ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ ΚΑΤΑ ΤΩΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΑΕ"

Η ΔΕΥΑ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ κατέθεσε στις 27-12-2016 Αγωγή κατά των "Ελληνικών Αλυκών ΑΕ" εταιρείας Δημοσίου Συμφέροντος, προκειμένου αυτές να υποχρεωθούν να καταβάλλουν, αναδρομικά και μόνιμα στο εξής, το κόστος λειτουργίας του δικτύου όμβριων υδάτων, που έγινε για να εξυπηρετηθεί η παραγωγή αλατιού και κατ' επέκταση τα οικονομικά τους συμφέροντα. Για την ενημέρωση των δημοτών μας θα καταθέσουμε όλα τα έγγραφα της δικογραφίας ξεκινώντας σήμερα από την Αγωγή, της οποίας παραθέτουμε τμήμα. Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρις και το 1991 το Δημόσιο κατέβαλλε ετήσια στον Δήμο ΙΠ Μεσολογγίου το κόστος αυτό, όπως υπολογίζονταν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, μέσω του Νομαρχιακού Ταμείου.
Από το 1992, αναίτια και χωρίς να εκλείψουν οι λόγοι, το Δημόσιο διέκοψε την χρηματοδότηση, επειδή συστάθηκε η ΔΕΥΑΜ!!! Έτσι έκτοτε οι δημότες Μεσολογγίου και παραχωρούν τον φυσικό τους πλούτο και πληρώνουν κι από πάνω γι αυτό!!! Ελπίζουμε κι αναμένουμε η Πολιτεία μας να μην κωφεύσει και να αποδώσει στους δημότες μας, που εξακολουθούν να πολιορκούνται με πρόσθετα τέλη, αυτά που δικαιούνται. Η Αγωγή μας αυτή δεν γίνεται σε αντιπαράθεση με την σημερινή Κυβέρνηση, η οποία εξ άλλου ίσως ούτε γνωρίζει το θέμα, αλλά απλά επιζητεί την Δικαστική τεκμηρίωση για να ξεπεραστεί το όποιο πιθανό τυπικό εμπόδιο στην συνέχιση της καταβολής του συμφωνηθέντος και καταβαλλόμενου μέχρις και το 1991 κόστους λειτουργίας του δικτύου όμβριων υδάτων. Τέλος θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς όλους τους συνεργάτες μας που βοήθησαν στην τεκμηρίωση των προτάσεών μας και ιδιαιτέρως τον πρώην δήμαρχο κο Κώστα Αντωνίου, που κατέθεσε ενόρκως, όπως και τον μηχανικό κο Θεόδωρο Μυλωνά, που με την εμπειρία και τις γνώσεις του, αλλά κυρίως με πραγματική διάθεση και αγάπη για την πόλη μας, βοήθησε ουσιαστικά στην τεκμηρίωση και αντίκρουση των επιχειρημάτων της αντιδίκου μας. Περιμένουμε από τους δημότες μας να στηρίξουν με κάθε τρόπο την διεκδίκησή μας αυτή.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ
ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΓΩΓΗ

Της ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΥΑΜ» (αρθρ. 1 παρ. 1 ν. 1069/1980), που εδρεύει στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ. 090127530).

ΚΑΤΑ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αλυκή Άσπρης του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094248865).

=====================================================

            Η σύστασή μου έγινε με το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθ. 175/1993 (Φ.Ε.Κ. της 28.4.1993, τ. Α΄, αρ. φύλλου 65)  περί σύστασης ενιαίας επιχείρησης  ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», με το άρθρο μόνο του οποίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 153/1992 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου, που αφορά τη σύσταση στον ομώνυμο δήμο (νυν Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου) ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης, που έχει ως ακολούθως:

«  Άρθρο 1 – Σύσταση

 1. Συνιστάται στο Δήμο Μεσολογγίου ενιαία επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
 2. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 323/1989 και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
 3. Έδρα της επιχείρησης είναι ο Δήμος Μεσολογγίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας  (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
 4. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η περιφέρεια του Δήμου Μεσολογγίου (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).

Άρθρο 2  - Εκμετάλλευση

Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980)

Άρθρο 3 – Περιουσία

Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, τα οποία εκτελέστηκαν ή θα εκτελεστούν με βάση εγκεκριμένες μελέτες, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί, που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας  πόσιμου ύδατος και  υγρών αποβλήτων (άρθρ. 8 παρ. 1 Ν. 1069/1980).

Άρθρο 4 – Έσοδα

Έσοδα της επιχείρησης είναι:

α) Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και  επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης για μια δεκαετία από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους , που υπολογίζεται σε ποσοστό 80%  επί της αξίας του ύδατος, που καταναλίσκεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α΄ και 11 Ν. 1069/1980).

β) Επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% επί των δαπανών μελετών  και κατασκευών  των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης  αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ια΄ και 13 Ν. 1069/1980).

γ) Το τέλος σύνδεσης  με το δίκτυο της αποχέτευσης  (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ΄ Ν. 1069/1980)

δ) Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. δ΄ και άρθρο 15 Ν. 1069/1980).

ε) Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της ύδρευσης  (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε΄ Ν. 1069/1980)

στ) Το τέλος χρήσης υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. στ΄ και 16 Ν. 1069/1980).

ζ)  Η αξία ύδατος, που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ζ΄ Ν. 1069/1980).

η) Η εγγύηση χρήσης του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. η΄  Ν. 1069/1980)

θ) Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης  υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών  (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ΄ Ν. 1069/1980).

ι) Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ι΄ Ν. 1069/1980)

ια) Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιβ΄ Ν. 1069/1980)

ιβ) Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιγ΄ και άρθρο 14 ν. 1069/1980

ιγ) Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/1980, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

Άρθρο 5 – Διοίκηση

 1. Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά:

α) Τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου β) ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων σε περίπτωση, που αυτή απασχολεί άνω των είκοσι (20) εργαζομένων γ) ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής (Εργατικού Κέντρου Μεσολογγίου) και δ)   ένας (1) δημότης ή κάτοικος, που έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης  διαπιστώνει με απόφασή του τον αριθμό των εργαζομένων.

     Σε περίπτωση, που οι εργαζόμενοι είναι κάτω των είκοσι  με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προστίθεται ένας ακόμη δημότης.

     Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων, ο δε εκπρόσωπος του Κοινωνικού Φορέα (Εργατικού Κέντρου) από τον φορέα αυτό (άρθρο 1 της αριθ. 25027/9/19.4.1984 ΦΕΚ 244/Β΄απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών).

 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του (άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 1069/1980 και 261 Π.Δ. 323/1989).
 2. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη (άρθρο 2 παρ. 2 της αριθ. 25027/9/19.4.1984 ΦΕΚ 244/Β΄απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών).
 3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση  σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος ( άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1069/1980)».

            Εις το άρθρο 1 του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», βάσει του οποίου έγινε η σύστασή μου, ορίζεται ότι οι συνιστώμενες σε κάθε δήμο ενιαίες επιχειρήσεις  υδρεύσεως και αποχετεύσεως αποτελούν ίδια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου  κοινωφελούς χαρακτήρος διεπόμενα υπό των κανόνων της ιδιωτικής οικονομίας, εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως υπό του νόμου και ότι οι επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως λειτουργούν υπό μορφή Δημοτικής ή Κοινοτικής Επιχειρήσεως και διέπονται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς τους καθώς και τις πηγές της χρηματοδοτήσεώς τους από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου  εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος». Στο άρθρο δε 9 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι «Η επιχείρησις άμα τη συστάσει της υποκαθίσταται αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διατυπώσεως εις άπαντα εν γένει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμμετεχόντων εις ταύτην Δήμων και Κοινοτήτων ή του Συνδέσμου» και των παρ’ αυτοίς οργανισμών υδρεύσεως, αποχετεύσεως, τας αναφερομένας εις την ύδρευσιν και αποχέτευσιν».

            Στη συνέχεια επήλθε τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας με την υπ’ αριθ. 19472/ 29.11.2000 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1582/Β΄/ 29.12.2000 και με την οποία εγκρίνεται η  αριθ. 178/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι. Π. Μεσολογγίου του Νομού Αιτωλ/νίας, που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 4  της συστατικής πράξης της ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης – αποχέτευσης, που συστάθηκε και λειτουργεί στον ομώνυμο Δήμο με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μεσολογγίου» ως ακολούθως «Περιοχή αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μεσολογγίου είναι η Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, όπως αυτή προέκυψε από την εφαρμογή του Ν. 2539/1997». Στην ίδια ως άνω απόφαση αναφέρεται ότι από τις διατάξεις αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

            Ακολούθως και επειδή στο Δήμο Ι. Π. Μεσολογγίου και στα νέα διευρυμένα όριά του είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μεσολογγίου (Π.Δ. 175/1993, ΦΕΚ 65/28-04-1993 τ. Α΄) και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Οινιάδων (απόφαση 21453, 21889/2000, ΦΕΚ 96/31-01-2001 τ. Β΄) με την υπ’ αριθ. 49/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  της 10.5.2011 (αριθ. φύλλου 802 τ. Β΄)  και η νομιμότητα της οποίας ελέγχθηκε με την  αριθ. 19315/904/2011 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, αποφασίστηκε η συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ και η σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ως ακολούθως:

«Άρθρο 1 – Σύσταση – Επωνυμία

            Συστήνεται στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου επιχείρηση  με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης  Αποχέτευσης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και με διακριτικό τίτλο «ΔΕΥΑΜ». Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό, η επωνυμία της Επιχείρησης είναι: «MESSOLOGHISWATERANDSEWAGEMunicipalCOMPANY»  και διακριτικό τίτλο   «DEYAM».

            Η Δημοτική Επιχείρηση  Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, στην οποία συγχωνεύονται  η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.  και η Δ.Ε.Υ.Α.Ο. και η επέκταση των ορίων της στον  τέως Δήμο Αιτωλικού, θα διέπεται ως προς τη λειτουργία της  από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980  (ΦΕΚ – 191 Α΄) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως ισχύει. Η Επιχείρηση αποτελεί ίδιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου  Κοινωφελούς χαρακτήρα, διεπόμενη από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφ’ όσον  δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης  Αποχέτευσης Δήμου Μεσολογγίου διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, συντήρηση των έργων αρμοδιότητάς της, καθώς και των πηγών χρηματοδότησής της, από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, όπως ισχύει. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις  του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει.    

Άρθρο 2 – Περιοχή Αρμοδιότητας – Έδρα

            Περιοχή αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης  Δήμου  Ι.Π. Μεσολογγίου είναι οι περιοχές αρμοδιότητας των συγχωνευόμενων ΔΕΥΑ, δηλαδή η περιοχή, που ορίζεται από τα γεωγραφικά όρια  των πρώην δήμων και νυν δημοτικών ενοτήτων, Μεσολογγίου, Οινιάδων καθώς και του τέως Δήμου Αιτωλικού.

             Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, δηλαδή η πόλη του Μεσολογγίου, οδός Πρώην Στρατόπεδο Χρ. Καψάλη.

Άρθρο 3 – Σκοπός

Σκοπός της ΔΕΥΑΜ, είναι η άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Άρθρο 4 – Αντικείμενο

            Αντικείμενο της ΔΕΥΑΜ είναι η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, που αφορούν στο σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, ύδρευσης, αποχέτευσης όμβριων  και ακαθάρτων και επεξεργασίας λυμάτων.

            Στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται επίσης  κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενό της  δραστηριότητα, που νόμιμα θα της ανατεθεί, από το δήμο, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, το δημόσιο, αλλά και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

            Το αντικείμενο της Επιχείρησης μπορεί να διευρυνθεί και να περιλάβει, εκτός από την ύδρευση, την αποχέτευση και άλλους τομείς στην περιοχή  της αρμοδιότητά στους (άρδευση, τηλεθέρμανση, δίκτυα τηλεθέρμανσης, φυσικού αερίου, ανανεώσιμες πηγές ενέργεια – Ν. 1069/1980 με τροποποιήσεις).

Άρθρο 5 – Διοίκηση

            Η ΔΕΥΑΜ διοικείται  από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος  ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα (άρθρο 255 Ν. 3463/2006).

            Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.

            Από τα μέλη αυτά, τουλάχιστον τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον προέρχεται από τη μειοψηφία, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων  στην επιχείρηση αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη γενική τους συνέλευση και δύο (2) είναι εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής, υποδεικνυόμενοι απ’ αυτούς. Οι δύο κοινωνικοί φορείς, που συμμετέχουν δια των εκπροσώπων τους  στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Μεσολογγίου και ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου.

            Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

            Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ίδια απόφασή του, ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

            Η επιχείρηση εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 6 – Κεφάλαιο – Περιουσία

Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στη ΔΕΥΑΜ, η οποία  υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος  σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

            Στην περιουσία της  Επιχείρησης ανήκουν ειδικότερα, όλα τα κινητά και ακίνητα στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, τα οποία συνθέτουν το όλο κύκλωμα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων τους (δίκτυα, αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις, ακίνητα, εξοπλισμός κλπ.)

Άρθρο 7  - Πόροι

 1. Πόροι της ΔΕΥΑΜ είναι:

α. Το ειδικό τέλος για τη μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης

β. Το ειδικό τέλος επί του εισοδήματος εξ οικοδομών

γ. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης

δ. Η δαπάνη διακλάδωσης  και σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης  και αποχέτευσης

ε. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

στ. Το τέλος χρήσεως υπονόμου

ζ. Η αξία του καταναλισκόμενου ύδατος

η. Η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή

θ. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεως και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης, υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών

ι.  Οι συνεισφορές τρίτων για κατά προτεραιότητα εκτέλεση έργων

ια. Οι Επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  για τη μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης

ιβ. Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίησή της

ιγ. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις

 1. Στους πόρους της ΔΕΥΑΜ περιλαμβάνονται επίσης τα έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις

Άρθρο 8 – Διάρκεια

            Η διάρκεια της ΔΕΥΑΜ ορίζεται σε τριάντα (30) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης (μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της επιχείρησης μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 9 – Λοιπές Διατάξεις

 1. Η ΔΕΥΑΜ υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων,  συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος  είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως  από την ΔΕΥΑΜ, χωρίς να απαιτείται   ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για κάθε μία από αυτές.
 2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων μεταφέρεται στη ΔΕΥΑΜ και κατατάσσεται  σε αντίστοιχες θέσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Στη διαδικασία της συγχώνευσης εφαρμόζονται  ανάλογα οι διατάξεις των παραγρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010.
 4. Η θητεία των υφιστάμενων διοικήσεων των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, παρτείνεται μέχρι την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
 5. Η ΔΕΥΑΜ με τη σύστασή της και εντός της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 109 του Ν. 3852/2010 θα συντάξει Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 1069/1980.

     Επίσης η ΔΕΥΑΜ θα συντάξει τους Κανονισμούς, που προβλέπει ο Ν. 1069/1980 καθώς και Κανονισμό Εργασίας.

 1. Για θέματα, που αφορούν τη συγχώνευση των υφιστάμενων Δημοτικών  Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης και δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, εφαρμόζονται οι διατάξεις  του Ν. 2166/1993.

Άρθρο 10 – Εκμετάλλευση των έργων

            Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της Επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 και τους κανονισμούς, που θα συνταχθούν σύμφωνα με το νόμο

Άρθρο 11 – Λύση της Επιχείρησης – Εκκαθάριση

            Η λύση της Επιχείρησης γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη  πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η Επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός  για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 262 του Ν.  3463/2006.

            Επίσης η Επιχείρηση λύεται αναγκαστικά όταν:

Α) Όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί  η διάρκειά της

Β) Όταν πτωχεύσει

            Η εκκαθάριση γίνεται μόνο από ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.

  Ακροτελεύτιο Άρθρο

Κάλυψη Δαπάνης

             Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αλλά ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου».

            Η Ιερή Πόλις Μεσολογγίου απέκτησε αποχέτευση την δεκαετία του 1970 παράλληλα με τα έργα αλυκοποίησης της λιμνοθάλασσας. Τότε κατασκευάστηκαν χωριστά δίκτυα ακαθάρτων και ομβρίων. Αυτό έγινε πρωτίστως για την παραγωγή άλατος από την Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και την εξυπηρέτηση  των οικονομικών  συμφερόντων της τότε «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.» (ΕΛ.Ε.Β.Μ.Ε. ΑΕ), που ιδρύθηκε το 1978 και μετέπειτα «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ Α.Ε.»  (ιδρύθηκε το 1988).

            Οι «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.»  είναι μια εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου, που ιδρύθηκε το 1988 με το νόμο 1822/1988 «Σύσταση εταιρείας εκμετάλλευσης αλυκών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 272 Α΄) με σκοπό την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των αλυκών και του ορυκτού αλατιού της χώρας.  Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού πρωταρχικός στόχος της εταιρείας ήταν η οικονομική  εξυγίανση των βιώσιμων αλυκών απανταχού της Ελλάδος μέσω  εκμηχάνισης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας τους, ούτως ώστε η χώρα σύντομα να καταστεί τουλάχιστον αυτάρκης όσον αφορά τις ανάγκες της σε πρωτογενές αλάτι.

            Αποτελεί ουσιαστική συνέχεια της προγενέστερης ανθούσας εταιρείας «Αλυκαί Μεσολογγίου Α.Ε.», που με τη σειρά της είχε ιδρυθεί το 1978 ως θυγατρική της ΕΛΕΒΜΕ Α.Ε. («ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.») και συνίστατο απλώς από τη φερώνυμη αλυκή. Η ανώνυμη εταιρεία «ΑΛΥΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Ε.», που συστάθηκε με το συμβόλαιο 22878/22.3.1978 της συμβολαιογράφου Αθηνών, Μαρίας Δ. Πολίτου, το οποίο δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 536 ΦΕΚ (τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) ως σύνολο πραγμάτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων απορροφήθηκε από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.»,  οι μέτοχοι της εταιρείας «ΑΛΥΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Ε.» έγιναν μέτοχοι της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» και η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» υποκαταστάθηκε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις  της εταιρείας «ΑΛΥΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Ε.», όπως λεπτομερώς ορίσθηκε στο άρθρο 4 § 2 του ν. 1822/1988. Με την προσάρτηση των μικρότερων αλυκών Κίτρους Πιερίας, Καλλονής και  Πολιχνίτου Λέσβου, Μεγάλου Εμβόλου Θεσσαλονίκης, Νέας Κεσσάνης Ξάνθης, Μέσης Κομοτηνής και Μήλου ο συνολικός αριθμός  αλυκών, που υπήχθησαν στην εταιρεία ανήλθε σε οκτώ. 

            Με το νόμο 3066/2002 «Σύσταση «Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.», τροποποίηση του  καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον «Ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 252 της 18.10.2002 τ. Α΄) τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.». Έτσι το άρθρο πρώτο του ν. 1822/1988 αντικαταστάθηκε  και ορίσθηκε ότι  «Ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με σκοπό την ανάπτυξη και εκμετάλλευση  των αλυκών και του ορυκτού αλατιού της χώρας. Η εταιρεία λειτουργεί κατά  τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο». Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε έως την 31.12.2040 δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση της γ.σ. των μετόχων.  Επίσης  κατά τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 1822/1988 ορίσθηκε  ότι το ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει στο ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό 55,68%.

