσικά δεν θα έχουν πρόβλημα. Στην Πόλη μας και τους δημότες μας δημιούργησαν σοβαρότατο πρόβλημα για μια ζωή, για να εξυπηρετούνται τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα! Και οφείλουν να πληρώσουν και να πληρώνουν.

-       Όπως αναφέρεται και από τον τότε Δήμαρχο Μεσολογγίου κο Κώστα Αντωνίου, το Μεσολόγγι αρχικά είχε φυσική απορροή. Με τα έργα της Χούντας το Μεσολόγγι υπερυψώθηκε παραθαλάσσια, ώστε τα νερά της βροχής και τα ακάθαρτα να μην καταλήγουν στις θερμάστρες, αλλά να συλλέγονται σε  τρία μεγάλα αντλιοστάσια και να οδηγούνται έξω από αυτές. Από τότε καταργήθηκε η χωρίς λειτουργικό κόστος φυσική απορροή και αυτή γίνεται από τότε πλέον μόνο με τα αντλιοστάσια με υψηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Υποθηκεύτηκε λοιπόν για πάντα η αντιπλημμυρική προστασία της Πόλης μας να κοστίζει ακριβά, αλλά και να μην είναι ασφαλής μιας και εξαρτάται πλέον από την τέλεια λειτουργία του δικτύου όμβριων υδάτων, των αντλιοστασίων, της ΔΕΗ κλπ. Είναι φυσικό λοιπόν σε κάθε βροχή αν κάτι πάει στραβά, αν εκδηλωθεί ηλεκτρική βλάβη σε αντλιοστάσιο, στο δίκτυο της ΔΕΗ, η σε αντλία κλπ. να κινδυνεύει να πλημμυρίσει η Πόλη μας. Συνέβη και το πληρώσαμε πολλές φορές στο παρελθόν και σήμερα το ζούμε με δραματικό τρόπο, λόγω της κλιματικής αλλαγής και του συχνότατου φαινομένου των καταιγίδων. Εξ άλλου να θυμίσουμε, ότι στις 22-10-2016 η Πόλη μας πλημμύρισε και κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ποιος θα μεριμνήσει για μας, αν όχι η Πολιτεία μας με όλους τους θεσμούς που πρέπει να μας αποδώσουν όλα όσα μας αναλογούν; Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο καθένας αντιλαμβάνεται, ότι δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο δικαίωμά μας, για να μπορούμε να προστατεύουμε τους δημότες μας. Αυτό απαιτεί ισονομία, ισοπολιτεία και δικαιοσύνη που πιστεύουμε ότι θα μας αποδοθεί. Γιατί οι δημότες Μεσολογγίου πρέπει να πληρώνουν και τις καταιγίδες και τις Ελληνικές Αλυκές ΑΕ; Γιατί θα πρέπει να είναι κατά την λαϊκή ρήση «Κερατάδες και ζημιωμένοι»;

Ένα άλλο επιχείρημα μπορεί να είναι ότι οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ ως Εταιρεία Δημοσίου Συμφέροντος υπηρετούν το γενικότερο κοινωνικό συμφέρον κι ως εκ τούτου δεν πρέπει να ζητάμε να πληρώσουν κι από πάνω.

Αντίθετα αυτό το επιχείρημα στηρίζει και επιβεβαιώνει το δικό μας δίκαιο αίτημα. Είναι δυνατόν για ένα αγαθό που παράγεται και το όφελός του αποδίδεται σε όλο τον Ελληνικό λαό, να ζητάμε να το πληρώσουν ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΕΣ; Εμείς απλά λέμε ότι πρέπει να το πληρώσουμε ΟΛΟΙ. Και αυτό θα γίνει αν το πληρώσουν οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ και κατ’ επέκταση το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. 

