ΕΡΓΟ: «Βελτίωση ποιότητας νερού υδροδότησης του Αιτωλικού»

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

-           Με την υπ΄αριθμ. 3760/15-9-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Βελτίωση ποιότητας νερού υδροδότησης του Αιτωλικού»  στο Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, στον άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος-Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα: υποέργο 1: "Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση της ποιότητας του νερού υδροδότησης του Αιτωλικού" και υποέργο 2: "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αν. Συνοικίας Αιτωλικού, συνολικού προϋπολογισμού 2.537.700€ (χωρίς το ΦΠΑ).

Το πρώτο υποέργο συμβασιοποιήθηκε στις 26-9-2017, με προϋπολογισμό  1.721.120,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και ανάδοχο  την Ένωση Εταιρειών: «Ν & Κ Γκολιόπουλος ΑΤΕ – ΑΚΑΤΤ Α.Ε».

Το φυσικό αντικείμενο του χρηματοδοτούμενου υποέργου 1 αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Αιτωλικού για την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού σε περιοχές ευθύνης της ΔΕΥΑΜ, οι οποίες παρουσιάζουν μη ορθολογικό τρόπο λειτουργίας ενώ απαιτείται και ιδιαίτερη μέριμνα για την διασφάλιση της ποιότητας του νερού δεδομένων των εγγενών δυσκολιών οι οποίες προέρχονται τόσο από το είδος των εκμεταλλευομένων υδατικών πόρων (μερική επιμόλυνση πηγής) όσο και τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επέκτασης και εκσυγχρονισμού υδροληψίας πόσιμου νερού για τις ανάγκες ύδρευσης της πόλης του Αιτωλικού, την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού καθαρισμού και απολύμανσης πόσιμου νερού με τοποθέτηση κλειστών φίλτρων ενεργού άνθρακα και συγκροτημάτων απολύμανσης με υποχλωριώδες νάτριο και προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου και τηλεχειρισμού της υδροληψίας πόσιμου νερού αλλά και ελέγχου παραμέτρων λειτουργίας δικτύου ύδρευσης της πόλης του Αιτωλικού για τον εξ’ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του αντλούμενου ύδατος το οποίο διανέμεται από τις διάφορες υφιστάμενες υποδομές.  Το υποέργο 2 περιλαμβάνει την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της Ανατολικής Συνοικίας Αιτωλικού για την ορθολογική διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές. Επιπρόσθετα της εξασφάλισης της επάρκειας του διατιθέμενου προς κατανάλωση ύδατος, σκοπός της συγκεκριμένης πράξης είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, μέσω του ελέγχου της ποιότητας και της απολύμανσης του παρεχόμενου νερού. Οι νέοι αγωγοί θα κατασκευαστούν με σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς κατάλληλους για πόσιμο νερό. Θα έχουν ονομαστικές διαμέτρους από 63 έως 250 χλστ. και θα είναι ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10 ατ. Το συνολικό μήκος τους ανέρχεται σε 21.310 μ.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ, μέσω της σχετικής πράξης, θα προχωρήσει άμεσα στη ριζική αντιμετώπιση των  προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί και του ειδικού στόχου που έχει προσδιοριστεί στην πρόσκληση της ΠΔΕ (Θεματικός στόχος 6: «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», Ειδικός Στόχο 6.β.1: «Αύξηση της αποδοτικής χρήσης των υδατικών πόρων», καθώς επιτυγχάνεται η ορθολογική διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές και προστατεύεται η δημόσια υγεία. Η πράξη συμβάλει στην βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων αφού:
1.      Με την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εξ’ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του αντλούμενου ύδατος επιτυγχάνεται η ορθολογική διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές.

2.      Με την εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου ποιότητας και απολύμανσης του παρεχόμενου νερού  προστατεύεται η δημόσια υγεία.

3.      Με την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης Αν. Συνοικίας Αιτωλικού περιορίζονται οι απώλειες των υδάτινων πόρων λόγω διαρροών με άμεση συνέπεια την ορθολογική διαχείρισή τους και την προστασία του περιβάλλοντος με παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας.

 Η πράξη συνεισφέρει στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης CO18 «Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης» της πρόσκλησης και ο πληθυσμός που εξυπηρετείται από την βελτιωμένη παροχή νερού είναι συνολικά 6.000 άτομα, και του δείκτη T1820 «Διαρροές πόσιμου νερού» με σύνολο ωφελούμενου πληθυσμού 18.500.

Το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης της πράξης συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά στην τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την απασχόληση προσωπικού.

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΚ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Αιτωλικού, ότι συνδέθηκε η νέα γεώτρηση των Τσαγκριναίικων με το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Παράλληλα συνεχίζει να ισχύει η απαγόρευση της πόσης του νερού, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση των δειγμάτων που πήρε η Δ/νση Υγείας.

Εάν κάποιος καταναλωτής εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα με την πίεση παρακαλούμε να επικοινωνήσει με την υπηρεσία.

Ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΜ
Κοντογιάννης Γεώργιος

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Η ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΔΚ ΚΑΤΟΧΗΣ

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΚ ΚΑΤΟΧΗΣ 15-11-2017

 

Στις 21.20 ώρα ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της βλάβης στην γεώτρηση Κατοχής και άρχισε η υδροδότηση του δικτύου ύδρευσης της κοινότητας.

 

Από την Διεύθυνση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΚ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Αιτωλικού ότι η ΔΕΥΑΜ προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υγειονομική αναγνώριση της νέας γεώτρησης που ανορύχθηκε στην περιοχή των Τσαγκριναίικων Αιτωλικού, αμέσως μετά την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της  δειγματοληψίας, που είναι σύμφωνα με την ΥΑ 67322/ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017 για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Αναμένουμε την έγκριση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Αιτ/νίας προκειμένου η νέα γεώτρηση να ενισχύσει το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Για να δείτε τααποτελέσματα της δειγματοληψίας πατείστε εδώ.

Ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Κοντογιάννης Γεώργιος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΚ ΚΑΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΚ ΚΑΤΟΧΗΣ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Κατοχής ότι λόγω βλάβης στην γεώτρηση έχει διακοπεί η υδροδότηση. Γίνονται εργασίες για την διάγνωση και αποκατάσταση της βλάβης.

Ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Κοντογιάννης Γεώργιος

 

Οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης συνεχίζονται και αυτή την ώρα (19.40).

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου

Water Logo Design3

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

front-page-espa-2014-2020.jpg

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Stay Connected on:

    

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  +26310-26734, -27000, -24139
  26310-22101
  ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