            Η αλυκή Μεσολογγίου αποτελεί  τη μεγαλύτερη αλυκή της χώρας.

            Κατωτέρω, προκειμένου να καταδειχθεί η σημασία της αλυκής Μεσολογγίου στην παραγωγή άλατος, παρατίθενται ενδεικτικώς αναλυτικά στοιχεία παραγωγής κάθε αλυκής και συνολικά της εταιρείας κατά την τριετία 2003, 2004 και 2005, όπως αυτά αποτυπώνονται σε «Περιβαλλοντική Δήλωση – Μαρτίου 2006» της εταιρείας, ήτοι:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΑΛΥΚΩΝ (τόνοι)

                         

ΑΛΥΚΗ 2003 2004 2005
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ      
ΚΙΤΡΟΥΣ      
ΚΑΛΛΟΝΗΣ      
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ      

ΜΕΓΑΛΟΥ

ΕΜΒΟΛΟΥ

     
ΜΕΣΗΣ      

ΝΕΑΣ

ΚΕΣΣΑΝΗΣ

     
ΜΗΛΟΥ - -  
ΣΥΝΟΛΟ      

            Προς τον αυτό ως άνω σκοπό κατωτέρω παρατίθεται και πίνακας πωλήσεων  έτους 2008, στον οποίο απεικονίζεται  η έκταση κάθε αλυκής και η αξία (σε ευρώ) του πωλούμενου κατ’ έτος αλατιού  σε κάθε αλυκή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008

ΔΗΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΛΥΚΗΣ

ΕΚΤΑΣΗ

(στρέμματα)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

(ευρώ)

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΣΠΡΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ    
ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΙΤΡΟΥΣ    
ΛΕΣΒΟΥ

ΚΑΛΟΝΗΣ

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

797  
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ    
ΑΒΔΗΡΩΝ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ   -
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    
  ΣΥΝΟΛΟ    

            Το έτος 2012 οι «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» συμπεριελήφθησαν  στις 200 ελληνικές βιομηχανίες με τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη, με καθαρά κέρδη για το 2012 εννιακόσιες τριάντα εξ χιλιάδες (936.000) ευρώ. Κατά το 2015 τα  ταμειακά διαθέσιμα της εν λόγω εταιρείας ξεπερνούσαν το ποσό των 4.000.000 €, σύμφωνα με τα επίσημα λογιστικά της έγγραφα.

            Η εταιρεία αποδίδει σημαντικά οφέλη στην πολιτεία με τη διανομή κερδών καθώς το  Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει να  διαθέτει το 55,19 % των μετοχών (ποσοστό συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας 55,19%).

     Η παραγωγή αλατιού είναι μια δραστηριότητα, που χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη το θαλασσινό νερό, το οποίο κατά τη διαδρομή του  σε ένα σύστημα θερμαστρών (αβαθών λιμνών), που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους κυρίως εν σειρά,  συμπυκνώνεται σταδιακά μέχρι το σημείο κορεσμού (ως προς το NaCl). Η κορεσμένη άλμη οδηγείται στις τελευταίες λεκάνες, όπου κρυσταλλώνει (παράγεται) αλάτι, οι οποίες για το λόγο αυτό ονομάζονται αλοπήγια. Η συμπύκνωση του θαλασσινού νερού επιτυγχάνεται με φυσική εξάτμιση, που είναι αποτέλεσμα της ταυτόχρονης δράσης της ηλιακής ακτινοβολίας και του μικροκλίματος, που επικρατεί στην περιοχή της κάθε αλυκής. Η ετήσια παραγωγή άλατος είναι συνάρτηση του  μικροκλίματος, που επικρατεί στην περιοχή κάθε αλυκής κατά την διάρκεια της παραγωγικής περιόδου και ως εκ τούτου αυξομειώνεται σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες.

             Όσον αφορά τώρα το έργο της αποχέτευσης – ομβρίων και ακαθάρτων- της πόλης του Μεσολογγίου αποτελείται από δίκτυο σωληνώσεων αρχικά 30 χιλ. περίπου και από συγκρότημα 9 αντλιοστασίων.   Το βασικό δίκτυο κατασκευάστηκε, ως ελέχθη, ύστερα από μελέτη τη δεκαετία του 1970, ενώ αργότερα κατασκευάστηκαν εμπειρικά επεκτάσεις του.Το μήκος του δικτύου ακαθάρτων ανέρχεται σήμερα σε (κατά προσέγγιση) 67 χλμ. και  του δικτύου ομβρίων υδάτων σε (κατά προσέγγιση) 21 χλμ. 

           Για τη λειτουργία του δικτύου ακαθάρτων κατασκευάστηκαν εξ (6) μεγάλα αντλιοστάσια ανύψωσης των λυμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης, τα οποία μετέφεραν τα λύματα στο Βιολογικό Καθαρισμό της Πόλης, που κατασκευάστηκε στο νοτιοδυτικό μέρος της.

            Ειδικά για τα όμβρια ύδατα, που με φυσική ροή, όπως γίνεται σε όλες τις πόλεις, θα κατέληγαν στους φυσικούς αποδέκτες και εν προκειμένω στη λιμνοθάλασσα, κατασκευάστηκαν τρία (3) μεγάλα αντλιοστάσια όμβριων σε τρία σημεία περιφερειακά της πόλης, ώστε τα όμβρια ύδατα να οδηγούνται μέσω δικτύων έξωθεν της περιοχής  της λιμνοθάλασσας, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή άλατος.

            Η κατασκευή χωριστών δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων έγινε για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας των υδάτινων πόρων και ειδικότερα της λιμνοθάλασσας και των αλυκών για την παραγωγή άλατος από την «ΕΛΕΒΜΕ Α.Ε.» και μετέπειτα από την εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.».

            Η αποχέτευση των ακαθάρτων σε συνδυασμό με τον βιολογικό καθαρισμό ήταν και είναι έργο βασικής υποδομής για την πόλη του Μεσολογγίου όχι όμως και η αποχέτευση των ομβρίων με τα αντλιοστάσια, που την συνοδεύουν.  Αυτό γιατί απλούστατα δεν την χρειαζόταν η πόλη, γιατί είχε φυσική απορροή – αποχέτευση ομβρίων. Την έφτιαξαν, γιατί ήθελαν να απαλλάξουν τη λιμνοθάλασσα από γλυκά νερά προκειμένου να εξασφαλίσουν μεγάλη αλμυρότητα, στοιχείο χρήσιμο για τη μεγιστοποίηση της αλατοπαραγωγής.

    Ως εκ τούτου και λόγω του μεγάλου οικονομικού κόστους, που θα προέκυπτε από την λειτουργία και συντήρηση  αυτών των αντλιοστασίων και δικτύων, οι Δημοτικές Αρχές αρνήθηκαν τότε να παραλάβουν τα δίκτυα, καθώς οι δημότες θα καλούνταν να πληρώσουν υπερβάλλον κόστος σε αναντιστοιχία με την οικονομική τους δυνατότητα, επειδή έπρεπε να προστατευθούν τα οικονομικά συμφέροντα  των σημερινών «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ  Α.Ε.». Κατέστησαν δε σαφές ότι την  αποχέτευση ακαθάρτων δεν είχαν καμμία αντίρρηση – αν μπορεί να  διαχωριστεί από την των ομβρίων – να την παραλάβουν και να την λειτουργήσουν. Η άρνηση αυτή έχει αποτυπωθεί, εκτός άλλων, σε σχετική αλληλογραφία μεταξύ του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με την Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας και τον τότε υφυπουργό Εσωτερικών, Μιλτιάδη Παπαϊωάννου.

            Ήδη από το 1981 ο Δήμος Ιεράς πόλεως Μεσολογγίου στο υπ’ αριθ.  5816/27.10.1981 έγγραφό του προς την Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας  επισημαίνει ότι για την κατασκευή του έργου, που έγινε για να εξυπηρετηθούν άλλες σκοπιμότητες, ο Δήμος δεν ρωτήθηκε και ότι ο Δήμος αδυνατεί να καλύψει το σύνολο του κόστους συντήρησης και λειτουργίας του έργου της αποχέτευσης.

            Η θέση του Δήμου περιγράφεται με σαφήνεια στο υπ’ αριθ. πρωτ. 1376/4.3.1983 έγγραφο του τότε Δημάρχου, Κώστα Αντωνίου, προς τον τότε Υφυπουργό Εσωτερικών, Μιλτιάδη Παπαϊωάννου, το οποίο έχει ως εξής:

«Κύριε Υφυπουργέ,

            Το έργο της αποχέτευσης στην πόλη μας – ομβρίων και ακαθάρτων – έγινε στην περίοδο  68 – 75 και παράλληλα  με τα καταστροφικά έργα αλυκοποίησης της λιμνοθάλασσας.

            Αποτελείται από δίκτυο σωληνώσεων 30 χιλ. περίπου και από συγκρότημα 9 αντλιοστασίων.

             Η αποχέτευση των ακαθάρτων σε συνδυασμό με τον βιολογικό καθαρισμό ήταν και είναι έργο βασικής υποδομής και σημασίας για μας.

            Η αποχέτευση ομβρίων όμως με τα αντλιοστάσια, που την συνοδεύουν έχει εγγράψει ισόβια υποθήκη στα πορτοφόλια των Μεσολογγιτών. Αυτό γιατί απλούστατα δεν χρειαζόταν η πόλη μας  – γιατί είχε φυσική απορροή –  αποχέτευση ομβρίων με αντλιοστάσια. Την έφτιαξαν έτσι, γιατί ήθελαν να απαλλάξουν τη Λιμνοθάλασσα από γλυκά νερά προκειμένου να εξασφαλίσουν  μεγάλη αλμυρότητα, στοιχείο χρήσιμο για μεγιστοποίηση της αλατοπαραγωγής.

  Δεν είναι ούτε λογικό ούτε δίκαιο να πληρώσουμε τη δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης έργων, που δεν έγιναν για μας.

            Την αποχέτευση ακαθάρτων δεν έχουμε καμμια αντίρρηση – αν μπορεί να διαχωριστεί από την των ομβρίων – να την παραλάβουμε και να την λειτουργήσουμε. Την ομβρίων όμως με τις σημερινές συνθήκες δεν μπορούμε….».

             Έπεται το υπ’ αριθ. 931/31.5.1983 έγγραφο του Νομάρχου Αιτωλοακαρνανίας, Βαγγέλη Γιαννακούλια, προς τον Δήμαρχο Μεσολογγίου, με τίτλο «Πληροφοριακό Σημείωμα», στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

             «Όσον αφορά την αποχέτευση της πόλης θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε  ότι όπως συμφωνήθηκε  στην κοινή σύσκεψη, που είχαμε με τους: Υφ/γό Εσωτερικών, Μ. Παπαϊωάννου, Γενικό Γραμματέα του Υπ.  Δημοσίων Έργων, Βουλευτή Χ. Μπασαγιάννη, Δήμαρχο Μεσολογγίου και εμένα, αποφασίστηκε η  παραλαβή του έργου από τον Δήμο με την υποχρέωση του Δημοσίου να συμβάλει ισόποσα και αντίστοιχα στη δαπάνη, που αφορά τη λειτουργία του δικτύου για τα όμβρια νερά. Η δαπάνη δε για την αποχέτευση λυμάτων θα βαρύνει, όπως και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, το Δήμο Μεσολογγίου.

            Επειδή δε η ΕΔΟΚ – ΕΤΕΡ μετά την 31-5-1983  σταματά την συντήρηση, να προβείτε σε άμεση παραλαβή του έργου».   

 

            Ακολούθως, στο υπ’ αριθ. 1335/29.7.1983 έγγραφο της Νομαρχίας  Αιτωλοακαρνανίας προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Μεσολογγίου, που αποτελεί τμήμα της σχετικής αλληλογραφίας, επίσης συνομολογείται  ότι ο Δήμαρχος της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και  σε σχετική σύσκεψη παρουσία και του τότε Υφυπουργού Εσωτερικών, Μιλτιάδη Παπαϊωάννου, του Γ.Γ. Δημοσίων Έργων κ. Γείτονα και του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας επέμεινε στην άποψή του  ότι δεν πρέπει οι Μεσολογγίτες να πληρώσουν την δαπάνη για την αποχέτευση ομβρίων, διότι τέτοιο πρόβλημα δεν είχε το Μεσολόγγι και ότι αυτό αναγνωρίσθηκε ως  βάσιμο και δίκαιο και ότι όλοι και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Δημοσίων Έργων το αποδέχθηκαν και ανέλαβε το Δημόσιο να πληρώνει το ποσοστό, που αναλογούσε στη λειτουργία των ομβρίων με την επιφύλαξη αυτό να καθορισθεί με τεχνικούς του Δήμου και του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.  Στο ίδιο ως άνω έγγραφο  της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας αναφέρεται ότι  η ΕΔΟΚ – ΕΤΕΡ, κατασκευάστρια εταιρεία του συστήματος αποχέτευσης Μεσολογγίου, έχει σταματήσει την  λειτουργική επίβλεψη της αποχέτευσης, ότι μέχρι τότε το Δημόσιο πλήρωνε το κόστος λειτουργίας στην ΕΔΟΚ – ΕΤΕΡ και ότι μετά το σταμάτημα της ΕΔΟΚ – ΕΤΕΡ, ο φυσικός και αποκλειστικός φορέας για να παραλάβει και να λειτουργεί την αποχέτευση  είναι ο Δήμος.  Του ως άνω δε εγγράφου, ήτοι του υπ’ αριθ. 1335/29.7.1983 εγγράφου, είχε προηγηθεί το υπ’ αριθ. πρωτ. 1165/5.7.1983 έγγραφο του Νομάρχου Αιτωλοακαρνανίας προς τον Δήμο Μεσολογγίου με θέμα «Παραλαβή αποχέτευσης»  και με το οποίο εζητείτο από το Δήμο να καταστήσει γνωστό, εάν πρόκειται  να παραλάβει το έργο της αποχέτευσης και από πότε, το θέμα χαρακτηρίζεται ως επείγον και υποβάλλεται παράκληση για απάντηση εντός 5ημέρου.

            Σε απάντηση του υπ’ αριθ. 1335/29.7.1983 εγγράφου της Νομαρχίας ο Δήμος Μεσολογγίου απάντησε με το υπ’ αριθ.  5188/1.9.1983 έγγραφό του, στο οποίο αναφέρεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 113/1983 απόφασή του, που κοινοποιήθηκε και στην Νομαρχία εμμένει στις προηγούμενες αποφάσεις του, ότι δηλαδή ο Δήμος θα παραλάβει την αποχέτευση, εάν και εφ’ όσον εξασφαλίσει μόνιμους πόρους.

            Τελικώς, το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 228/18.10.1984  Απόφασή του, η οποία γνωστοποιήθηκε στη Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας,  αποφάσισε να παραλάβει το έργο της αποχέτευσης επιτροπή, της οποίας όρισε τα  μέλη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις,  ήτοι: α) να τελειώσουν τα έργα  επισκευής και συντήρησης, που εκτελεί η Νομαρχία, β) να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος για την αγορά του απαραίτητου μηχανικού εξοπλισμού για τη λειτουργία της αποχέτευσης και γ) να εξασφαλισθεί κατ’ αρχήν η πίστωση  για το ποσοστό ετήσιας συμμετοχής του Δημοσίου, που αφορά την αποχέτευση ομβρίων.  

            Προ δε της ως άνω συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία ελήφθη η ως άνω απόφαση (228/18.10.1984) και εν όψει αυτής ο Νομάρχης Αιτωλίας και Ακαρνανίας  με το υπ’ αριθ. 238/15.10.1984 έγγραφό του προς τον Δήμαρχο Δήμου Μεσολογγίου, δηλώνει ότι, παρ’ ότι σε προηγούμενα έγγραφα έχει σαφώς διατυπώσει την θέση της  Κυβέρνησης και τα διαμειφθέντα στις συσκέψεις μεταξύ Κυβέρνησης και Δημάρχου, επιθυμεί να επαναλάβει με σαφήνεια την όλη θέση της Κυβέρνησης προς πλήρη και ακριβή ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και συγκεκριμένα αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι: «1.- Σε κοινή σύσκεψη στο υπουργείο Εσωτερικών (γραφείο κ. Υφ. Μιλτ. Παπαϊωάννου) μεταξύ Υφυπουργού Εσωτερικών, Γεν. Γραμματέα Υπ. Δημ. Έργων, Νομάρχη και Δημάρχου αποφασίσθηκε ότι ο Δήμος θα παραλάβει την αποχέτευση, το δε Υπουργείο Δημοσίων Έργων την αποχέτευση ομβρίων και στην αναλογία, που από κοινό έλεγχο θα αποδειχθεί ότι επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας της όλης αποχέτευσης.

    - επισκευές, ποσόν και ζητούμενες εργασίες

   - ετήσιο κόστος λειτουργίας

Αυτή την πρόταση της Επιτροπής σας ήλεγξε η Δ.Τ.Υ.(Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών)

Αυτά αναλαμβάνει ετήσια το ΥΠ.ΔΕ, όπως είχε συμφωνηθεί.

Και για μεν την επισκευή μηχανολογική και κτιριακή ήδη εκτελούνται οι εργολαβίες και θα παραδοθούν πλήρη στον Δήμο.

            Το δε λειτουργικό κόστος ετήσιο θα εγγράψετε ετησίως στον προϋπολογισμό του Ν.Τ. (Νομαρχιακού Ταμείου) σαν επιχορήγηση του Δήμου Μεσολογγίου.

            Στο μεταβατικό στάδιο και όσο η Δημοτική Επιχείρηση Υδ. Αποχ. χρειάζεται στήριξη για πραγματικές ηλεγμένα απαραίτητες ανάγκες (π.χ. μηχανήματα ΕΥΔΑΠ, επιχορήγηση από Ν.Τ.) θα δίνεται κάθε βοήθεια, όπως και σε άλλους Δήμους η βοήθεια και ενίσχυση.

            Ενημερωτικά σας πληροφορώ ότι τόσο τα επισκευαστικά έργα όσο και ο τρόπος παραλαβής (ως είχε συμφωνηθεί στην αρχικά αναφερόμενη σύσκεψη, επαναβεβαιώθηκε πρόσφατα σε κοινή σύσκεψη με Γ. Γραμματέα Υπ. Εσωτερικών, δήμαρχο και εμένα, όταν συζητήσαμε τις απόψεις του Δήμου στα θέματα Μεσολογγίου, χωρίς να διατυπωθεί αντίθετη άποψη στον υπό διαδικασία ευρισκόμενο χειρισμό του θέματος της αποχέτευσης».

   Το έγγραφο αυτό, ήτοι το υπ’ αριθ. 238/15.10.1984 έγγραφο  του Νομάρχη, ετέθη υπ’ όψιν του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την ως άνω συνεδρίαση της 18.10. 1984, κατά την οποία ελήφθη η ως άνω 228/1984 Απόφαση, όπως προκύπτει από απόσπασμα των πρακτικών της εν λόγω συνεδριάσεως.