Τέλος ένα επιχείρημα που ακούστηκε, ότι από την στιγμή που συστάθηκε η ΔΕΥΑΜ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μεσολογγίου), αυτή δεν θα μπορούσε να επιχορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο σημειωτέον είναι ο κύριος μέτοχος της Επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ, δεν μπορεί να αποτελεί νομικό επιχείρημα, γιατί τίποτα δεν το δικαιολογεί. Οι Υπηρεσίες ύδρευσης – Αποχέτευσης και παλαιά στους Δήμους και τώρα στις ΔΕΥΑ ήταν και παραμένουν ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Δηλαδή καλούνταν και καλούνται να τις πληρώνουν οι Δημότες. Με ποιά έννοια δικαίου λοιπόν οι Μεσολογγίτες θα πρέπει να πληρώνουν υπηρεσίες που εξυπηρετούν οικονομικά συμφέροντα τρίτων, εν προκειμένου των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΑΕ και όχι τα δικά τους. Που υπάρχει σε αυτό το συγκεκριμένο η έννοια της ανταποδοτικότητας που επιβάλει το πνεύμα του Νόμου 1069/80, που διέπει την λειτουργία των ΔΕΥΑ;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ

 

 

Για τον υπολογισμό του κόστους λειτουργίας του δικτύου όμβριων υδάτων, τηρήσαμε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ το πνεύμα της συμφωνίας, όπως ορίζεται στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 7430/17-10-84 του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας Βαγγ. Γιαννακούλια προς τον Δήμαρχο του Δήμου Μεσολογγίου, και όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του ίδιου εγγράφου αναφέρεται «Από επιτροπή που κάνατε εσείς η ο Δήμαρχος βγήκε το κόστος των αντλιοστασίων ομβρίων στα εξής:

-       Επισκευές, ποσόν και ζητούμενες εργασίες

-       Ετήσιο κόστος λειτουργίας.

Αυτή την πρόταση της Επιτροπής σας ήλεγξε η Δ.Τ.Υ. (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – δική μας σημείωση).

Αυτά αναλαμβάνει ετήσια το ΥΠ. Δ.Ε. όπως είχε συμφωνηθεί.

Και για μεν την επισκευή μηχανολογική και κτιριακή ήδη εκτελούνται οι εργολαβίες και θα παραδοθούν πλήρη στον Δήμο.

Το δε λειτουργικό κόστος ετήσιο θα εγγράψετε ετησίως στον προϋπολογισμό του Ν.Τ. (Νομαρχιακού Ταμείου – δική μας σημείωση) σαν επιχορήγηση του Δήμου Μεσολογγίου.»,       καθώς και στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ διοικητικής παράδοσης και παραλαβής, στις 24-3-1987 όπου στην παράγραφο 2 γίνεται σαφής προσδιορισμός του κόστους που αναλαμβάνει το Δημόσιο, «αποφασίζεται η παραλαβή της αποχέτευσης Μεσολογγίου σύμφωνα με τους όρους που έχει ορίσει το Δημ. Συμβούλιο. (Επισκευή αντλιοστασίων, την εφ’ άπαξ χρηματοδότηση για την προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού και την ανάληψη, κάλυψη κόστους λειτουργίας συντήρησης των αντλιοστασίων και δικτύων των ομβρίων υπό του Δημοσίου) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση ετήσιας δαπάνης λειτουργίας των αντλιοστασίων ομβρίων του έτους 1986 αναπροσαρμοζομένης βάσει των εκάστοτε δαπανών λειτουργίας – συντήρησης των ομβρίων.»

