ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)  

- - - - - - - - - - - - - -

Δ/νση : Πρώην Στρατόπεδο Χ.Καψάλη

           Τ. Κ. 30200,   Μεσολόγγι

Τηλ. : 2631026734 & 2631027000

FAX : 2631022101

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

http: www.deyames.gr

 

Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ : 25/9/2018

Προς : ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
   

Αρ. Πρωτ.: 3337

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017»

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ Τ.Κ. 30200- ΔΕΥΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017»
CPV 79212000-3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΔΦΟΡΩΝ 4 ΜΗΝΕΣ
Κ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 61.00.06.24
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 739ΗΟΕ9Θ-ΖΣ0
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 18REQ2003737069

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)

ΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΚΛΗΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 26310-26734

Η ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου προτίθεται να προβεί στην την απευθείας ανάθεση για   την παροχή της εργασίας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017».

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 τις διατάξεις των Ν.4412/2016 αρ.328 & Ν.1069/80 & Ν.4483/2017 αρ.7, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ορκωτούς που θα ολοκληρώσουν το αντικείμενο ελέγχου για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2017.
  • Βεβαίωση της εγγραφής στο σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (ΣΟΕΛ )
  • Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής και Φορολογικής ενημερότητας που θα ισχύουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.

Οι προσφέροντες πρέπει να έχουν τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλουν προσφορά.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Οι υπηρεσίες Ορκωτών ελεγκτών λογιστών αφορούν στο τακτικό οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο για το έτος 2017 και παραδοτέο αντικείμενο θεωρείται η έκθεση ελέγχου που αφορά την χρήση 2017. Ο τόπος παροχής υπηρεσιών είναι η έδρα της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Το συνολικό ποσό θα καταβληθεί με την παραλαβή των εκθέσεων ελέγχου από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ. Η εξόφληση θα συνοδεύεται από το σχετικό παραστατικό, επί του οποίου θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

                                                                                                                  

Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΜ

 

 

 

 

Σταματάτος Σπύρος

Ε.Δ.
  1.  Φ. Φυσικά πρόσωπα

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου

Water Logo Design3

ΕΣΠΑ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

front-page-espa-2014-2020.jpg filodimos.jpg

e-bill ΔΕΥΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

deya-ebilling_logo.png

Stay Connected on:

    

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  +26310-26734, -27000, -24139
  26310-22101
  ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