            Έτσι, ύστερα από  πολλές και μακρές συζητήσεις και αλληλογραφία   η Πολιτεία και η Δημοτική Αρχή Ι.Π. Μεσολογγίου με Δήμαρχο τον Δημήτρη Ζωγράφο, κατέληξαν σε συμφωνία να παραληφθεί συνολικά η Αποχέτευση  από το Δήμο, με την προϋπόθεση να καταβάλλονται  από το ΥΠΕΧΩΔΕ μέσω του Νομαρχιακού Ταμείου  στο Δήμο  ετησίως κατά τον χρόνο εκείνο στον Δήμο οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) δραχμές, δηλαδή σημερινά 23.478 ευρώ, το οποίο ποσόν θα εγγραφόταν ετησίως στον προϋπολογισμό του Νομαρχιακού Ταμείου (Ν.Τ.) σαν επιχορήγηση του Δήμου Μεσολογγίου.

            Το ποσόν αυτό αφορούσε το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου ομβρίων και προέκυψε από την ανάλυση των στοιχείων από επιτροπή τεχνικών του Δήμου και ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της  Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας, στη συνέχεια δε θα έπρεπε να αναπροσαρμόζεται. 

             Στις 23.2.1987 το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π. Μεσολογγίου με την υπ’ αριθ. 91/1987 Απόφασή του, αποφάσισε  την εκτέλεση έργου για συντήρηση της αποχέτευσης με αυτεπιστασία από το Δήμο στο ποσό όμως, που θα εδίδετο από την Νομαρχία.

            Κατόπιν όλων των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου με την υπ’ αριθ. 123/16.3.1987 Απόφασή του, την οποία υπέβαλε στη Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας με το υπ’ αριθ. 301/19.3.1987 έγγραφο του Δήμου, αποφάσισε την διοικητική παραλαβή της αποχέτευσης  της  πόλεως σύμφωνα  με τους όρους, που είχε ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η παράδοση και παραλαβή έγινε στις 24.3.1987 και συνετάγη σχετικώς Πρωτόκολλο «Διοικητικής παράδοσης και παραλαβής για χρήση της αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων μετά των αντλιοστασίων της Πόλης Μεσολογγίου, όπως περιγράφονται στη συνημμένη  περιγραφή», το οποίο έχει επί λέξει ως κάτωθι:

«Στο Μεσολόγγι σήμερα την 24-3-1987

              Οι υπογράφοντες

 1. Βαγγέλης Γιαννακούλιας               Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας
 2. Τιμόθεος Τριφιάτης                      Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
 3. Αναστάσιος Παντούλας                Ηλεκ/γος  Υπομ/κός στην Δ.Τ.Υ.

που παραδίδουν το έργο

και οι κάτωθι

 1. Δημήτρης Ζωγράφος                   Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου
 2. Ελευθέριος Βουλιμιώτης             Αντιδήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου
 3. Ιωάννης Ξανθόπουλος               Δημοτικός Σύμβουλος
 4. Γεώργιος Μπενάτος                  Δημοτικός Σύμβουλος

που παραλαμβάνουν το έργο

Έχοντας υπ’ όψη

α) Την από 23.2.1987 υπ’ αριθ. 92 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Μεσολογγίου, με την οποία ορίσθηκαν τα Μέλη της  Επιτροπής Παραλαβής

β) Την από 16.3.1987 απόφαση υπ’ αριθ. 123 του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου, με την οποία αποφασίζεται η παραλαβή της αποχέτευσης Μεσολογγίου  σύμφωνα με τους όρους, που έχει ορίσει το Δημοτικό συμβούλιο (Επισκευή αντλιοστασίων, την εφάπαξ χρηματοδότηση  για την προμήθεια μηχανολογικού  εξοπλισμού  και την ανάληψη, κάλυψη κόστους λειτουργίας, συντήρησης των αντλιοστασίων και δικτύων των ομβρίων υπό του Δημοσίου, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση ετήσιας δαπάνης λειτουργίας των αντλιοστασίων ομβρίων του έτους 1986 αναπροσαρμοζόμενης βάσει των εκάστοτε δαπανών  λειτουργίας – συντήρησης των ομβρίων.

 ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ

Οι μεν τρεις πρώτοι στην διοικητική παράδοση της αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων (δίκτυα, αντλιοστάσια και βιολογικός καθαρισμός) της πόλης Μεσολογγίου, οι δε υπόλοιποι στην παραλαβή αυτών  για χρήση και λειτουργία»

            Κάτωθι δε του ανωτέρω κειμένου ετέθησαν οι υπογραφές των ανωτέρω αναφερομένων ως υπογραφόντων και από τις δύο πλευρές, ήτοι  αυτών που παρέδωσαν και αυτών  που παρέλαβαν.

            Την περίοδο εκείνη δεν υπήρχε η ΔΕΥΑΜ  και η ευθύνη λειτουργίας  του τομέα  Ύδρευσης  - Αποχέτευσης  ανήκε στο Δήμο.

            Η παραπάνω συμφωνία τηρήθηκε κατά τα πρώτα έτη  και άρχισαν να  εγγράφονται στον προϋπολογισμό  του Νομαρχιακού Ταμείου  και να καταβάλλονται σαν επιχορήγηση κάθε έτος στο Δήμο, αρχικά για το  έτος 1986 εξ εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εβδομήντα (6.339.070)  δραχμές, δηλαδή σημερινά 18.604 ευρώ και δώδεκα εκατομμύρια  (12.000.000) δραχμές (ήτοι 35.127 €) το 1992.  

        Τα ποσά αυτά αφορούσαν  το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου ομβρίων και προέκυψαν από την ανάλυση των στοιχείων από επιτροπή τεχνικών του Δήμου, που ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας, όπως προέβλεπε η σχετική συμφωνία, στην οποία αναφέρεται το υπ’ αριθ. πρωτ. 238/15.10.1984 έγγραφο του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, Βαγγέλη Γιαννακούλια, προς τον Δήμαρχο του Δήμου Μεσολογγίου.

             Με την υπ’ αριθ. 153/1992 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου, ως ήδη ελέχθη, αποφασίστηκε η σύσταση της Επιχείρησής  μου (ΔΕΥΑΜ), στην οποία και μεταφέρθηκε, μεταξύ των άλλων, η υποχρέωση λειτουργίας του δικτύου ομβρίων.

            Έτσι ο Δήμαρχος Μεσολογγίου στην εισήγησή του  για τη σύσταση  Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης – Αποχέτευσης αναφέρει  όσον αφορά την ύδρευση, μεταξύ άλλων, ότι η Ιερά πόλις του Μεσολογγίου έχει δίκτυο ύδρευσης, το οποίο ανακατασκευάσθηκε εξ αρχής από την εταιρεία ΕΔΟΚ – ΕΤΕΡ το 1974 και καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες της πόλεως και της αγροτικής περιοχής. Όσον αφορά την αποχέτευση, εκτός άλλων, ότι το δίκτυο αποχέτευσης περιλαμβάνει: 1) αποχέτευση ακαθάρτων, 2) Αποχέτευση ομβρίων και 3) Βιολογικό Καθαρισμό. Αναφερόμενος στο σκέλος της αποχέτευσης ομβρίων υδάτων εκθέτει  ότι αυτό περιλαμβάνει δίκτυο μήκους περίπου 12.000 μ.μ.,3 αντλιοστάσια 1Αο – 2Αο -3Αο με τα έργα εισόδου εξόδου και φρεάτια υδροσυλλογής, όπου υπάρχουν αγωγοί. Ότι η κάλυψη των αναγκών της πόλης κατά τις ώρες αιχμής γίνεται ως εξής: Το αντλιοστάσιο 1Αο εξυπηρετεί την περιοχή της πόλης από αντλιοστάσιο  ακαθάρτων 6Αα (ΡΣ) έως την πύλη και ανατολικά των Ελευθέρων Πολιορκημένων και δι’ άντλησης στην Τ21 και εκείθεν στο Δίαυλο Κλεισόβης.  Το αντλιοστάσιο  2Αο  εξυπηρετεί την  περιοχή της πόλης  από Σφαγεία έως διαύλου στο Στάδιο και δυτικώς των Ελευθέρων Πολιορκημένων και δι’ άντλησης εις το λιμάνι. Το αντλιοστάσιο 3Αο εξυπηρετεί την περιοχή Βίγλας Γηροκομείου και δι’ άντλησης εις Τ12. Επίσης ότι κατόπιν διαβεβαίωσης της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας τα έξοδα λειτουργίας ή επέκτασης του δικτύου ομβρίων θα βαρύνουν το Νομαρχιακό Ταμείο και ότι η κάλυψη της πόλης σε ώρες αιχμής  ήταν περίπου 95% και θα χρειαζόντουσαν  μικροεπεκτάσεις μικρού κόστους καθώς και συντήρηση του δικτύου τους θερινούς μήνες και μετά από μεγάλες νεροποντές. Τέλος κάνοντας αναφορά με σχετική λεπτομερή ανάλυση στο κόστος του έτους 1986  καταλήγει ότι από το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας - συντήρησης της αποχέτευσης, το οποίο υπολογίζει σε 18.000.000 δραχμές, το ποσό, που αντιστοιχεί στα όμβρια ανέρχεται σε 6.339.070 δρχ. (ήτοι Δ.Ε.Η. 2.138.934 δρχ., δηλαδή  το 35% του συνολικού κόστους, μισθοί ενός εργοδηγού ηλεκτρολόγου  1.200.136 δρχ. μισθοί 2 εργατών 2.000.000 δρχ. και έξοδα λυπαντ. – συντηρ. 1.000.0000 δρχ.) και επαναλαμβάνει ότι η Νομαρχία διαβεβαίωνε ότι θα πληρώνει τα έξοδα αυτά, ήτοι  τα έξοδα της αποχέτευσης ομβρίων.

             Δυστυχώς χωρίς να εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους έγιναν αποδεκτά τα ανωτέρω, η σχετική επιχορήγηση σταμάτησε από το 1993 οπότε και λειτούργησε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου, η οποία, ως προελέχθη, συστάθηκε από το Δήμο  και ανέλαβε τη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (συμπεριλαμβανομένου και του βιολογικού καθαρισμού).

            Έτσι η ΔΕΥΑΜ  και κατά συνέπεια οι δημότες από το 1993 και μετά έως και σήμερα επιβαρύνονται με το κόστος λειτουργίας και συντήρησης και του δικτύου ομβρίων με τα σχετικά αντλιοστάσια, τα οποία, ως προελέχθη, η πόλη δεν είχε ανάγκη και λειτούργησαν αποκλειστικά προς όφελος των «Ελληνικών Αλυκών Α.Ε.». Η ΔΕΥΑΜ δηλαδή  επιφορτίστηκε η ίδια με την ειδική μέριμνα  περιβαλλοντικής προστασίας της λιμνοθάλασσας, για λόγους, που σχετίζονται με τη λειτουργία των αλυκών και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας του παραγομένου άλατος.

            Εν προκειμένω το Υπουργείο Δημοσίων Έργων ανέθεσε στην ΕΔΟΚ ΕΤΕΡ και κατασκεύασε ένα έργο αποχέτευσης ομβρίων με αντλιοστάσια, που να εξασφαλίζουν την εκτροπή των υδάτων της βροχής, έτσι ώστε να μην καταλήγουν στη Λιμνοθάλασσα, ιδιαίτερα δαπανηρό για την πόλη του Μεσολογγίου, η οποία αριθμεί 12.500 κατοίκους,  χωρίς ο Δήμος να ερωτηθεί, όπως αναφέρεται και στο παραπάνω υπ’ αριθ. 5816/27.10.1981 έγγραφο του Δημάρχου Μεσολογγίου προς την Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας,  στοχεύοντας στην προστασία και στην καλύτερη ποιότητα και ποσότητα παραγομένου άλατος εκ μέρους των «Ελληνικών Αλυκών Α.Ε.», η οποία ήταν και είναι εταιρεία, στην οποία την πλειοψηφία των μετοχών έχει το ελληνικό Δημόσιο.  Για την μεγιστοποίηση δηλαδή της παραγωγής των «Ελληνικών Αλυκών Α.Ε.» κατασκευάστηκε ένα έργο, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του οποίου δεν αντιστοιχούσε στις οικονομικές δυνατότητες του μικρού πληθυσμού της πόλης του Μεσολογγίου και το οποίο η πόλη δεν είχε ανάγκη, έχοντας φυσική απορροή προς την Λιμνοθάλασσα και το οποίο από το 1993 και μετά επωμίστηκε να το λειτουργεί, με όλο το δυσβάσταχτο κόστος λειτουργίας και συντήρησης των αντλιοστασίων, δεδομένου ότι  το  έργο της αποχέτευσης ομβρίων, έτσι, όπως κατασκευάστηκε, δεν μπορούσε πλέον να λειτουργήσει παρά μόνον με τα ως άνω αντλιοστάσια. Όπως αναφέρεται στο παραπάνω υπ’ αριθ. 1376/4.3.1983 έγγραφο του τότε δημάρχου Μεσολογγίου, κ. Κώστα Αντωνίου, το Μεσολόγγι αρχικά είχε φυσική απορροή. Με τα έργα αποχέτευσης της δεκαετίας του 1970 τα νερά της βροχής  δεν καταλήγουν στις θερμάστρες, αλλά συλλέγονται σε τρία μεγάλα αντλιοστάσια και οδηγούνται έξω από αυτές.  Από τότε καταργήθηκε η χωρίς λειτουργικό κόστος φυσική απορροή (μέχρι τότε υπήρχε φυσική απορροή προς τη Λιμνοθάλασσα χωρίς αντλιοστάσια) και αυτή γίνεται από τότε πλέον μόνο με τα αντλιοστάσια με υψηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Υποθηκεύτηκε λοιπόν  για πάντα η αντιπλημμυρική προστασία της πόλης μας να κοστίζει ακριβά, αλλά και να μην είναι ασφαλής μιας και εξαρτάται πλέον από την τέλεια λειτουργία  του δικτύου ομβρίων, των αντλιοστασίων, της ΔΕΗ κλπ. Έτσι σε κάθε βροχή, αν κάτι πάει στραβά, αν εκδηλωθεί ηλεκτρική βλάβη σε αντλιοστάσιο, στο δίκτυο της ΔΕΗ, ή σε αντλία κλπ. κινδυνεύει να πλημμυρίσει η πόλη του Μεσολογγίου. Το πρόβλημα αυτό επιτείνεται πλέον  λόγω της κλιματικής αλλαγής και του συχνότατου φαινομένου των καταιγίδων.

            Εν όψει της καταστάσεως αυτής ο Δήμος και η επιχείρησή μας έκαναν διάφορα διαβήματα προς τις «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», προς χάριν των οποίων και προς προαγωγή των συμφερόντων και της παραγωγής των οποίων κατασκευάστηκε  και τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα αποχέτευσης ομβρίων με τα αντλιοστάσια σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα.

            Πέραν των προφορικών κατ’ επανάληψιν ενημερώσεων και οχλήσεων των «Ελληνικών Αλυκών Α.Ε.» αναφερόμαστε ειδικότερα  στα  ακόλουθα  έγγραφα, με τα οποία η επιχείρησή μας (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης  - Αποχέτευσης Μεσολογγίου) ενημερώνει και οχλεί  τις «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.»  σχετικά με  το κόστος λειτουργίας  του δικτύου των ομβρίων.  Συγκεκριμένα:

 1.  Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 377/11.6.1998 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε.», το οποίο απεστάλη έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μου κατά τη συνεδρίαση της 10-6-1998,  επισημαίνουμε ότι το κόστος λειτουργίας των αντλιοστασίων είναι οικονομικά επώδυνο, ότι η λειτουργία των αντλιοστασίων ομβρίων υδάτων είναι στην κατεύθυνση ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ της αλατότητας των υδάτων, που εισέρχονται στις προθερμάστρες των «Ελληνικών Αλυκών Α.Ε.», για την περαιτέρω συλλογή του άλατος και συνδέεται με την ποσότητα και την ποιότητα παραγωγής της επιχείρησής τους και παρακαλούμε το συντομότερο δυνατόν να συναντηθούμε στα γραφεία τους προς συζήτηση του όλου πλέγματος των σχέσεών μας.
 2.  Ακολουθεί το υπ’ αριθ. πρωτ.  324/12.7.1999 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. των «Ελληνικών Αλυκών Α.Ε.», με το οποίο  εκφράζουμε τη λύπη μας, επειδή δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ (αρ. πρωτ. 377/11.6.1998) να ορίσουν μια κοινή συνάντηση, επισημαίνουμε ότι  τα  αντλιοστάσια Ομβρίων (τρία στον αριθμό, ενώ άμεσα θα προστεθεί ένα ακόμα, θα επεκταθεί ένα άλλο κ.ο.κ.) κατασκευάστηκαν και λειτουργούν στην πόλη μας  για λόγους καλύτερης απόδοσης και ποιότητας του προϊόντος των «Ελληνικών Αλυκών Α.Ε.» και ότι είναι γνωστό στους δημότες της πόλης μας ότι η κατασκευή και η λειτουργία των αντλιοστασίων αυτών έγινε προκειμένου να απομακρυνθούν τα όμβρια νερά από τις θερμάστρες άλατος ιδιοκτησίας των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. Επίσης ότι και σήμερα (δηλ. κατά τον χρόνο σύνταξης του εγγράφου) κατά την μελέτη επέκτασης των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (που ανέλαβε η εταιρεία Ε με δημοπρασία του ΥΠΕΧΩΔΕ) με δική τους υπόδειξη (των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε.» εκπροσωπουμένων από τον κ. Χρ. Μήλα) αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε την κατεύθυνση απορροής, που προβλέπονταν (προς τις θερμάστρες) και να απορρίψουμε τα όμβρια μέσω αντλιοστασίου σε αποστραγγιστική τάφρο του ΤΟΕΒ με συνέπεια να αυξάνεται το κόστος λειτουργίας της ΔΕΥΑΜ. Ότι έτσι εκτός από την επιβάρυνσή μας με τα έξοδα λειτουργίας των αντλιοστασίων ομβρίων προέκυψε και η απαίτηση του ΤΟΕΒ Μεσολογγίου προς την ΔΕΥΑΜ με 620.200 δρχ, για το έτος 1997, 310.000 δρχ. για το 1998 (με βάση επισυναπτόμενα αντίστοιχα έγγραφα του ΤΟΕΒ Μεσολογγίου), επειδή το αντλιοστάσιό μας Ομβρίων 3ΑΟ, που ευρίσκεται βορειοανατολικά του Γηροκομείου Μεσολογγίου απορρίπτει τα νερά στην αποστραγγιστική τάφρο, την οποία αποστραγγίζει το αντλιοστάσιο Β1 του ΤΟΕΒ. Ότι πρόκειται για μια δαπάνη, που αναλογεί καθαρά στις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. και καλούνται να την καλύψουν οι δημότες Μεσολογγίου. Ότι η επιχείρησή μας (ΔΕΥΑΜ) δεν μπορεί να  αποδεχτεί  κάτω από την πίεση της κοινωνίας του Μεσολογγίου την επίρριψη της δαπάνης στους δημότες και ότι θα πρέπει να την καλύψουν για το παρόν και για το μέλλον οι Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. Αναφέρομε επίσης ότι το ποσόν αυτό υπολογίζομε ότι φτάνει ετησίως τα 15.000.000 δρχ. και καλύπτει μόνον τις δαπάνες λειτουργίας των τριών (3) υπαρχόντων  αντλιοστασίων ομβρίων. Ότι  στο ποσόν αυτό θα πρέπει να προσθέσουν και τις απαιτήσεις του ΤΟΕΒ Μεσολογγίου κι όποιες άλλες στο μέλλον προκύψουν εξ αιτίας τους ως επιβάρυνση στη λειτουργία της ΔΕΥΑΜ. Και  η επιστολή μας κλείνει λέγοντας ότι περιμένουμε την απάντησή τους.
 3. Ακολούθησε  το υπ’ αριθ. πρωτ. 450/16.8.2004 έγγραφό μας ομοίως προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. των «Ελληνικών Αλυκών Α.Ε.» με κοινοποίηση στο Δήμαρχο Μεσολογγίου  με το κάτωθι περιεχόμενο:

«Κύριε Πρόεδρε,

            Επειδή έως σήμερα δεν έχετε  απαντήσει στα σχετικά έγγραφά μας, θέλουμε να σας ενημερώσουμε σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 324/12-7-1999 εγγράφου μας, ότι ο ΤΟΕΒ πεδιάδας Μεσολογγίου απαιτεί από την ΔΕΥΑ Μεσολογγίου το ποσόν των 6.657,18 € ως οφειλή για τα νερά της βροχής, που απορρίπτουμε στην αποστραγγιστική τάφρο Τ12, μέσω του αντλιοστασίου μας ομβρίων ΑΟ3.