Σύμφωνα με τους πίνακες που συνοδεύουν την εισηγητική έκθεση του Δημάρχου Μεσολογγίου για την σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης, για το έτος 1986 υπολογίστηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου αναλυτικά, συνολικό κόστος αποχέτευσης δέκα οχτώ εκατομμύρια (18.000.000) δρχ. και εξ αυτών τα έξη εκατομμύρια τριακόσια τριάντα χιλιάδες εβδομήντα (6.339.070) δρχ. αφορούν αποκλειστικά και μόνον στο κόστος λειτουργίας του δικτύου όμβριων. Δηλαδή ως ποσοστό η αποχέτευση όμβριων είναι περίπου το τριάντα πέντε (35%) τοις εκατό του συνολικού κόστους της αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων. Σημειώνουμε ότι το ποσοστό αυτό ποτέ δεν το ξεπεράσαμε, ούτε καν το προσεγγίσαμε, όταν από έλλειψη αναλυτικών παραστατικών οικονομικών στοιχείων, κάνουμε κάποιες παραδοχές. Είναι βέβαιο ότι ο υπολογισμός του κόστους λειτουργίας του δικτύου όμβριων με τον τρόπο αυτό είναι κάτω του πραγματικού, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε αυστηρός διαχωρισμός των δαπανών για κάθε δίκτυο όμβριων η ακαθάρτων.

Τέλος για τον υπολογισμό της ετήσιας μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολούνταν η απασχολούνται σήμερα στο δίκτυο όμβριων υδάτων της Πόλης του Μεσολογγίου, θέλω να δηλώσω, ότι οι εργαζόμενοι που αναφέρονται είναι κατ’ ελάχιστον αυτοί που πραγματικά απασχολούνταν και το ποσοστό του 20% του συνολικού χρόνου απασχόλησής τους στην ΔΕΥΑΜ αποτελεί τον ελάχιστο μέσο χρόνο πραγματικής τους απασχόλησης στο δίκτυο όμβριων υδάτων της Πόλης του Μεσολογγίου.

 

Αναλυτικότερα το προσωπικό που εργάστηκε ανά έτος και η μισθοδοσία του, σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις και τις εισφορές στους ασφαλιστικούς οργανισμούς που επισυνάπτονται, είναι:

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας μηχανολόγος εργοδηγός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2015 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 25.484,50€

Κούστας Θεόδωρος: 30.536,66€

Στάχτιαρης Ιωάννης: 26.613,55€

Καπνίσης Αθανάσιος: 30.865,70€

Καπνίσης Ιωάννης: 35.077,08€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 34.851,34€

Άθροισμα: 183.428,77€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ183.428,77€=36.685,77€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας μηχανολόγος εργοδηγός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2014 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 25.822€

Κούστας Θεόδωρος: 29.240€

Στάχτιαρης Ιωάννης: 24.042€

Καπνίσης Αθανάσιος: 28.914€

Καπνίσης Ιωάννης: 31.125€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 20.260€

Άθροισμα: 159.403€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ159.403=31.880,6€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας μηχανολόγος εργοδηγός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2013 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 26.005€

Κούστας Θεόδωρος: 23.757€

Στάχτιαρης Ιωάννης: 19.705€

Καπνίσης Αθανάσιος: 23.571€

Καπνίσης Ιωάννης: 24.633€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 18.478€

Άθροισμα: 136.149€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ136.149=27.229,8€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας μηχανολόγος εργοδηγός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2012 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 26.673€

Κούστας Θεόδωρος: 30.285€

Στάχτιαρης Ιωάννης: 26.922€

Καπνίσης Αθανάσιος: 30.652€

Καπνίσης Ιωάννης: 36.973€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 25.959€

Άθροισμα: 177.464€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ177.464=35.492,8€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας μηχανολόγος εργοδηγός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2011 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 24.985€

Κούστας Θεόδωρος: 39.017€

Στάχτιαρης Ιωάννης: 25.350€

Καπνίσης Αθανάσιος: 29.296€

Καπνίσης Ιωάννης: 35.157€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 36.363€

Άθροισμα: 190.168€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ190.168=38.033,6€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας μηχανολόγος εργοδηγός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2010 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 24.938€

Κούστας Θεόδωρος: 39.155€

Στάχτιαρης Ιωάννης: 25.848€

Καπνίσης Αθανάσιος: 31.483€

Καπνίσης Ιωάννης: 35.000€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 38.274€