            Πρέπει να γνωρίζετε  για το αντλιοστάσιο ομβρίων ΑΟ3, που βρίσκεται  κοντά στο Γηροκομείο Μεσολογγίου, ότι αναγκαστήκαμε να οδηγήσουμε την εκροή του στην τάφρο Τ12 (η οποία αποστραγγίζεται από το αντλιοστάσιο Β1, που λειτουργεί ο ΤΟΕΒ), ύστερα από δική σας  απαίτηση  να μην πέφτουν τα γλυκά νερά της βροχής μέσα στις αλατιέρες και μειώνουν την ποιότητα και  την ποσότητα του παραγόμενου αλατιού.

            Έτσι ο Δήμος Ι. Π. Μεσολογγίου αναγκάστηκε, κυρίως για την προστασία των συμφερόντων  της τότε ΕΛΕΒΜΕ και σήμερα των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε., να συγκεντρώσει όλα τα όμβρια ύδατα σε αντλιοστάσια και να τα οδηγεί εκτός θερμαστρών. Ακόμα και η κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων, τολμώ να πω τον ίδιο στόχο εξυπηρετούσε πρωτίστως και δευτερευόντως την Δημόσια Υγεία.

            Αντιλαμβάνεστε φαντάζομαι, ότι αυτή η νέα πραγματικότητα επιβάρυνε το Δήμο τότε και την ΔΕΥΑΜ σήμερα (και τους δημότες επομένως), με σημαντικό κόστος λειτουργίας.

            Κύριε πρόεδρε, ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, αν και πλούσιος σε ιστορικές παραδόσεις  και φυσικό πλούτο, παραμένει φτωχός, γιατί δεν αξιοποιούνται όλα τα παραπάνω για δικό του όφελος.

            Η ΔΕΥΑΜ σαν ανταποδοτική και κοινωφελής επιχείρηση, που διαχειρίζεται το ύψιστο κοινωνικό αγαθό, το νερό, είναι υποχρεωμένη να διασφαλίζει την δημόσια υγεία.  Ήδη η λειτουργία της  είναι δυσβάσταχτη οικονομικά για τους δημότες μας και δεν έχουμε καμία κοινωνική ανοχή να τους φορτώσουμε και άλλα βάρη τρίτων.

            Για όλους αυτούς τους λόγους παρακαλούμε να συνεργαστούμε σε οποιοδήποτε επίπεδο  επιθυμείτε  για την εξεύρεση μιας ρεαλιστικής και βιώσιμης λύσης».

 1. Στη συνέχεια  απεστάλη προς τον Πρόεδρο των «Ελληνικών Αλυκών Α.Ε.» με κοινοποίηση στον Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου το υπ’ αριθ. πρωτ. 649/10.5.2005 έγγραφό μας με θέμα «Διάταξη αντλιοστασίων», στο οποίο μνημονεύονται όλα τα προηγούμενα έγγραφά μας (ήτοι τα  υπ’ αριθ. 377/11.6.1998, 324/12.4.1999, 450/16.8.2004 έγγραφά μας) και το κείμενο του οποίου έχει ως κάτωθι:

«Κύριε Πρόεδρε,

            Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων μας, επειδή έως σήμερα δεν έχετε δώσει ελάχιστο δείγμα διάθεσης επαφής και συνεργασίας μαζί μας, ώστε να εξευρεθεί μια λύση κοινά αποδεκτή για την λειτουργία του δικτύου όμβριων της πόλης μας,  που έγινε για να προστατευθούν τα συμφέροντα των «Ελληνικών Αλυκών» και παρουσιάζει μεγάλο κόστος λειτουργίας, σας γνωρίζουμε  ότι θα προχωρήσουμε σε ενέργειες με ένδικα ή άλλα μέσα, προκειμένου να διεκδικήσουμε νόμιμα αντισταθμιστικά οφέλη για την επιχείρησή μας και τους καταναλωτές μας κατ’ επέκταση».

 1. Ακολούθησε και έτερο έγγραφό μας, ήτοι το υπ’ αριθ. πρωτ.  929/27.6.2005 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε., κ. Νικόλαο Μουρκούση, με κοινοποίηση στον διευθύνοντα σύμβουλο των Ελληνικών Αλυκών, κ. Ηλία Ζαμπαντιώτη, στον δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου  και προς τους επί κεφαλής ορισμένων συνδυασμών με το κάτωθι περιεχόμενο:

«Κύριε Πρόεδρε,

            Ύστερα από προφορική συνεννόηση, σας αποστέλλω μια σειρά εγγράφων σχετικών με το θέμα μας, για πλήρη ενημέρωσή σας.

            Περιληπτικά ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου ανέλαβε την λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων και ομβρίων) της πόλης μας, ύστερα από το σχετικό έγγραφο με α.π. 238/15.10.1984 του τότε Νομάρχη Αιτ/νίας, Γιαννακούλια Βαγγ., και αφού προηγήθηκαν  μια σειρά από συσκέψεις και εκτενής αλληλογραφία για το σχετικό θέμα.

            Ο προβληματισμός της τότε δημοτικής αρχής είχε να κάνει με το μεγάλο κόστος, που απαιτούνταν για την λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, που είχαν κατασκευαστεί κυρίως για τη προστασία των συμφερόντων της τότε ΕΛΕΒΜΕ και σήμερα Ελληνικών Αλυκών Α.Ε.

            Δηλαδή τα συμφέροντα των Αλυκών επέβαλαν την απομάκρυνση όλων των γλυκών (ομβρίων) νερών και των βοθρολυμάτων, που διαχέονταν  υπεδάφεια  ή υπέργεια  προς τις θερμάστρες για να διασφαλιστεί άριστη ποιότητα και μεγάλη ποσότητα του παραγόμενου αλατιού.

            Αυτό για να γίνει δυνατό, επιχώθηκαν όλα τα «αυλάκια», που οδηγούσαν τα νερά της βροχής στις θερμάστρες των Αλυκών (Ανατολική και Δυτική Κλείσοβα) και στη θέση τους κατασκευάστηκαν  τρία,  μεγάλης παροχής και ισχύος, αντλιοστάσια ομβρίων (γηροκομείο, γήπεδο, Motivo), που μέσω δικτύου αποστραγγίζουν την πόλη και διοχετεύουν τα όμβρια, μέσω καναλιών, εκτός θερμαστρών, προς τον Πατραϊκό κόλπο.

            Έτσι, ύστερα από την άρνηση της τότε Δημοτικής Αρχής να αναλάβει και να μετακυλίσει  αυτό το κόστος λειτουργίας στους δημότες, αποφασίστηκε σύμφωνα και με το προαναφερθέν έγγραφο (238/15.10.1984), το κόστος λειτουργίας του δικτύου ομβρίων υδάτων να το αναλάβει το Υπουργείο Δημοσίων Έργων.

 Έτσι έγινε  έως και το 1991. Από το 1992 όμως έως και σήμερα, αναιτιολόγητα και χωρίς να εκλείψουν οι λόγοι, που το επέβαλλαν, σταμάτησε να επιχορηγείται η λειτουργία του δικτύου ομβρίων.

            Έκτοτε οι δημότες του Δήμου μας, από το 1992 έως και σήμερα,  πληρώνουν αυτοί το κόστος λειτουργίας ενός δικτύου (ομβρίων), που έγινε μόνο και μόνο για την εξυπηρέτηση και το οικονομικό όφελος των σημερινών Ελληνικών Αλυκών. Χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζουμε ότι και το δίκτυο ακαθάρτων πρωτίστως έγινε για την ίδια ιστορία, δηλαδή την προστασία των συμφερόντων των Ελληνικών Αλυκών.

            Το ΔΣ της ΔΕΥΑΜ, ύστερα  και από την σχετική εντολή του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου, θα διεκδικήσει την αναδρομική καταβολή όλων των οφειλομένων από τις Ελληνικές Αλυκές (έτος ίδρυσης 1993) και τους δημότες, καθώς και την κάλυψη του ετήσιου κόστους λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου ομβρίων από μέρους σας.

            Στον υπολογισμό του κόστους λειτουργίας του δικτύου ομβρίων θα συνυπολογιστούν και οι απαιτήσεις του ΤΟΕΒ Μεσολογγίου (βλέπε σχετικά έγγραφα 324/12.7.1999, 450/16.8.2004, 297/21.5.2004), ο οποίος χρεώνει την ΔΕΥΑΜ με δαπάνη λόγω της απόρριψης όμβριων στην τάφρο Τ12, που αποστραγγίζει το αντλιοστάσιο Β1 του ΤΟΕΒ»

            Κανένα από τα ανωτέρω έγγραφά μας (πλην του υπ’ αριθ.  324/12.7.1999 εγγράφου μας, σχετικά με το οποίο οι «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» απάντησαν ότι το θέμα δεν τους αφορά) δεν έτυχε απαντήσεως, ούτε και οι προφορικές οχλήσεις μας, που ακολούθησαν βρήκαν ανταπόκριση κι έτσι, ως ήδη ελέχθη, η επιχείρησή μας (ΔΕΥΑΜ) από  το 1993 και μετά έως και σήμερα, παρά τις προφορικές παραστάσεις και την αλληλογραφία προς τους αρμόδιους, επιβαρύνεται με το κόστος λειτουργίας και συντήρησης και του δικτύου ομβρίων με συνέπεια  να οδηγείται η επιχείρησή μας σε οικονομικό αδιέξοδο. Παρότι δε στο θέμα της κάλυψης των δαπανών η εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» τηρεί την παραπάνω στάση, όπως αναφέρθηκε ήδη και προκύπτει και από την παραπάνω αλληλογραφία, κατά τη μελέτη επέκτασης των δικτύων ομβρίων της πόλης του Μεσολογγίου απαίτησε η απορροή των ομβρίων  να γίνεται δια μέσου του αντλιοστασίου ομβρίων με την ονομασία «Γηροκομείο» (περιοχή Αγίου Δημητρίου) στην αποστραγγιστική τάφρο «Τ12» του ΤΟΕΒ (Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων), μεταβάλλοντας την αρχικά προβλεπόμενη κατεύθυνση απορροής τους προς τις θερμάστρες («Πλώσταινα»). Ειδικότερα το 2005 με την παρέμβαση του τότε υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, Χρίστου Βερελή, ύστερα από διάβημα των «Ελληνικών Αλυκών Α.Ε.» με τον τότε διευθυντή της στο Μεσολόγγι, κ. Χρίστο Μήλα, άλλαξε η παροχέτευση των όμβριων της περιοχής Καλονής - Αγίου Αθανασίου, που προβλέπονταν να πέσουν στη θερμάστρα της Πλώσταινας και οδηγήθηκαν τελικά στην αποστραγγιστική τάφρο Τ12 του ΤΟΕΒ Μεσολογγίου, ο οποίος ΤΟΕΒ (Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων) μας χρεώνει με ανταποδοτικά τέλη. Μόνο που αυτή η απαίτηση της εταιρείας δεν συνοδεύτηκε από παράλληλη καταβολή  από μέρους της, του συνεπαγόμενου κόστους από τη λειτουργία του αντλιοστασίου «Β1» ιδιοκτησίας του ΤΟΕΒ, που αποστραγγίζει την τάφρο «Τ12». Έτσι προκύπτει οικονομική επιβάρυνση της Επιχείρησής μας, που την οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο, ενώ το κόστος συντήρησης (εγκαταστάσεις, υλικά, προσωπικό) και λειτουργίας (ενεργειακή  κατανάλωση αντλιών, κόστος ΤΟΕΒ), που προκύπτει από  την ανύψωση και παροχέτευση  των ομβρίων υδάτων εκτός της λιμνοθάλασσας σε μεγαλύτερες του συνήθους αποστάσεις και προς κατευθύνσεις με δύσκολη ροή, πρέπει να βαρύνει την δημόσια επιχείρηση «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», που έχει ως αντικείμενο  την παραγωγή και εκμετάλλευση του άλατος από τη λιμνοθάλασσα.

            Στις 26.3.2012 απεστάλη από την Επιχείρησή μας το υπ’ αριθ.  915/26.3.2012 έγγραφο προς τον Δήμαρχο Ι.Π.  Μεσολογγίου υπογραφόμενο από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΜ με θέμα «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», με το οποίο αποστείλαμε την αλληλογραφία της ΔΕΥΑΜ για το θέμα της λειτουργίας των αντλιοστασίων ομβρίων, που κατασκευάστηκαν για να μην διοχετεύονται τα όμβρια ύδατα στην λιμνοθάλασσα (Κλείσοβα και Πλώσταινα) και να μην επηρεάζεται αρνητικά η παραγωγή άλατος της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», ώστε να ενεργήσετε σχετικά για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των αντλιοστασίων αυτών, σήμερα αλλά και αναδρομικά από το 1993 (έτος ίδρυσης και λειτουργίας ΔΕΥΑΜ) από την εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.

            Και το έγγραφο αυτό διαβιβάστηκε  στις «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» με το υπ’ αριθ. πρωτ. 10196/28.3.2012 έγγραφο του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με την παράκληση να αντιμετωπισθεί με την δέουσα προσοχή από την πλευρά των «Ελληνικών Αλυκών Α.Ε.».

            Δηλαδή η Επιχείρησή μας από το 1993 (που σταμάτησε η επιχορήγηση του ΥΠΕΧΩΔΕ μέσω της Νομαρχίας με συνέπεια να μην υπάρχει εκ μέρους μου ούτε υποχρέωση εκπλήρωσης προς το ελληνικό Δημόσιο) και μετά, χωρίς ρητή εντολή της αντιδίκου ή οποιαδήποτε συμβατική σχέση, που να με συνδέει με αυτή και να μου επιβάλει σχετική υποχρέωση, διατήρησε, λειτούργησε και συντήρησε το δίκτυο ομβρίων με τα αναφερθέντα αντλιοστάσια προς το συμφέρον και όφελος αυτής (της αντιδίκου). Πρόκειται δηλαδή για διαχείριση και διεξαγωγή υπόθεσης, η οποία κατά τις αντιλήψεις των συναλλαγών ανάγεται στον κύκλο συμφερόντων της αντιδίκου και η οποία αφορά την προάσπιση των συμφερόντων και της περιουσίας της. Την παραπάνω περιγραφείσα κατάσταση διαχειρίστηκε η Επιχείρησή μας προς αποτροπή κινδύνου, που άλλως θα απειλούσε την επιχείρηση και την περιουσία της αντιδίκου,  και συγκεκριμένα προς αποτροπή της μειώσεως της ποιότητας και ποσότητας του προϊόντος της, ήτοι του  παραγομένου άλατος, με  γνώμονα το συμφέρον  και κατά την πραγματική θέληση της αντιδίκου και κυρίας της υποθέσεως, όπως αυτή οπωσδήποτε εξωτερικεύθηκε τουλάχιστον, όταν ο εκπρόσωπος των «Ελληνικών Αλυκών Α.Ε.», Χρ. Μήλας, το 1999, υπέδειξε την απόρριψη των ομβρίων του αντλιοστασίου ΑΟ3 σε αποστραγγιστική τάφρο του ΤΟΕΒ Μεσολογγίου για να μην πέφτουν τα γλυκά νερά της βροχής μέσα στις αλατιέρες, άλλως και σε κάθε περίπτωση με βάση την εικαζόμενη θέληση της αντιδίκου, η οποία οπωσδήποτε εν όψει των  συνθηκών και της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της επιχειρήσεως της αντιδίκου (παραγωγή άλατος) ήταν η συνέχιση της λειτουργίας των αντλιοστασίων των ομβρίων υδάτων προκειμένου να μην πέφτουν τα γλυκά νερά της βροχής στις εγκαταστάσεις των αλυκών.

             Στο σημείο αυτό και επειδή, παρά την επί μακρόν αδιαφορία της αντιδίκου, συνέχισα την λειτουργία των αντλιοστασίων, που ήταν προορισμένα για τα όμβρια ύδατα, δέον να λεχθεί, αν και αναφέρθηκε και ανωτέρω, ότι το έργο, για το οποίο δεν ερωτήθηκε ο Δήμος Μεσολογγίου,  άπαξ και κατασκευάστηκε ήταν δεσμευτικό και η λειτουργία του υποχρεωτική για εμάς και δεν υπήρχε η ευχέρεια να διακόψουμε τη λειτουργία των αντλιοστασίων, γιατί θα πλημμύριζε όλο  το Μεσολόγγι.  

   Επειδή με την αντίδικο δεν με συνέδεε καμία συμβατική  σχέση, που να μου επέβαλε την υποχρέωση να ενεργήσω, όπως ενήργησα.

            Επειδή η διοίκηση αλλοτρίων  ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 730 – 739 ΑΚ  ως ενοχή εξωδικαιοπρακτική, που παράγεται αμέσως από το νόμο  μεταξύ του διοικητή και του κυρίου της υπόθεσης και μάλιστα από μόνο το γεγονός ότι ο διοικητής χειρίζεται και διοικεί ξένη υπόθεση χωρίς να έχει σχετική υποχρέωση.

            Επειδή η καταβολή δαπανών επ’ ωφελεία άλλου ή η καταβολή αλλότριου χρέους συνιστούν περίπτωση διοίκησης αλλοτρίων .

            Επειδή η υπόθεση μπορεί να είναι ταυτόχρονα εν μέρει ξένη και εν μέρει του διοικητή, οι διατάξεις εφαρμόζονται όμως ως προς το μέρος της υπόθεσης, που αυτή είναι ξένη, αν υφίσταται η πρόθεση του διοικητή να την διεξαγάγει ως ξένη

            Επειδή ο διοικητής μπορεί να διεξάγει την ξένη υπόθεση όχι μόνον προς το συμφέρον του κυρίου αποκλειστικά, αλλά συγχρόνως και προς ίδιο συμφέρον και προς το συμφέρον τρίτου

            Επειδή, αν ο κύριος, παρά την αναγγελία, δεν παράσχει οδηγίες στο διοικητή, αυτός οφείλει να διεξαγάγει την υπόθεση προς τα συμφέρον και κατά τη θέληση του κυρίου, οι δε οδηγίες του κυρίου δεν μετατρέπουν τη διοίκηση  σε συμβατική έννομη σχέση.

            Επειδή η έγκριση του κυρίου μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή (π.χ. όταν ο κύριος έχοντας γνώση της διοίκησης την ανέχεται.

            Επειδή σε περίπτωση μη έγκρισης της ανάληψης από τον κύριο ο διοικητής  δεν έχει αξιώσεις από την ΑΚ 736, αλλά μόνον από την ΑΚ 737 εδ. β΄ για αδικαιολόγητο πλουτισμό, η δε ΑΚ 737 εδ. β΄ δεν ιδρύει αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού, αλλά παραπέμπει στις διατάξεις, που ρυθμίζουν τη γέννηση της αξίωσης.  

            Επειδή κατόπιν των ανωτέρω έχω το δικαίωμα κατά το άρθρο 736 ΑΚ να  ζητήσω από την αντίδικο τις δαπάνες της διοίκησης  και την ανόρθωση των ζημιών, κατά τις διατάξεις για την εντολή, που εφαρμόζονται αναλόγως, άλλως απόδοση των δαπανών κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό κατά την ΑΚ 737 εδ. β΄.  

            Επειδή έτι επικουρικότερον και σε κάθε περίπτωση η εξοικονόμηση δαπανών, όπως εν προκειμένω η αποφυγή υποβολής της αντιδίκου στις αναγκαίες δαπάνες για την λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων ομβρίων υδάτων, τα οποία διοχετεύουν τα γλυκά νερά της βροχής εκτός της περιοχής της, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εκ μέρους της μέγιστη (ποσοτικά και ποιοτικά) παραγωγή άλατος, αποτελεί πλουτισμό κατά την έννοια των διατάξεων του ΑΚ  περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επομ. ΑΚ)

            Κατόπιν τούτου άλλως και επικουρικά για την περίπτωση, που ήθελε απορριφθεί  η κύρια βάση της παρούσης αγωγής μου, επειδή ήθελε κριθεί  ότι δεν συντρέχει η αναγκαία για τη θεμελίωση των διατάξεων περί διοικήσεως αλλοτρίων του ΑΚ προϋπόθεση της διαχείρισης εκ μέρους μου αλλότριας υπόθεσης ή οιαδήποτε άλλη τιθέμενη υπό του νόμου προϋπόθεση, οπότε απορριπτομένης της βάσεως περί διοικήσεως αλλοτρίων (ενοχή εξωδικαιοπρακτική, που παράγεται αμέσως από τον νόμο) δεν υπάρχει πλέον  νόμιμη αιτία (νόμιμη αιτία είναι η έγκυρη σύμβαση, οία δεν υφίσταται εν προκειμένω σε σχέση με την αντίδικο, και ο  νόμος (βλ.  ΑΠ 725/2004, ΑΠ 355/1999 ΕΕμπΔ 1999, 487, ΑΠ 1382/2005 ΑΠ 1457/2001), ήτοι κάποια έννομη σχέση, που να με συνδέει με την αντίδικο, οπότε σε περίπτωση απόρριψης της κύριας βάσης της αγωγής μου ελλείπει η ύπαρξη ορισμένης έννομης σχέσης), ένεκα της οποίας επήλθε ο πλουτισμός αυτός της αντιδίκου, ζητώ να μου καταβληθούν τα ποσά, στα οποία ανέρχονται οι γενόμενες εκ μέρους μου δαπάνες για τη λειτουργία και συντήρηση των ανωτέρω περιγραφέντων αντλιοστασίων ομβρίων υδάτων καθ’ όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα κατά τις διατάξεις του ΑΚ περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επομ. ΑΚ). Εν προκειμένω, στην περίπτωση που απορριφθεί η κύρια βάση της αγωγής μου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων και ειδικότερα υφίσταται πλουτισμός της αντιδίκου, η απόκτηση του πλουτισμού  έγινε από την περιουσία μου και εις βάρος μου και η απόκτηση του πλουτισμού έγινε χωρίς νόμιμη αιτία με συνέπεια να είναι αδικαιολόγητος (νόμιμη αιτία του πλουτισμού κατά την έννοια της ΑΚ 904 αποτελεί εκείνο το γεγονός, που παρέχει κάθε φορά τη σύμφωνη με την έννομη τάξη δικαιολογία για την οριστική διατήρησή του). Σύμφωνα με την απολύτως κρατούσα γνώμη στη νομολογία και τη θεωρία, πλουτισμό, κατά τις ΑΚ 904 και 908, ως ήδη ελέχθη, συνιστά και η εξοικονόμηση δαπανών. Πρόκειται για τις δαπάνες, που θα διενεργούσε υποθετικά ο υπόχρεος λόγω πραγματικής ανάγκης  και τις οποίες στην πραγματικότητα εξοικονομεί. Ο λήπτης του πλουτισμού ευθύνεται στην έκταση, κατά την οποία εξοικονόμησε δαπάνες.

             Οι δαπάνες αυτές στην προκειμένη περίπτωση έχουν περιγραφεί και προσδιορισθεί στο ανωτέρω αναφερθέν υπ’ αριθ. πρωτ. 238/15.10.1984  έγγραφο του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, Βαγγέλη Γιαννακούλια, προς τον Δήμαρχο Μεσολογγίου, στο οποίο υπό τον αριθμό 2, όπως ανωτέρω ήδη εκτέθηκε, αναφέρεται ότι: «2.- Από επιτροπή, που κάνατε εσείς  ή ο Δήμαρχος βγήκε το κόστος των αντλιοστασίων  ομβρίων στα εξής:

-       επισκευές, ποσόν και ζητούμενες εργασίες

-       ετήσιο κόστος λειτουργίας

Αυτή την πρόταση της Επιτροπής σας ήλεγξε η Δ.Τ.Υ. (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών).

Αυτά αναλαμβάνει ετήσια το ΥΠ.   ΔΕ, όπως είχε συμφωνηθεί.

Και για μεν την επισκευή μηχανολογική και κτιριακή  ήδη εκτελούνται οι εργολαβίες και θα παραδοθούν πλήρη στο Δήμο.

   Το δε λειτουργικό ετήσιο κόστος  θα εγγράψετε ετησίως στον προϋπολογισμό  του Ν.Τ. (Νομαρχιακού Ταμείου) σαν επιχορήγηση του Δήμου Μεσολογγίου».

            Οι δαπάνες αυτές ομοίως έχουν προσδιορισθεί και στο υπό ημερομηνία 24-3-1987 Πρωτόκολλο διοικητικής παράδοσης και παραλαβής  για χρήση της  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων μετά των αντλιοστασίων της Πόλης Μεσολογγίου, όπου αναφέρεται, όπως ομοίως ανωτέρω εκτέθηκε, ότι «….αποφασίζεται η παραλαβή τςη αποχέτευσης Μεσολογγίου σύμφωνα με τους όρους, που έχει ορίσει το Δη. Συμβούλιο (Επισκευή αντλιοστασίων, την εφ’ άπαξ χρηματοδότηση  για την προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού και την ανάληψη, κάλυψη κόστους λειτουργίας συντήρησης των αντλιοστασίων και δικτύων των ομβρίων υπό του Δημοσίου) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση ετήσιας δαπάνης λειτουργίας των αντλιοστασίων ομβρίων του έτους 1986 αναπροσαρμοζομένης βάσει των εκάστοτε δαπανών λειτουργίας συντήρησης των ομβρίων».

            Επί πλέον δέον να σημειωθεί, αν και αναφέρθηκε και ανωτέρω, ότι  σύμφωνα με τους πίνακες, που συνοδεύουν την εισηγητική έκθεση του Δημάρχου Μεσολογγίου για τη σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης, για το έτος 1986 υπολογίστηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναλυτικά, συνολικό κόστος αποχέτευσης δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) δραχμές και εξ αυτών τα εξ εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εβδομήντα (6.339.070) δρχ. αφορούν  αποκλειστικά και μόνον το κόστος λειτουργίας του δικτύου ομβρίων. Δηλαδή ως ποσοστό η αποχέτευση ομβρίων είναι περίπου το 35% του συνολικού κόστους της αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων. 

            Επειδή η εναγομένη  αρνήθηκε και αρνείται, παρά τις προφορικές και έγγραφες οχλήσεις μου, να μου καταβάλει τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των ανωτέρω αντλιοστασίων ομβρίων υδάτων, τις οποίες κατά τα  ανωτέρω μου οφείλει και στις οποίες αναφέρομαι λεπτομερώς κατωτέρω.       

             Προ πάσης όμως εκθέσεως των σχετικών με το ύψος των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των αντλιοστασίων ομβρίων δέον να προηγηθεί μία τεχνική περιγραφή των αντλιοστασίων των ομβρίων της πόλης του Μεσολογγίου.

Ε. Τεχνική περιγραφή

Τα αντλιοστάσια (Α/Σ) των ομβρίων της πόλης του Μεσολογγίου είναι τα εξής :

Πίνακας 1.  Τεχνικά χαρακτηριστικά στροβιλοφόρων αντλιών (πομονών) Α/Σ ομβρίων

:'\ Τεχνικά χαρακτηριστικά στροβιλοφόρων αντλιών (πομονών) Α/Σ ομβρίων

Τεχνικά Α/Σ 'Μοtινο' Α/Σ 'ΓΗΠΕΔΟ' Α/Σ 'ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ'
Χαρ/στικά Κινητήρας Αντλία Κινητήρας Αντλία Κινητήρας Αντλία
Ισχύς (kw) 92 - 90 - 30 -
Ρεύμα                  
λειτουργίας 190 - 183 - 44 -
(Α)                  
Παροχή - 4190 - 3700 - 1175
(m3/h)
Μανομετρικό - 4,5 - 4,80 - 3,25
ύψος (m)
Στροφές 985 960 985 960 1460 1450
(RPM)        
Αριθμός 3   3     2  
αντλιών                  
Έτος 197222 2 1971   1972  
κατασκευήςςςςςς                  

            Το πρώτο με τη χαρακτηριστική  ονομασία «Motivo» περιλαμβάνει τρεις όμοιες στροβιλοφόρες αντλίες τύπου 1 – ΑΟ (πομόνες), το δεύτερο με τη χαρακτηριστική ονομασία «Γήπεδο» περιλαμβάνει τρεις όμοιες στροβιλοφόρες αντλίες τύπου 2 – ΑΟ (πομόνες και το τρίτο με τη χαρακτηριστική ονομασία «Γηροκομείο» περιλαμβάνει δύο όμοιες στροβιλοφόρες αντλίες τύπου 3 – ΑΟ (πομόνες).

             Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει ένα ακόμη αντλιοστάσιο «Β1» ιδιοκτησίας ΤΟΕΒ, το οποίο αποστραγγίζει την αποστραγγιστική τάφρο «Τ12», μέσα στην οποία απορρίπτει τα όμβρια το αντλιοστάσιο  «Γηροκομείο»,επιβαρύνοντάς με, με  αυτόν τον τρόπο  με ένα επιπλέον κόστος. Η οικονομική αυτή επιβάρυνση αφορά την περίοδο 1997 έως 2013 και συνεχίζει μέχρι σήμερα και το ΤΟΕΒ  αξιώνει αποζημίωση του εκάστοτε ετήσιου ποσού. Ειδικότερα, για την περίοδο 1997-2001 οι οφειλές προς το ΤΟΕΒ ήταν 5490,90€ (εξοφλήθηκαν το 2012), για την περίοδο 2002-2005 οι οφειλές προς τον ΤΟΕΒ ήταν 6550€ (εξοφλήθηκαν με το ποσό 2500€ το 2009 και με το ποσό 4050€ το 2013), ενώ για την περίοδο 2010-2013 οι αντίστοιχες οφειλές ήταν 3340,50€ (εξοφλήθηκαν το 2015 και το ποσό 233,50€ αφορούσε χρέη παρελθόντων ετών μέχρι το 2009).

            Στον παρακάτω πίνακα 2 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι ανωτέρω
αναφερόμενες δαπάνες  μου για τη λειτουργία του αντλιοστασίου του ΤΟΕΒ.

  Πίνακας 2. Δαπάνες για Α/Σ ΤΟΕΒ

Περίοδος Ποσό € Έτος εξόφλησης
1997 - 2001 5.490,90 2012
2002 - 2005 6.550 2009, 2013
2010 - 2013 3.340,50 2015

            Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου ομβρίων της πόλης του Μεσολογγίου συνίσταται, σύμφωνα και με τα ανωτέρω εκτενώς εκτεθέντα, στον υπολογισμό των ακόλουθων παραμέτρων: α) της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των αντλιοστασίων ομβρίων, β) του κόστους επισκευών των αντλιοστασίων ομβρίων, γ) του κόστους ανταλλακτικών-αναλωσίμων των αντλιοστασίων ομβρίων και δ) του κόστους εργασίας το οποίο προκύπτει από το κόστος του προσωπικού της ΔΕΥΑΜ (μισθοδοσία),  που απασχολείται στις εργασίες συντήρησης του δικτύου ομβρίων.

    Στη συνέχεια εκτίθεται το ύψος κάθε μιας εκ των ανωτέρω παραμέτρων για κάθε έτος χωριστά από το 2015 έως και το 1996, ώστε να προκύψει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου ομβρίων για κάθε έτος ξεχωριστά από το 2015 έως το 1996  καθώς και το συνολικό.

 Έτος 2015

Α)Υπολογισμός κόστους ηλεκτρικής ενέργειας αντλιοστασίων ομβρίων για το 2015

              Όλες οι κατά μήνα  τιμές ηλεκτρικής κατανάλωσης των αντλιοστασίων για το έτος 2015 που αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα, προέρχονται από τα αντίγραφα των πρωτότυπων λογαριασμών ΔΕΗ, που έχουν εκδοθεί και διατηρώ σε ειδικές καρτέλες λογαριασμών του λογιστηρίου μου. Για τα έτη πριν το 2015 μέχρι και το 1996 αναφέρεται μόνο το ετήσιο κόστος ηλεκτρικής κατανάλωσης για κάθε αντλιοστάσιο  και το συνολικό ετήσιο κόστος της ΔΕΗ.

             Επειδή στο αντλιοστάσιο 'Motivo' υπάρχουν και αντλίες για το δίκτυο των ακαθάρτων και η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, που απαιτείται για τη λειτουργία τους, καταγράφεται μαζί με την αντίστοιχη για το δίκτυο των ομβρίων σε έναν μετρητή ΔΕΗ, αυτή θα πρέπει να αφαιρεθεί. Αυτό είναι εφικτό με βάση τον ακόλουθο συλλογισμό: επειδή τα ακάθαρτα που καταλήγουν στο κεντρικό αντλιοστάσιο 'Motivo' προέρχονται από δυο άλλα αντλιοστάσια ακαθάρτων ('Λιούμη' & 'Δεσποτικό') με γνωστές καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της ενέργειας το άθροισμα των δυο ηλεκτρικών καταναλώσεων ισοδυναμεί με την άγνωστη ηλεκτρική κατανάλωση του κεντρικού αντλιοστασίου 'ΜOTIVO” που πρέπει να αφαιρεθεί από την αρχική μικτή ένδειξη του μετρητή  ΔΕΗ.

             Με δεδομένες τις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων από τα  αντίστοιχα αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ, καταρτίζεται ο κατωτέρω σχετικός πίνακας 3, από τον οποίο προκύπτει και η συνολική ετήσια  κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αντλιοστασίων  (Α/Σ) ομβρίων για το 2015.

Πίνακας 3. Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος Α/Σ ομβρίων & ακαθάρτων  για το 2015

        Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος Α/Σ ομβρίων & ακαθάρτων για το 2015
...._,,__                         / Αντλ/σιο         Αντλ/σιο        Αντλ/σιο         Αντλ/σιο        Αντλ/σιο  Αντλ/σιο
  Περίοδος 'Motivo' 'Γήπεδο' 'Γηροκομείο' 'Λιούμη' 'Δεσποτικό'
  Καταν-σης ΔΕΗ-ΑΠ ΔΕΗ-ΑΠ ΔΕΗ-ΑΠ ΔΕΗ-ΑΠ ΔΕΗ-ΑΠ
  /Αντλ-σιο (989413062) 989413061) (99405828) (34713336) (34715686)
    (€) (€) (€) (€) (€)
  1/01/2015- 5012 998 298 669 789
  31/01/2015
  1/02/2015- 4254 1034 262 1004 612
  28/02/2015
  1/03/2015- 4409 793 242   1070
  31/03/2015 -
  1/04/2015- 3122 1212 161   466
  30/04/2015 -
  1/05/2015- 2969,24 786 142 432 481
  31/05/2015
  1/06/2015- 2936 1812 126 565 429
  30/06/2015
  1/07/2015- 3407 1281 145   442
  31/07/2015 -
  1/08/2015- 4592 2393 363   545
  31/08/2015 -
  1/09/2015- 3205 1033 164   657
  31/09/2015 -
  1/10/2015- 3700,24 1299 259 545 727
  31/10/2015
  1/11/2015- 5380 2045 536 971 639
  30/11/2015
  1/12/2015- 3845 925 193   758
  31/12/2015 -
  Ετήσιο          
  κόστος ηλ. 46831,48 15611 2891 4186 7615
  καταν/σης          
  Σύνολο     53532,48€    
  κόστους        

Επομένως, το συνολικό ετήσιο κόστος κατανάλωσης  ηλεκτρικής ενέργειας για τα αντλιοστάσια ομβρίων  για το 2015 είναι ΚΗΕ = 46.831,48 – ( 4.186 + 7.615) + 15.611 + 2.891  = 53.532,48 €.

    Β) Υπολογισμός κόστους επισκευών αντλιοστασίων και δικτύου ομβρίων για το 2015

            Προ πάσης παραθέσεως του κόστους των επισκευών για το έτος 2015 δέον να λεχθεί ότι οι πομόνες  των αντλιοστασίων των ομβρίων, όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των στροβιλοφόρων αντλιών (πομονών) Α/Σ ομβρίων, είναι αντλίες αρκετά μεγάλης ισχύος, παροχής και μανομετρικού ύψους και αποτελούνται από ογκώδη και βαριά  κινούμενα μέρη (άτρακτος, στρόβιλος) συγκριτικά με τις αντλίες, που υπάρχουν στα αντλιοστάσια των ακαθάρτων και της ύδρευσης. Επί πλέον για τη λειτουργία τους  απαιτούν ηλεκτρική ενέργεια μέσης τάσης και πολύπλοκα ηλεκτρονικά συστήματα αυτομάτου ελέγχου  και επιτήρησης  (ηλεκτρικοί πίνακες, PLC). Αν στα προηγούμενα συνυπολογιστεί και η παλαιότητα  των αντλιών αυτών (έτος κατασκευής 1971) και το διαβρωτικό περιβάλλον λειτουργίας τους, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η συχνότητα εμφάνισης βλαβών είναι μεγάλη όπως και το κόστος συντήρησής τους, ειδικά, όταν απαιτείται επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται απαραίτητο και ακολουθείται πρόγραμμα περιοδικής και τακτικής συντήρησής τους.  Επίσης, ανάλογα υψηλό είναι και το κόστος ανταλλακτικών των αντλιών αυτών, όπως προκύπτει από τα κατωτέρω εκτιθέμενα υπό το στοιχείο Γ.