Άθροισμα: 194.698€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ194.698=38.939,6€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας μηχανολόγος εργοδηγός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2009 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 30.311€

Κούστας Θεόδωρος: 46.935€

Στάχτιαρης Ιωάννης: 28.214€

Καπνίσης Αθανάσιος: 37.641€

Καπνίσης Ιωάννης: 36.126€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 44.126€

Άθροισμα: 223.353€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ223.353=44.670,6€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας μηχανολόγος εργοδηγός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2008 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 31.291€

Κούστας Θεόδωρος: 42.044€

Στάχτιαρης Ιωάννης: 23.179€

Καπνίσης Αθανάσιος: 33.210€

Καπνίσης Ιωάννης: 38.298€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 41.131€

Άθροισμα: 209.153€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ209.153=41.830,6€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας μηχανολόγος εργοδηγός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2007 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 26.906€

Κούστας Θεόδωρος: 32.380€

Στάχτιαρης Ιωάννης: 18.469€

Καπνίσης Αθανάσιος: 26.415€

Καπνίσης Ιωάννης: 33.696€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 34.729€

Άθροισμα: 172.595€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ172.595=34.519€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του κι ένας εργοδηγός μηχανολόγος), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2006 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 25.886€

Κούστας Θεόδωρος: 29.047€

Καπνίσης Αθανάσιος: 24.567€

Καπνίσης Ιωάννης: 30.134€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 31.334€

Κατοχιανός Ιωάννης: 31.873€

Άθροισμα: 172.841€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ172.841=34.568,2€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του κι ένας εργοδηγός μηχανολόγος), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2005 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 25.581€

Κούστας Θεόδωρος: 26.713€

Καπνίσης Αθανάσιος: 22.745€

Καπνίσης Ιωάννης: 25.140€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 27.210€

Κατοχιανός Ιωάννης: 15.193€

Άθροισμα: 142.582€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ142.582=28.516,4€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004

 

Συνολικό κόστος αναλώσιμων: 12.599,2€

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού κι ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2004 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 25.623€

Κούστας Θεόδωρος: 24.178€

Καπνίσης Αθανάσιος: 20.620€

Καπνίσης Ιωάννης: 23.860€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 24.869€

Άθροισμα: 119.150€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ119.150=23.830€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού κι ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2003 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 23.741€

Κούστας Θεόδωρος: 20.454€

Καπνίσης Αθανάσιος: 17.921€

Καπνίσης Ιωάννης: 21.395€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 21.187€

Άθροισμα: 104.698€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ104.698=20.939,6€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (δύο εργοδηγοί ηλεκτρολόγοι, ένας ηλεκτρονικός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού και ένας βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2002 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 21.401€

Κούστας Θεόδωρος: 18.049€

Πρασσάς Ανδρέας: 22.632€

Καπνίσης Αθανάσιος: 17.060€

Καπνίσης Ιωάννης: 16.609€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 19.666€

Άθροισμα:  115.417€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ115.417€=23.083,40€  

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (δύο εργοδηγοί μηχανολόγοι, δύο εργοδηγοί ηλεκτρολόγοι, ένας ηλεκτρονικός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού και ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2001 ήταν:

Κανιός Γεώργιος: 16.998€

Στεργίου Χρήστος: 16.951€

Δενδρινός Οδυσσέας: 20.745€

Κούστας Θεόδωρος: 15.031€

Πρασσάς Ανδρέας: 18.682€

Καπνίσης Αθανάσιος: 15.105€

Καπνίσης Ιωάννης: 13.999€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 16.992€

Άθροισμα: 134.503,30€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ134.503,30=26.900,66€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (δύο εργοδηγοί μηχανολόγοι, δύο εργοδηγοί ηλεκτρολόγοι, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού και ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2000 ήταν:

Κανιός Γεώργιος: 16.264€

Στεργίου Χρήστος: 16.449€

Δενδρινός Οδυσσέας: 16.977€

Κούστας Θεόδωρος: 7.742€

Πρασσάς Ανδρέας: 23.665€

Καπνίσης Αθανάσιος: 14.219€

Καπνίσης Ιωάννης: 10.606€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 14.844€

Άθροισμα: 120.766€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ120.766=24.153,20€  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1999

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (δύο εργοδηγοί μηχανολόγοι, δύο εργοδηγοί ηλεκτρολόγοι, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού και ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 1999 ήταν:

Κανιός Γεώργιος: 15.953€

Στεργίου Χρήστος: 17.227€

Δενδρινός Οδυσσέας: 16.390€

Πρασσάς Ανδρέας: 16.299€

Καπνίσης Αθανάσιος: 11.595€

Καπνίσης Ιωάννης: 8.528€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 16.428€

Άθροισμα: 102.420€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ102.420=20.484€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1998

 

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (δύο εργοδηγοί μηχανολόγοι, ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας χειριστής αποφρακτικού και ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 1998 ήταν:

Κανιός Γεώργιος: 15.363€

Στεργίου Χρήστος: 16.546€

Δενδρινός Οδυσσέας: 15.566€

Τσακαλίδης Χρήστος: 16.851€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 13.514€

Άθροισμα: 77.840€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ77.840=15.568€

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1997

 

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (δύο εργοδηγοί μηχανολόγοι, ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας χειριστής αποφρακτικού και ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 1997 ήταν:

Κανιός Γεώργιος: 14.671€

Στεργίου Χρήστος: 18.720€

Δενδρινός Οδυσσέας: 14.697€

Τσακαλίδης Χρήστος: 14.902€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 14.072€

Άθροισμα: 77.062€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ77.062=15.412,4€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1996

 

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (δύο εργοδηγοί μηχανολόγοι, ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας χειριστής αποφρακτικού και ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 1996 ήταν:

Κανιός Γεώργιος: 13.256€

Στεργίου Χρήστος: 15.542€

Δενδρινός Οδυσσέας: 13.852€

Τσακαλίδης Χρήστος: 11.469€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 10.295€

Άθροισμα: 64.414€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ64.414=12.882,80€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1995

 

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (δύο εργοδηγοί μηχανολόγοι, ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας χειριστής αποφρακτικού και ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 1995 ήταν:

Κανιός Γεώργιος: 11.739€

Στεργίου Χρήστος: 14.494€

Δενδρινός Οδυσσέας: 11.739€

Τσακαλίδης Χρήστος: 10.010€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 9.365€

Άθροισμα: 57.347€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ57.347=11.469,40€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1994

 

 

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (δύο εργοδηγοί μηχανολόγοι, ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας χειριστής αποφρακτικού και ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 1994 ήταν:

Κανιός Γεώργιος: 11.108€

Στεργίου Χρήστος: 11.904€

Δενδρινός Οδυσσέας: 10.797€

Τσακαλίδης Χρήστος: 9.109€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 8.185€

Άθροισμα: 51.103€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ51.103=10.220,60€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1993

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (δύο εργοδηγοί μηχανολόγοι, ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας χειριστής αποφρακτικού και ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 1993 ήταν:

Κανιός Γεώργιος: 9.404€

Στεργίου Χρήστος: 9.800€

Δενδρινός Οδυσσέας: 9.320€

Τσακαλίδης Χρήστος: 7.454€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 5.096€

Άθροισμα: 41.074€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ41.074=8.214,32€

 

 

 

             Μεσολόγγι 26-2-2017

 

Σταματάτος Σπυρίδων του Διονυσίου

Μηχ.-Ηλεκτρ. ΕΜΠ

Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΜ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου

Water Logo Design3

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

front-page-espa-2014-2020.jpg

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Stay Connected on:

    

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  +26310-26734, -27000, -24139
  26310-22101
  ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