            Συγκεκριμένα για το έτος 2015 ο υπολογισμός του κόστους  επισκευών έχει ως κάτωθι:    

Από  1-1-2015 έως 31-12-2015 προέκυψαν  οι κάτωθι δαπάνες:

Πίνακας 4. Τιμολόγια επισκευών  Α/Σ ομβρίων έτους 2015

Τιμολόγιο Νο 120/02-02-2015 ΓΙΔΙΑΡΗΣ:                                                        277,20 €

Τιμολόγιο Ν 11/20-2-15 ΓΙΔΙΑΡΗΣ:                                                                  593,10 €

Τιμολόγιο Ν 13/20-2-15 ΓΙΔΙΑΡΗΣ:                                                                  406,90 €

Τιμολόγιο Ν 226/6-3-15 ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ:                                                      6.000,00 €

Τιμολόγιο Ν 3430/6-3-15 ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΟΥ:                                                           8,56 €

Τιμολόγιο Ν 3429/6-3-15 ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΟΥ:                                                       137,50 €

Τιμολόγιο Ν 228/11-3-15 ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ:                                                    2.700,00 €

Συνολικό κόστος επισκευών :                                                                 10.123,06 €

 

  `           Το συνολικό δε κόστος  επισκευών αντλιοστασίων αποχέτευσης για το έτος αυτό  ανέρχεται σε 15.602,82 ευρώ και επομένως το κόστος επισκευών των αντλιοστασίων ομβρίων αντιστοιχεί σε ποσοστό 10123,06/15602,82 = 0,6488 ή 64,88% του συνολικού  κόστους επισκευών των αντλιοστασίων αποχέτευσης.

Γ) Υπολογισμός κόστους ανταλλακτικών – αναλωσίμων αντλιοστασίων ομβρίων για το έτος 2015

             Για τα αναλώσιμα (ανταλλακτικά, καύσιμα, λιπαντικά, εργαλεία, στολές, οικοδομικά υλικά, κλπ.), επειδή δεν υπάρχουν αναλυτικά τιμολόγια με ονομαστική αντιστοίχιση των ανταλλακτικών αυτών, ώστε να είναι γνωστό ποια αφορούν αποκλειστικά στα αντλιοστάσια των ομβρίων, υπολογίζεται  ότι το κόστος  των ανταλλακτικών του δικτύου ομβρίων  είναι  10% στο συνολικό ετήσιο κόστος των εγκαταστάσεων, το οποίο ανέρχεται σε 203.400,54 €.

Ήτοι: 203.400,54 (συνολικό κόστος ανταλλακτικών – αναλωσίμων γενικά) Χ 10% =  20.340,05 € . Επομένως:

Συνολικό κόστος αναλώσιμων – ανταλλακτικών δικτύου ομβρίων για το 2015 : 20.340,05 €

Πίνακας 5. Κόστος ανταλλακτικών  - αναλωσίμων 2015

Συνολικό κόστος ανταλλακτικών γενικά (€)

Ετήσιο κόστος ανταλλακτικών δικτύου

ομβρίων (€)

203400,54 203400,54 Χ 0,1= 20.340,05

Δ) Υπολογισμός του κόστους εργασίας προσωπικού για τη συντήρηση των Α/Σ δικτύου ομβρίων το 2015

            Σχετικά με τον   υπολογισμό του κόστους εργασίας, που απαιτείται από το εργατοτεχνικό προσωπικό σε ετήσια βάση για την περιοδική και έκτακτη συντήρηση των αντλιοστασίων του δικτύου ομβρίων,  αναφέρομε ότι το ίδιο προσωπικό απασχολείται και στη συντήρηση των αντλιοστασίων αποχέτευσης ακαθάρτων, αλλά και ύδρευσης, όπου το αντίστοιχο δίκτυο είναι μεγαλύτερο και διαθέτει περισσότερα αντλιοστάσια από το δίκτυο ομβρίων.  Με βάση τον χρόνο απασχόλησης του προσωπικού αυτού στα αντλιοστάσια ομβρίων υπολογίζεται ότι στην κάλυψη των αναγκών συντήρησης των αντλιοστασίων του δικτύου ομβρίων αντιστοιχεί ένα ποσοστό 20%  και επομένως ένα 20% επί του συνόλου της ετήσιας μισθοδοσίας του προσωπικού αντιπροσωπεύει το κόστος εργασίας για τη συντήρηση των αντλιοστασίων ομβρίων.  Η απασχόληση και κατά συνέπεια  το ποσοστό  επί του συνόλου της ετήσιας μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού για τη συντήρηση  των αντλιοστασίων ύδρευσης και ακαθάρτων είναι  50% και 30% αντιστοίχως.

            Το εν λόγω προσωπικό αποτελείται από εξ εργατοτεχνίτες (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας εργοδηγός μηχανολόγος, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού μηχανήματος κι ένας βοηθός του εργάτης), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων ομβρίων. Επισημαίνεται ότι στο ανωτέρω κόστος τόσο για το έτος 2015 όσο και για όλα τα προηγούμενα έτη, που αναφέρονται κατωτέρω, δεν λαμβάνονται υπόψη δαπάνες μισθοδοσίας γενικού διευθυντή της ΔΕΥΑΜ (Δ. Μηχανολόγος- Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), τεχνικών διευθυντών, τεχνικών προϊσταμένων και άλλων εργατών, που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο και την επίβλεψη ή τις εργασίες καθαρισμού των δικτύων παρότι προβλέπονται από το λειτουργικό οργανόγραμμα της ΔΕΥΑΜ. Επίσης, η σύνθεση του απασχολούμενου
προσωπικού δεν παραμένει η ίδια για όλα τα έτη από το 2015 μέχρι το 1996, αλλά μεταβάλλεται κάποια έτη ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες.       Σε κάθε περίπτωση όμως, γίνεται αναλυτική περιγραφή της σύνθεσης του προσωπικού για κάθε έτος.                                                                                            Επομένως
, το συνολικό ετήσιο κόστος εργασίας για τη συντήρηση των Α/Σ ομβρίων το 2015 (μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές), παρουσιάζεται   στον αμέσως κατωτέρω  πίνακα 6 :

          

   Πίνακας 6.     Κόστος εργασίας προσωπικού 2015

Ονοματεπώνυμο – Ειδικότητα Ετήσια μισθοδοσία 2015 (€)
Δενδρινός Οδυσσέας (Ηλεκ/γος Εργοδηγός)   25.484,50
Κούστας Θεόδωρος (Ηλεκτρονικός)   30.536,66
Στάχτιαρης Ιωάννης (Μηχ/γος Εργοδηγός)   26.613,55
Καπνίσης Αθανάσιος (Εργάτης)   30.865,70
Καπνίσης Ιωάννης (Οδηγός Αποφρακτικού μηχανήματος)   35.077,08
Μπαρμπαρίτσας Χρήστος (Εργάτης)   34.851,34
  Άθροισμα 183.428,83

Κόστος εργασίας προσωπικού το

2015   (183.428,83 Χ 20% = 36.685,77)

  36.685,77

              Κατόπιν όλων των ανωτέρω το συνολικό κόστος  λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου ομβρίων για το 2015  ανέρχεται στο ποσόν των 124.021,86 € , όπως αναλύθηκε παραπάνω και  αποτυπώνεται  και στον κατωτέρω πίνακα 7, ήτοι:

 Πίνακας 7. Κόστους λειτουργίας και συντήρησης  Α/Σ ομβρίων 2015

Παράμετρος Κόστος (€)
ΔΕΗ Α/Σ ομβρίων    53.532,48
Εισφορές προς ΤΟΕΒ      3.340,50
Επισκευές   10.123,06
Ανταλλακτικά    20.340,05
Εργατικά    36.685,77
Συνολικό ετήσιο κόστος 124.021,86

            Δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης  του δικτύου ομβρίων για τα έτη 2014 έως και 2008.

            Όσον αφορά την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για κάθε αντλιοστάσιο ομβρίων ισχύουν τα ανωτέρω εκτεθέντα ως προς τον τρόπο υπολογισμού ειδικά ως προς το αντλιοστάσιο ομβρίων «Motivo» και τα αντλιοστάσια ακαθάρτων «Λιούμη» και «Δεσποτικό». Το κόστος λόγω εισφορών προς το ΤΟΕΒ έχει κατανεμηθεί στα έτη 2015, 2013, 2012 και 2009 με βάση τον χρόνο, κατά τον οποίο κατεβλήθησαν. Το κόστος επισκευών των αντλιοστασίων ομβρίων προκύπτει από το άθροισμα των σχετικών τιμολογίων των επισκευών, που αφορούν αποκλειστικά σε αυτά (όταν υπάρχουν τέτοια) και από ένα ποσοστό 20% επί των υπολοίπων τιμολογίων επισκευών των αντλιοστασίων αποχέτευσης, στα οποία δεν έχει γίνει διαχωρισμός τους.  Το ποσοστό αυτό προκύπτει και από την αναλογία του αριθμού των αντλιοστασίων ομβρίων (3) σε σχέση με τα λοιπά αντλιοστάσια αποχέτευσης (14), δηλαδή 3/17= 0,176 κάνοντας και τη σχετική στρογγυλοποίηση προς τα άνω λόγω της μεγαλύτερης ισχύος των πρώτων  έναντι των δευτέρων. Για τα έτη, που δεν γίνεται διαχωρισμός τους και δεν προκύπτει ποια τιμολόγια αφορούν αποκλειστικά  σε επισκευές αντλιοστασίων ομβρίων, το ανωτέρω  ποσοστό  υπολογίζεται σε 30% με βάση και τη σχετική γνώση και εμπειρία των αρμοδίων υπαλλήλων μου, καθ’ όλο το ένδικο διάστημα. Στις περιπτώσεις δε, που υπάρχουν κάποια τιμολόγια, τα οποία αφορούν αποκλειστικά το δίκτυο ακαθάρτων, αυτά αφαιρούνται από το ποσόν των «δαπανών αντλιοστασίων αποχέτευσης συνολικά» και το ποσοστό 30%  υπολογίζεται επί των υπολοίπων δαπανών αντλιοστασίων αποχέτευσης γενικώς, όπου δεν υπάρχει διαχωρισμός ομβρίων και ακαθάρτων (αυτό συμβαίνει π.χ. για το έτος 2012 στον πίνακα 8, που ακολουθεί  και στον οποίο απεικονίζονται οι δαπάνες  επισκευών αντλιοστασίων ομβρίων για το διάστημα 2014 – 2008. Για το έτος 2012 οι  δαπάνες αντλιοστασίων αποχέτευσης συνολικώς ανέρχονται στο ποσόν των 24.197,32 €. Αφαιρείται ποσόν 15.875,60 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε τιμολόγια, που αφορούν μόνον το δίκτυο ακαθάρτων  και επί του ποσού, που απομένει, ήτοι επί του ποσού των 8.321,72 ευρώ, το οποίο αφορά τιμολόγια, στα οποία δεν γίνεται διαχωρισμός και το οποίο στον πίνακα αναφέρεται ως «Δαπάνες Α/Σ Απ/σης υπόλοιπα» υπολογίζεται ένα ποσοστό 30% ως δαπάνη, που αντιστοιχεί στα αντλιοστάσια ομβρίων, το οποίο εν προκειμένω ανέρχεται σε 2.496,52 ευρώ). Στον πίνακα 8, που ακολουθεί αποτυπώνεται η ανωτέρω ανάλυση του κόστους επισκευών για την περίοδο  2014 – 2008.

         Πίνακας 8.      Κόστος επισκευών αντλιοστασίων ομβρίων

Είδος δαπάνης/ Έτος

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Δαπάνες Α/Σ

Αποχ/σης

συνολικά

34227,44

18659,3

24197,32

   

13538,31 2628,55 43906,71 14374,82

Δαπάνες Α/Σ

μόνο για όμβρια

1.222,8 5060      -   1620   - 1.482   -

Δαπάνες Α/Σ

Αποχ/σης

υπόλοιπα

12451,64   8207,34 8321,72 10.758,31 728,55 21341,16 14374,82
Ποσοστό 20% 2.490,33 1.641,47       -   2.151,66     -  4.268,23   -
Ποσοστό 30%     2496,52        - 218,57   - 4312,45

Κόστος επισκευών Α/Σ

ομβρίων

3713,13 6701,47 2496,52 3.771,66 218,57 5.750,23 4.312,45

            Το ποσοστό δαπανών, που λαμβάνεται υπ’ όψιν για τα ανταλλακτικά των αντλιοστασίων ομβρίων είναι 10% των συνολικών, όπως προαναφέρθηκε και το προσωπικό, που απασχολείται είναι το ίδιο. Κατόπιν των ανωτέρω στον πίνακα 9 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές των παραμέτρων του κόστους  λειτουργίας και συντήρησης των αντλιοστασίων ομβρίων για την περίοδο 2014 – 2008.

Πίνακας 9. Δεδοµένα και συνολικό κόστος λειτουργίας δικτύου οµβρίων 2014-2008
Είδος   2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
δαπάνητ/Ετος  
ΔΕΗ 'Μοιίνο'   52204 44472 44500 32605 35873 40188 30735
ΔΕΗ 'Γήπεδο'   13657 12893 13463 10674 13980 12980 7826
ΔΕΗ 'Γηρο/µείο'   3261 3114 2423 1944 2705 2650 1679
ΔΕΗ 'Λιούµη'   -4918 -4414 -2449 -1929 -3971 -3177 -2763
ΔΕΗ 'Δεσποτικό'   -9065 -11196 -8654 -7130 -8417 -6576 -5098
Σύνολο ΔΕΗ   55139 44869 49283 36164 40170 46065 32379
Οφειλές ΤΟΕΒ   - 4050 5490,90 - - 2500 -
Κόστος                
επισκευών Α/Σ   3713,13 6701,47 2496,52 3771,66 218,57 5750,23 4312,45
οµβρίων                
Κόστος αντών   129568 175765 154320 111663 137992 121719 114698
γενικά  
Κόστος αντ/κών                
Α/Σ οµβρίων   12956,8 17576,5 15432 11166,3 13799,2 12171,9 11469,8
(10%)                
Μισθοδοσία                
Δενδρινός; Ι 25822 26005 26673 24985 24938 30311 31291
(Ερ/γός Ηλ/γος)
Κούστας   29240 23757 30285 39017 39155 46935 42044
(Ηλεκ/κός)  
Στάχnαρης   24042 19705 26922 25350 25848 28214 23179
(Ερ/γός Μη/γος)  
Καπνίσης Αθ.   28914 23571 30652 29296 31483 37641 33210
(Εργάτης)  
Καπνίσης Ι.   31125 24633 36973 35157 35000 36126 38296
δηγός αποό)  
Μπαρµπαρίτσατ;   20260 18478 25959 36363 38274 44126 41131
(Εργάτης)      
Σύνολο µισθ/ας   159403 136149 177464 190168 194698 223353 209153
Κόστος εργασίας   31880,6 27229,8 35492,8 38033,6 38939,6 44670,6 41830,6
(20%)  
Συνολικό ετήσιο   103689, 100426,7 108195,2 89135,5 93127,37 111157,7 89991,8
κόστος (€)   53 7 2 6 3 5

             Αν και στον ανωτέρω πίνακα αναφέρονται όλες οι παράμετροι, που διαμορφώνουν το κόστος λειτουργίας  του δικτύου ομβρίων για την περίοδο 2014 – 2008 κατωτέρω αναφέρομαι στις δαπάνες ενός εκάστου έτους κεχωρισμένως προκειμένου να καταστεί εναργέστερη η εικόνα των δαπανών  για την λειτουργία και συντήρηση του δικτύου ομβρίων  για το εν λόγω χρονικό διάστημα.  Συγκεκριμένα:

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΗ

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς ΔΕΗ το κόστος για τα τρία αντλιοστάσια όμβριων για όλο το 2014 ήταν:

1. αντλιοστάσιο ΜΟΤΙΒΟ:  52.204,00€ 

2. αντλιοστάσιο ΓΗΠΕΔΟ: 13.657,00 €

3. αντλιοστάσιο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ: 3.261,00€

Επειδή στον μετρητή ΔΕΗ του αντλιοστασίου ΜΟΤΙΒΟ καταγράφεται και η κατανάλωση του κεντρικού αντλιοστασίου ακαθάρτων, το οποίο τροφοδοτείται από δύο αντλιοστάσια (ΛΙΟΥΜΗ και ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ) θα αφαιρεθούν:

1α. αντλιοστάσιο ΛΙΟΥΜΗ: 4.918,00€

2α. αντλιοστάσιο ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ: 9.065,00€

Συνολικό κόστος ΔΕΗ: 52.204-4.918-9.065+13.657+3.261=55.139€

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Σύμφωνα με τον  ανωτέρω πίνακα  8  οι δαπάνες επισκευών αντλιοστασίων ομβρίων για το  έτος 2014 ανέρχονται σε  3.713,13 €.

Συνολικό κόστος επισκευών: 3.713,13 €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για τα αναλώσιμα (ανταλλακτικά, καύσιμα, λιπαντικά, εργαλεία, στολές, οικοδομικά υλικά, κλπ.) υπολογίζουμε ένα ποσοστό 10%  στο συνολικό ετήσιο κόστος των  αναλώσιμων – ανταλλακτικών γενικά, το οποίο ανέρχεται  σε 129.568 €.

Ήτοι: 129.568€ Χ 10% = 12.956,80 €

Συνολικό κόστος αναλώσιμων: 12.956,80 €

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε ένα ποσοστό 20% επί της ετήσιας  μισθοδοσίας των κάτωθι αναφερομένων, οι οποίοι απασχολήθηκαν  καθημερινά με τον έλεγχο, τον καθαρισμό, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2014 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας (εργοδηγός ηλ/γος): 25.822€

Κούστας Θεόδωρος (ηλεκτρονικός): 29.240€

Στάχτιαρης Ιωάννης (εργοδηγός μηχ/γος): 24.042€

Καπνίσης Αθανάσιος (εργάτης): 28.914€

Καπνίσης Ιωάννης (οδηγός αποφρακτικού) : 31.125€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 20.260€

Άθροισμα: 159.403€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ159.403=31.880,60 €

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014: 103.689,53 €

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΗ

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς ΔΕΗ το κόστος για τα τρία αντλιοστάσια όμβριων για όλο το 2013 ήταν:

1. αντλιοστάσιο ΜΟΤΙΒΟ: 44.472€ 

2. αντλιοστάσιο ΓΗΠΕΔΟ: 12.893 €

3. αντλιοστάσιο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ: 3.114€

Επειδή στον μετρητή ΔΕΗ του αντλιοστασίου ΜΟΤΙΒΟ καταγράφεται και η κατανάλωση του κεντρικού αντλιοστασίου ακαθάρτων, το οποίο τροφοδοτείται από δύο αντλιοστάσια (ΛΙΟΥΜΗ και ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ) θα αφαιρεθούν:

1α. αντλιοστάσιο ΛΙΟΥΜΗ: 4.414€

2α. αντλιοστάσιο ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ: 11.196€

Συνολικό κόστος ΔΕΗ: 44.472-4.414-11.196+12.983+3.114= 44.869 €

ΟΦΕΙΛΕΣ  ΤΟΕΒ

4.050 €

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Σύμφωνα με τον  ανωτέρω πίνακα  8  οι δαπάνες επισκευών αντλιοστασίων ομβρίων για το  έτος 2013 ανέρχονται σε  6.701,47 €.

Συνολικό κόστος επισκευών:  6.701,47  €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για τα αναλώσιμα (ανταλλακτικά, καύσιμα, λιπαντικά, εργαλεία, στολές, οικοδομικά υλικά, κλπ.) υπολογίζουμε ένα ποσοστό 10% στο συνολικό ετήσιο κόστος των αναλώσιμων – ανταλλακτικών γενικά, το οποίο ανέρχεται σε  175.765 €.

Ήτοι: 175.765€ Χ 10% =  17.576,50 €

Συνολικό κόστος αναλώσιμων: 17.576,50€

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας  των κάτωθι αναφερομένων, οι οποίοι απασχολούνταν  καθημερινά με τον έλεγχο, τον καθαρισμό, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Η ετήσια μισθοδοσία για τους εργαζόμενους αυτούς μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2013 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας (εργοδηγός ηλ/γος): 26.005€

Κούστας Θεόδωρος (ηλεκτρονικός): 23.757€

Στάχτιαρης Ιωάννης (εργοδηγός μηχ/γος): 19.705€

Καπνίσης Αθανάσιος (εργάτης) : 23.571€

Καπνίσης Ιωάννης (οδηγός αποφρακτικού): 24.633€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος  (εργάτης): 18.478€

Άθροισμα: 136.149€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ136.149=27.229,80 €

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2013: 100.426,77 €

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΗ

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς ΔΕΗ το κόστος για τα τρία αντλιοστάσια όμβριων για όλο το 2012 ήταν:

1. αντλιοστάσιο ΜΟΤΙΒΟ: 44.500€ 

2. αντλιοστάσιο ΓΗΠΕΔΟ: 13.463€

3. αντλιοστάσιο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ: 2.423€

Επειδή στον μετρητή ΔΕΗ του αντλιοστασίου ΜΟΤΙΒΟ καταγράφεται και η κατανάλωση του κεντρικού αντλιοστασίου ακαθάρτων, το οποίο τροφοδοτείται από δύο αντλιοστάσια (ΛΙΟΥΜΗ και ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ) θα αφαιρεθούν:

1α. αντλιοστάσιο ΛΙΟΥΜΗ: 2.449€

2α. αντλιοστάσιο ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ: 8.654€

Συνολικό κόστος ΔΕΗ: 44.500-2.449-8.654+13.463+2.423=49.283€

ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΕΒ

5.490,90 €

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Σύμφωνα με τον  ανωτέρω πίνακα  8  οι δαπάνες επισκευών αντλιοστασίων ομβρίων για το  έτος 2012  ανέρχονται σε  2.496,52 €.

Συνολικό κόστος επισκευών:  2.496,52  €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για τα αναλώσιμα (ανταλλακτικά, καύσιμα, λιπαντικά, εργαλεία, στολές, οικοδομικά υλικά, κλπ.) υπολογίζουμε ένα ποσοστό 10% στο συνολικό ετήσιο κόστος των  αναλώσιμων – ανταλλακτικών γενικά, το οποίο ανέρχεται σε  154.320 €.

Ήτοι:  154.320€ Χ 10% =  15.432 €

Συνολικό κόστος αναλώσιμων: 15.432€

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε ένα ποσοστό 20% επί της ετήσιας μισθοδοσίας των κατωτέρω εργαζομένων , οι οποίοι απασχολήθηκαν  καθημερινά με τον έλεγχο, τον καθαρισμό, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Η ετήσια μισθοδοσία για τους εργαζόμενους  αυτούς μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2012 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας  (εργοδηγός ηλ/γος) : 26.673€

Κούστας Θεόδωρος (ηλεκτρονικός) : 30.285€

Στάχτιαρης Ιωάννης (εργοδηγός μηχ/γος): 26.922€

Καπνίσης Αθανάσιος (εργάτης): 30.652€

Καπνίσης Ιωάννης (οδηγός αποφρακτικού): 36.973€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος (εργάτης): 25.959€

Άθροισμα: 177.464€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ177.464=35.492,80 €

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2012: 108.195,22 €

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΗ

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς ΔΕΗ το κόστος για τα τρία αντλιοστάσια όμβριων για όλο το 2011 ήταν:

1. αντλιοστάσιο ΜΟΤΙΒΟ: 32.605€ 

2. αντλιοστάσιο ΓΗΠΕΔΟ: 10.674 €

3. αντλιοστάσιο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ: 1.944€

Επειδή στον μετρητή ΔΕΗ του αντλιοστασίου ΜΟΤΙΒΟ καταγράφεται και η κατανάλωση του κεντρικού αντλιοστασίου ακαθάρτων, το οποίο τροφοδοτείται από δύο αντλιοστάσια (ΛΙΟΥΜΗ και ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ) θα αφαιρεθούν:

1α. αντλιοστάσιο ΛΙΟΥΜΗ: 1.929€

2α. αντλιοστάσιο ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ: 7.130€

Συνολικό κόστος ΔΕΗ: 32.605-1.929-7.130+10.647+1.944=36.164 €

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Σύμφωνα με τον  ανωτέρω πίνακα  8  οι δαπάνες επισκευών αντλιοστασίων ομβρίων για το  έτος 2011  ανέρχονται σε  3.771,66 €.

Συνολικό κόστος επισκευών:  3.771,66  €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΚΤΙΚΑ

Για τα αναλώσιμα (ανταλλακτικά, καύσιμα, λιπαντικά, εργαλεία, στολές, οικοδομικά υλικά, κλπ.) υπολογίζουμε ένα ποσοστό 10% στο συνολικό ετήσιο κόστος των αναλώσιμων – ανταλλακτικών γενικά, το οποίο ανέρχεται σε 111.663 €.

Ήτοι: 111.663€ Χ 10% = 11.166,30 €

Συνολικό κόστος αναλώσιμων: 11.166,30 €

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας  των κατωτέρω εργαζομένων, οι οποίοι απασχολήθηκαν  καθημερινά με τον έλεγχο, τον καθαρισμό, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Η ετήσια μισθοδοσία για τους εργαζόμενους  αυτούς μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2011 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας (εργοδηγός ηλ/γος) : 24.985€

Κούστας Θεόδωρος (ηλεκτρονικός): 39.017€

Στάχτιαρης Ιωάννης (εργοδηγός μηχ/γος) : 25.350€

Καπνίσης Αθανάσιος (εργάτης): 29.296€

Καπνίσης Ιωάννης  (οδηγός αποφρακτικού): 35.157€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος (εργάτης) : 36.363€

Άθροισμα: 190.168€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ190.168=38.033,60 €

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011: 89.135,56 €

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΗ

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς ΔΕΗ το κόστος για τα τρία αντλιοστάσια όμβριων για όλο το 2010 ήταν:

1. αντλιοστάσιο ΜΟΤΙΒΟ: 35.873€ 

2. αντλιοστάσιο ΓΗΠΕΔΟ: 13.980€

3. αντλιοστάσιο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ: 2.705€

Επειδή στον μετρητή ΔΕΗ του αντλιοστασίου ΜΟΤΙΒΟ καταγράφεται και η κατανάλωση του κεντρικού αντλιοστασίου ακαθάρτων, το οποίο τροφοδοτείται από δύο αντλιοστάσια (ΛΙΟΥΜΗ και ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ) θα αφαιρεθούν:

1α. αντλιοστάσιο ΛΙΟΥΜΗ: 3.971€

2α. αντλιοστάσιο ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ: 8.417€

Συνολικό κόστος ΔΕΗ: 35.873-3.971-8.417+13.980+2.705=40.170€

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Σύμφωνα με τον  ανωτέρω πίνακα  8  οι δαπάνες επισκευών αντλιοστασίων ομβρίων για το  έτος 2010  ανέρχονται σε  218,57  €.

Συνολικό κόστος επισκευών:  218,57  €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για τα αναλώσιμα (ανταλλακτικά, καύσιμα, λιπαντικά, εργαλεία, στολές, οικοδομικά υλικά, κλπ.) υπολογίζουμε ένα ποσοστό 10% στο συνολικό ετήσιο κόστος των  αναλώσιμων – ανταλλακτικών γενικά, το οποίο ανέρχεται σε  137.992 €.

Ήτοι: 137.992€  Χ 10% = 13.799,20 €

Συνολικό κόστος αναλώσιμων: 13.799,20 €

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε ένα ποσοστό 20% επί της ετήσιας  μισθοδοσίας των κατωτέρω εργαζομένων, οι οποίοι απασχολήθηκαν  καθημερινά με τον έλεγχο, τον καθαρισμό, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Η ετήσια μισθοδοσία για τους εργαζόμενους  αυτούς μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2010 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας  (εργοδηγός ηλ/γος): 24.938€

Κούστας Θεόδωρος (ηλεκτρονικός): 39.155€

Στάχτιαρης Ιωάννης(εργοδηγός μηχ/γος): 25.848€

Καπνίσης Αθανάσιος (εργάτης): 31.483€

Καπνίσης Ιωάννης(οδηγός αποφρακτικού): 35.000€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος (εργάτης): 38.274€

Άθροισμα: 194.698€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ194.698=38.939,60 €

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2010: 93.127,37 €

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΗ

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς ΔΕΗ το κόστος για τα τρία αντλιοστάσια όμβριων για όλο το 2009 ήταν:

1. αντλιοστάσιο ΜΟΤΙΒΟ: 40.188€ 

2. αντλιοστάσιο ΓΗΠΕΔΟ: 12.980€

3. αντλιοστάσιο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ: 2.650€

Επειδή στον μετρητή ΔΕΗ του αντλιοστασίου ΜΟΤΙΒΟ καταγράφεται και η κατανάλωση του κεντρικού αντλιοστασίου ακαθάρτων, το οποίο τροφοδοτείται από δύο αντλιοστάσια (ΛΙΟΥΜΗ και ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ) θα αφαιρεθούν:

1α. αντλιοστάσιο ΛΙΟΥΜΗ: 3.177€

2α. αντλιοστάσιο ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ: 6.576€

Συνολικό κόστος ΔΕΗ: 40.188-3.177-6.576+12.980+2.650=46.065€

ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΕΒ

2.500 €

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Σύμφωνα με τον  ανωτέρω πίνακα  8  οι δαπάνες επισκευών αντλιοστασίων ομβρίων για το  έτος 2009  ανέρχονται σε  5.750,23  €.

Συνολικό κόστος επισκευών:   5.750,23  €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ _ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για τα αναλώσιμα (ανταλλακτικά, καύσιμα, λιπαντικά, εργαλεία, στολές, οικοδομικά υλικά, κλπ.) υπολογίζουμε ν ένα ποσοστό 10% στο συνολικό ετήσιο κόστος των  αναλώσιμων – ανταλλακτικών γενικά, το οποίο ανέρχεται σε 121.719 €..

Ήτοι:  121.719€  Χ  10% = 12.171,90 €

Συνολικό κόστος αναλώσιμων: 12.171,90 €

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε ένα ποσοστό 20% επί της ετήσιας μισθοδοσίας των κατωτέρω εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνταν  καθημερινά με τον έλεγχο, τον καθαρισμό, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Η ετήσια μισθοδοσία για τους εργαζόμενους  αυτούς μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2009 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας (εργοδηγός ηλ/γος): 30.311€

Κούστας Θεόδωρος (ηλεκτρονικός): 46.935€

Στάχτιαρης Ιωάννης (εργοδηγός μηχ/γος): 28.214€

Καπνίσης Αθανάσιος (εργάτης): 37.641€

Καπνίσης Ιωάννης (οδηγός αποφρακτικού): 36.126€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος(εργάτης) : 44.126€

Άθροισμα: 223.353€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ223.353=44.670,60 €

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2009: 111.157,73 €

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

 ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΗ

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς ΔΕΗ το κόστος για τα τρία αντλιοστάσια όμβριων για όλο το 2008 ήταν:

1. αντλιοστάσιο ΜΟΤΙΒΟ: 30.735€ 

2. αντλιοστάσιο ΓΗΠΕΔΟ: 7.826€

3. αντλιοστάσιο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ: 1.679€

Επειδή στον μετρητή ΔΕΗ του αντλιοστασίου ΜΟΤΙΒΟ καταγράφεται και η κατανάλωση του κεντρικού αντλιοστασίου ακαθάρτων, το οποίο τροφοδοτείται από δύο αντλιοστάσια (ΛΙΟΥΜΗ και ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ) θα αφαιρεθούν:

1α. αντλιοστάσιο ΛΙΟΥΜΗ: 2.763€

2α. αντλιοστάσιο ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ: 5.098€

Συνολικό κόστος ΔΕΗ: 30.735-2.763-5.098+7.826+1.679=32.379€

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Σύμφωνα με τον  ανωτέρω πίνακα  8  οι δαπάνες επισκευών αντλιοστασίων ομβρίων για το  έτος 2009  ανέρχονται σε  4.312,45  €.

Συνολικό κόστος επισκευών:   4.312,45  €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για τα αναλώσιμα (ανταλλακτικά, καύσιμα, λιπαντικά, εργαλεία, στολές, οικοδομικά υλικά, κλπ.) υπολογίζουμε ν ένα ποσοστό 10% στο συνολικό ετήσιο κόστος των  αναλώσιμων – ανταλλακτικών γενικά, το οποίο ανέρχεται σε  114.698 €.

Ήτοι:  114.698€  Χ 10% = 11.469,80 €

Συνολικό κόστος αναλώσιμων: 11.469,80 €

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας των κάτωθι εργαζομένων, οι οποίοι απασχολήθηκαν  καθημερινά με τον έλεγχο, τον καθαρισμό, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Η ετήσια μισθοδοσία για τους εργαζόμενους αυτούς μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2008 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας  (εργοδηγός ηλ/γος): 31.291€

Κούστας Θεόδωρος (ηλεκτρονικός): 42.044€

Στάχτιαρης Ιωάννης (εργοδηγός μηχ/γος): 23.179€

Καπνίσης Αθανάσιος  (εργάτης): 33.210€

Καπνίσης Ιωάννης (οδηγός αποφρακτικού): 38.298€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος (εργάτης): 41.131€

Άθροισμα: 209.153€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ209.153=41.830,60 €

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2008: 89.991,85€

  Ερχόμενοι τώρα εις τα προηγούμενα έτη και συγκεκριμένα στο διάστημα από το 2007 μέχρι το 2003, σημειώνουμε σχετικά με το κόστος επισκευών των αντλιοστασίων ομβρίων ότι αυτό προκύπτει, όπως και ανωτέρω, από το άθροισμα των σχετικών τιμολογίων των επισκευών, που αφορούν αποκλειστικά σε αυτά (όταν υπάρχουν τέτοια) και από ένα ποσοστό 20% επί των υπολοίπων τιμολογίων επισκευών των αντλιοστασίων αποχέτευσης, στα οποία δεν έχει γίνει διαχωρισμός τους. Στην περίπτωση, που δεν υπάρχουν τιμολόγια, που να αφορούν αποκλειστικά  σε επισκευές ομβρίων, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται σε 30%. Στις περιπτώσεις δε, που υπάρχουν κάποια τιμολόγια, τα οποία αφορούν  αποκλειστικά στο δίκτυο ακαθάρτων, αυτά αφαιρούνται από το ποσόν των «δαπανών αντλιοστασίων αποχέτευσης συνολικά» και το ποσοστό 30% υπολογίζεται επί των υπολοίπων δαπανών αντλιοστασίων αποχέτευσης γενικώς, όπου δεν υπάρχει διαχωρισμός ομβρίων και ακαθάρτων (αυτό συμβαίνει π.χ. για το έτος 2007 στον πίνακα 10, που ακολουθεί  και στον οποίο απεικονίζονται οι δαπάνες αντλιοστασίων ομβρίων για το διάστημα 2007 – 2003. Για το έτος 2007 οι  δαπάνες αντλιοστασίων αποχέτευσης συνολικώς ανέρχονται στο ποσόν των 15.259,56 €. Αφαιρείται ποσόν 1.360 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε τιμολόγια, που αφορούν μόνον το δίκτυο ακαθάρτων  και επί του ποσού, που απομένει, ήτοι επί του ποσού των 13.899,56 ευρώ, το οποίο αφορά τιμολόγια, στα οποία δεν γίνεται διαχωρισμός και το οποίο στον πίνακα αναφέρεται ως «Δαπάνες Α/Σ Απ/σης υπόλοιπα»  υπολογίζεται ένα ποσοστό 30% ως δαπάνη, που αντιστοιχεί στα αντλιοστάσια ομβρίων, το οποίο εν προκειμένω ανέρχεται σε 4.169,87 ευρώ). Το ποσοστό δαπανών, που λαμβάνεται υπ’ όψιν για τα ανταλλακτικά των αντλιοστασίων ομβρίων είναι 10% των συνολικών. Ακολουθεί ο πίνακας  10,  όπου παρουσιάζονται οι τιμές του κόστους επισκευών των αντλιοστασίων ομβρίων για το διάστημα 2007 – 2003.

Πίνακας 10. Κόστος επισκευών αντλιοστασίων οµβρίων 2007-2003
Είδος Δαπάνης/Έτος 2007 2006 2005 2004 2003
Δαπάνες; Α/Σ Απ/σητ; 15.259,56 3.549,88 3.700,56 331,08 3.078,23
συνολικά          
Δαπάνες Α/Σ µόνο - - 1639,9 - 600
για όµβρια          
Δαπάνες; Α/Σ 13.899,56 2.899,88 1.880,66 36,08 2.478,23
Απ/σητ; υπόλοιπα          
Ποσοστό 20% - - 376,13 - 495,65
Ποσοστό 30% 4.169,87 869,96 - 10,82 -
Κόστος επισκευών 4.169,87 869,96 2.016,03 10,82 1.095,65
Α/Σ οµβρίων          

Κατόπιν των ανωτέρω οι  σχετικές δαπάνες  αντλιοστασίων ομβρίων για τα έτη 2007  έως και 2003 έχουν ως κάτωθι:

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΗ

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς ΔΕΗ το κόστος για τα τρία αντλιοστάσια όμβριων για όλο το 2007 ήταν:

Συνολικό κόστος ΔΕΗ: 26.496,70€

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

            Σύμφωνα με τον  ανωτέρω πίνακα 10  οι δαπάνες επισκευών αντλιοστασίων ομβρίων για το  έτος 2007 ανέρχονται σε 4.169,87 €.

Συνολικό κόστος επισκευών: 4.169,87 €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για τα αναλώσιμα (ανταλλακτικά, καύσιμα, λιπαντικά, εργαλεία, στολές, οικοδομικά υλικά, κλπ.) υπολογίζουμε ένα ποσοστό 10% στο συνολικό ετήσιο κόστος των  αναλώσιμων – ανταλλακτικών γενικά, το οποίο ανέρχεται σε 142.875 €.

Ήτοι: 142.875€ Χ 10% = 14.287,50 €

Συνολικό κόστος αναλώσιμων: 14.287,50€

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε ένα ποσοστό 20% επί της ετήσιας μισθοδοσίας των κάτωθι αναφερομένων, οι οποίοι απασχολήθηκαν  καθημερινά με τον έλεγχο, τον καθαρισμό, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους εργαζόμενους αυτούς  μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2007 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας (εργοδηγός ηλ/γος): 26.906€

Κούστας Θεόδωρος ηλεκτρονικός): 32.380€

Στάχτιαρης Ιωάννης (εργοδηγός μηχ/γος): 18.469€

Καπνίσης Αθανάσιος (εργάτης): 26.415€

Καπνίσης Ιωάννης (οδηγός αποφρακτικού) : 33.696€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος (εργάτης) : 34.729€

Άθροισμα: 172.595€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ172.595=34.519€

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2007: 79.473,07€

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΗ

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς ΔΕΗ το κόστος για τα τρία αντλιοστάσια όμβριων για όλο το 2006 ήταν:

Συνολικό κόστος ΔΕΗ: 27.206,80 €

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Σύμφωνα με τον  ανωτέρω πίνακα 10  οι δαπάνες επισκευών αντλιοστασίων ομβρίων για το  έτος 2006 ανέρχονται σε  869,96 €.

Συνολικό κόστος επισκευών:    869,96 €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Για τα αναλώσιμα (ανταλλακτικά, καύσιμα, λιπαντικά, εργαλεία, στολές, οικοδομικά υλικά, κλπ.) υπολογίζουμε ποσοστό 10% στο συνολικό ετήσιο κόστος των  αναλώσιμων - ανταλλακτικών γενικά, το οποίο ανέρχεται σε 149.078 €.

Ήτοι:  149.078€  Χ 10% = 14.907,80 €

Συνολικό κόστος αναλώσιμων: 14.907,80 €

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε ένα ποσοστό 20% επί της ετήσιας  μισθοδοσίας των κατωτέρω αναφερομένων, οι οποίοι απασχολήθηκαν  καθημερινά με τον έλεγχο, τον καθαρισμό, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους εργαζόμενους αυτούς μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2006 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας (εργοδηγός ηλ/γος): 25.886€

Κούστας Θεόδωρος  (ηλεκτρονικός): 29.047€

Κατοχιανός Ιωάννης (εργοδηγός μηχ/γος): 31.873€

Καπνίσης Αθανάσιος (εργάτης): 24.567€

Καπνίσης Ιωάννης (οδηγός αποφρακτικού): 30.134€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος  (εργάτης): 31.334€

Άθροισμα: 172.841€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ172.841=34.568,20 €

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2006: 77.552,76 €

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΗ

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς ΔΕΗ το κόστος για τα τρία αντλιοστάσια όμβριων για όλο το 2005 ήταν:

Συνολικό κόστος ΔΕΗ: 22.267,80 €

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Σύμφωνα με τον  ανωτέρω πίνακα 10  οι δαπάνες επισκευών αντλιοστασίων ομβρίων για το  έτος 2005 ανέρχονται σε  2.016,03 €.

Συνολικό κόστος επισκευών:   2.016,03 €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για τα αναλώσιμα (ανταλλακτικά, καύσιμα, λιπαντικά, εργαλεία, στολές, οικοδομικά υλικά, κλπ.) υπολογίζουμε ένα ποσοστό 10% στο συνολικό ετήσιο κόστος των  αναλώσιμων - ανταλλακτικών γενικά, το οποίο ανέρχεται σε 100.769 €.

Ήτοι: 100.769€  Χ 10% = 10.076,90 €

Συνολικό κόστος αναλώσιμων: 10.076,90€

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας, όπως και ανωτέρω. Η ετήσια μισθοδοσία για τους  εξ εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2005 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας    (εργοδηγός ηλ/γος): 25.581€

Κούστας Θεόδωρος (ηλεκτρονικός): 26.173€

Κατοχιανός Ιωάννης (εργ/γός Μηχ/γος): 15.193€

Καπνίσης Αθανάσιος  (εργάτης) : 22.745€

Καπνίσης Ιωάννης (οδηγός αποφρακτικού): 25.140€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος (εργάτης): 27.210€

Άθροισμα: 142.582€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ142.582=28.516,40 €

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2005: 62.877,13 €

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004

ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΗ

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς ΔΕΗ το κόστος για τα τρία αντλιοστάσια όμβριων για όλο το 2004 ήταν:

Συνολικό κόστος ΔΕΗ: 22.225,57€

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Σύμφωνα με τον  ανωτέρω πίνακα 10  οι δαπάνες επισκευών αντλιοστασίων ομβρίων για το  έτος 2004  ανέρχονται σε   10,82 €.

Συνολικό κόστος επισκευών:    10,82 €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για τα αναλώσιμα (ανταλλακτικά, καύσιμα, λιπαντικά, εργαλεία, στολές, οικοδομικά υλικά, κλπ.) υπολογίζουμε ένα ποσοστό 10% στο συνολικό ετήσιο κόστος των  αναλώσιμων - ανταλλακτικών γενικά, το οποίο ανέρχεται σε  125.992 €.

Ήτοι:  125.992€  Χ 10% =  12.599,20 €

Συνολικό κόστος αναλώσιμων: 12.599,20 €

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε ένα ποσοστό 20% επί της ετήσιας μισθοδοσίας των κάτωθι αναφερομένων. Η ετήσια μισθοδοσία για τους εργαζόμενους αυτούς μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2004 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας  (εργοδηγός  ηλ/γος) : 25.623€

Κούστας Θεόδωρος  ηλεκτρονικός): 24.178€

Καπνίσης Αθανάσιος (εργάτης): 20.620€

Καπνίσης Ιωάννης οδηγός /χειριστής  αποφρακτικού ): 23.860€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος (εργάτης): 24.869€

Άθροισμα: 119.150€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ119.150=23.830€

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004: 58.665,59 €

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003

ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΗ

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς ΔΕΗ το κόστος για τα τρία αντλιοστάσια όμβριων για όλο το 2003 ήταν:

Συνολικό κόστος ΔΕΗ: 20.282,50 €

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Σύμφωνα με τον  ανωτέρω πίνακα 10  οι δαπάνες επισκευών αντλιοστασίων ομβρίων για το  έτος 2003  ανέρχονται σε   1.095,65  €.

Συνολικό κόστος επισκευών:   1.095,65 €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ  - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για τα αναλώσιμα (ανταλλακτικά, καύσιμα, λιπαντικά, εργαλεία, στολές, οικοδομικά υλικά, κλπ.) υπολογίζουμε ένα ποσοστό 10%  στο συνολικό ετήσιο κόστος των αναλώσιμων -  ανταλλακτικών γενικά, το οποίο ανέρχεται σε 132.302 €

Ήτοι:  132.302 Χ 10% =  13.230,20 €

Συνολικό κόστος αναλώσιμων: 13.230,20 €

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε, όπως και ανωτέρω,  ένα ποσοστό 20% επί της ετήσιας μισθοδοσίας των κατωτέρω αναφερομένων, οι οποίοι απασχολήθηκαν καθημερινά με τον έλεγχο, τον καθαρισμό, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Η ετήσια μισθοδοσία για τους εργαζόμενους αυτούς μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2003 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας ( εργοδηγός ηλ/γος): 23.741€

Κούστας Θεόδωρος  (ηλεκτρονικός): 20.454€

Καπνίσης Αθανάσιος  (εργάτης): 17.921€

Καπνίσης Ιωάννης (οδηγός/χειριστής αποφρακτικού): 21.395€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος  (εργάτης): 21.187€

Άθροισμα: 104.698€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ104.698=20.939,60 €

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2003: 55.547,95 €

Για τα έτη  από το 2002 μέχρι το 1996 για το ετήσιο κόστος επισκευών των αντλιοστασίων ομβρίων υπολογίζεται  ομοίως ένα ποσοστό 30%  επί του συνολικού κόστους των αντλιοστασίων αποχέτευσης  γενικά. Όσον αφορά το ποσοστό δαπανών, για τα  αναλώσιμα - ανταλλακτικά των αντλιοστασίων ομβρίων, αυτό είναι ομοίως 10%  των συνολικών.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002

ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΗ

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς ΔΕΗ το κόστος για τα τρία αντλιοστάσια όμβριων για όλο το 2002 ήταν:

Συνολικό κόστος ΔΕΗ: 16.801,27€

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Υπάρχουν στοιχεία για το ετήσιο κόστος επισκευών των αντλιοστασίων αποχέτευσης γενικά, το οποίο ανέρχεται σε   10.757 €, οπότε το κόστος επισκευών, που αντιστοιχεί  στα  αντλιοστάσια ομβρίων, ανέρχεται στο 30%    του ποσού αυτού,  ήτοι σε  3.227,10 €.

 Ήτοι:  10. 757 Χ 30%  = 3.227,10 €

 Συνολικό κόστος επισκευών:   3.227,10  €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για τα αναλώσιμα (ανταλλακτικά, καύσιμα, λιπαντικά, εργαλεία, στολές, οικοδομικά υλικά, κλπ.) υπολογίζουμε ένα ποσοστό 10% στο συνολικό ετήσιο κόστος των αναλώσιμων -  ανταλλακτικών  γενικά, το οποίο ανέρχεται σε  143.544 €.

Ήτοι:  143.544€  Χ 10% =  14.354,40 €

Συνολικό κόστος αναλώσιμων: 14.354,40 €

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε ένα ποσοστό 20% επί της ετήσιας μισθοδοσίας  των κατωτέρω αναφερομένων, οι οποίοι απασχολήθηκαν  καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Η ετήσια μισθοδοσία για τους εργαζόμενους αυτούς μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2002 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας  (εργοδηγός μηχ/γος):   21.401€

Πρασσάς Ανδρέας  (εργοδηγός ηλ/γος): 22.632€

Κούστας Θεόδωρος  (ηλεκτρονικός) : 18.049€

Καπνίσης Αθανάσιος (εργάτης): 17.060€

Καπνίσης Ιωάννης (οδηγός/ χειριστής αποφ/κού): 16.609€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος (εργάτης): 19.666€

Άθροισμα: 115.417€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ115.417=23.083,40 €

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2002: 57.466,17 €

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001

ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΗ

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς ΔΕΗ το κόστος για τα τρία αντλιοστάσια όμβριων για όλο το 2001 ήταν:

Συνολικό κόστος ΔΕΗ: 18.198,95€

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Υπάρχουν στοιχεία για το ετήσιο κόστος επισκευών των αντλιοστασίων αποχέτευσης γενικά, το οποίο ανέρχεται σε  9.972,12 €, οπότε το κόστος επισκευών, που αντιστοιχεί  στα  αντλιοστάσια ομβρίων, ανέρχεται στο 30%    του ποσού αυτού,  ήτοι σε  2.991,64 €.

Ήτοι:  9.972,12 Χ 30%  = 2.991,64 €

 Συνολικό κόστος επισκευών:   2.991.64  €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για τα αναλώσιμα  - ανταλλακτικά (καύσιμα, λιπαντικά, εργαλεία, στολές, οικοδομικά υλικά, κλπ.) υπολογίζουμε ένα ποσοστό 10% στο συνολικό ετήσιο κόστος των  αναλώσιμων - ανταλλακτικών γενικά, το οποίο ανέρχεται σε  125.505 €

Ήτοι:  125.505€  Χ 10% = 12.550,50 €

Συνολικό κόστος αναλώσιμων: 12.550,50 €

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε ένα ποσοστό 20% επί της ετήσιας μισθοδοσίας   των κατωτέρω αναφερομένων, οι οποίοι απασχολήθηκαν   καθημερινά με τον έλεγχο, τον καθαρισμό, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Η ετήσια μισθοδοσία για τους εργαζόμενους αυτούς μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2001 ήταν:

Κανιός Γεώργιος   (Εργ/γος μηχ/γος): 16.998€

Στεργίου Χρήστος  (Εργοδηγός Μηχ/γος): 16.951€

Δενδρινός Οδυσσέας (εργοδηγός  ηλ/γος): 20.745€

Πρασσάς Ανδρέας (εργοδηγός ηλ/γος): 18.682€

Κούστας Θεόδωρος  (ηλεκτρονικός): 15.031€

Καπνίσης Αθανάσιος (εργάτης): 15.105€

Καπνίσης Ιωάννης  (οδηγός αποφ/κού): 13.999 €

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος (εργάτης) : 16.992€

Άθροισμα: 134.503,30 €

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ134.503,30 =26.900,66€

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2001: 60.641,75€

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000

ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΗ

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς ΔΕΗ το κόστος για τα τρία αντλιοστάσια όμβριων για όλο το 2000 ήταν:

Συνολικό κόστος ΔΕΗ: 16.598,82€

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Υπάρχουν στοιχεία για το ετήσιο κόστος επισκευών των αντλιοστασίων αποχέτευσης γενικά, το οποίο ανέρχεται σε  8.366,84 €, οπότε το κόστος επισκευών, που αντιστοιχεί  στα  αντλιοστάσια ομβρίων, ανέρχεται στο 30%    του ποσού αυτού,  ήτοι σε  2.510,05 €.

                                                                                                                                                                                      Ήτοι:  8.366,84 Χ 30%  = 2.510,05 €

 Συνολικό κόστος επισκευών:   2.510,05 €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για τα αναλώσιμα (καύσιμα, λιπαντικά, εργαλεία, στολές, οικοδομικά υλικά, κλπ.) υπολογίζουμε ένα ποσοστό 10% περίπου στο συνολικό ετήσιο κόστος των αναλώσιμων -  ανταλλακτικών γενικά,  το οποίο ανέρχεται σε  94.926 €.

Ήτοι:  94.926€  Χ 10% = 9.492,60 €

Συνολικό κόστος αναλώσιμων: 9.492,60 €

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε ένα ποσοστό 20% επί της ετήσιας μισθοδοσίας των κάτωθι αναφερομένων, οι οποίοι απασχολήθηκαν καθημερινά με τον έλεγχο, τον καθαρισμό, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Η ετήσια μισθοδοσία για τους εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2000 ήταν:

Κανιός Γεώργιος (εργ/γος μηχ/γος): 16.264€

Στεργίου Χρήστος (εργ/γος μηχ/γος): 16.449€

Δενδρινός Οδυσσέας  (εργοδηγός ηλ/γος): 16.977€

Πρασσάς Ανδρέας (εργοδηγός ηλ/γος): 23.665€

Κούστας Θεόδωρος (ηλεκτρονικός) : 7.742€

Καπνίσης Αθανάσιος (εργάτης): 14.219€

Καπνίσης Ιωάννης οδηγός αποφ/κού): 10.606€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος (εργάτης) :14.844€

Άθροισμα: 120.766€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ120.766=24.153,20 €

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2000: 52.754,67 €

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1999

ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΗ

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς ΔΕΗ το κόστος για τα τρία αντλιοστάσια όμβριων για όλο το 1999 ήταν:

Συνολικό κόστος ΔΕΗ: 12.728,18€

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

            Υπάρχουν στοιχεία για το ετήσιο κόστος επισκευών των αντλιοστασίων αποχέτευσης γενικά, το οποίο ανέρχεται σε  12.484,23 €, οπότε το κόστος επισκευών, που αντιστοιχεί  στα  αντλιοστάσια ομβρίων, ανέρχεται στο 30%    του ποσού αυτού,  ήτοι σε 3.745,27 €.

 Ήτοι: 12.484,23 Χ 10%  = 3.745,27 €

 Συνολικό κόστος επισκευών:   3.745,27 €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για τα αναλώσιμα (καύσιμα, λιπαντικά, εργαλεία, στολές, οικοδομικά υλικά, κλπ.) υπολογίζουμε ένα ποσοστό 10% στο συνολικό ετήσιο κόστος των αναλώσιμων - ανταλλακτικών γενικά, το οποίο ανέρχεται σε 89.954 €.

Ήτοι: 89.954€  Χ 10% =  8.995,40 €

Συνολικό κόστος αναλώσιμων: 8.995,40€

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας  των κατωτέρω αναφερομένων,   οι οποίοι απασχολήθηκαν  καθημερινά με τον έλεγχο, τον καθαρισμό, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Η ετήσια μισθοδοσία για τους  εργαζόμενους αυτούς μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 1999 ήταν:

Κανιός Γεώργιος (εργοδηγός μηχ/γος): 15.953€

Στεργίου Χρήστος (εργοδηγός μηχ/γος): 17.227€

Δενδρινός Οδυσσέας (εργοδηγός ηλ/γος) : 16.390€

Πρασσάς Ανδρέας  (εργοδηγός ηλ/γος) : 16.299€

Καπνίσης Αθανάσιος  (εργάτης): 11.595€

Καπνίσης Ιωάννης   (οδηγός αποφρακτικού): 8.528€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος (εργάτης): 16.428€

Άθροισμα: 102.420€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ102.420=20.484€

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1999:  45.952,85 €

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1998

ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΗ

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς ΔΕΗ το κόστος για τα τρία αντλιοστάσια όμβριων για όλο το 1998 ήταν:

Συνολικό κόστος ΔΕΗ: 13.686,21€

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Υπάρχουν στοιχεία για το ετήσιο κόστος επισκευών των αντλιοστασίων αποχέτευσης γενικά, το οποίο ανέρχεται σε  15.744,68  €, οπότε το κόστος επισκευών, που αντιστοιχεί  στα  αντλιοστάσια ομβρίων, ανέρχεται στο 30%   του ποσού αυτού,  ήτοι σε  4.723,40 €.

Ήτοι: 15.744,68 Χ 30%  = 4.723,40 €

 Συνολικό ετήσιο  κόστος επισκευών:   4 .723,40 €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Για τα αναλώσιμα (καύσιμα, λιπαντικά, εργαλεία, στολές, οικοδομικά υλικά, κλπ.) υπολογίζουμε ένα ποσοστό 10% στο συνολικό ετήσιο κόστος των  ανταλλακτικών γενικά, το οποίο ανέρχεται σε 39.058 €

Ήτοι:  39.058 Χ 10%  = 3905,80 €

Συνολικό κόστος αναλώσιμων: 3.905,80 €

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε ένα ποσοστό 20% επί της ετήσιας μισθοδοσίας  των κατωτέρω αναφερομένων, οι οποίοι απασχολήθηκαν  καθημερινά με τον έλεγχο, τον καθαρισμό, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Η ετήσια μισθοδοσία για τους  εργαζόμενους αυτούς μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 1998 ήταν:

Κανιός Γεώργιος (εργοδηγός μηχ/γος): 15.363€

Στεργίου Χρήστος (εργοδηγός μηχ/γος): 16.546€

Δενδρινός Οδυσσέας (εργοδηγός ηλ/γος) : 15.566€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος (εργάτης): 13.514€

Τσακαλίδης Χρήστος  (εργάτης): 16.851€

Άθροισμα: 77.840€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ77.840=15.568€

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1998: 37.883,41 €

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1997

ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΗ

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς ΔΕΗ το κόστος για τα τρία αντλιοστάσια όμβριων για όλο το 1997 ήταν:

Συνολικό κόστος ΔΕΗ: 11.220,04€

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Υπάρχουν στοιχεία για το ετήσιο κόστος επισκευών των αντλιοστασίων αποχέτευσης γενικά, το οποίο ανέρχεται σε   20.173,15  €, οπότε το κόστος επισκευών, που αντιστοιχεί  στα  αντλιοστάσια ομβρίων, ανέρχεται στο 30%   του ποσού αυτού,  ήτοι σε  6.051,94 €.

 Ήτοι:  20.173,15 Χ 30%  = 6.051,94 €

 Συνολικό ετήσιο  κόστος επισκευών:   6 .051,94 €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για τα αναλώσιμα (καύσιμα, λιπαντικά, εργαλεία, στολές, οικοδομικά υλικά, κλπ.) υπολογίζουμε ένα ποσοστό 10% περίπου στο συνολικό ετήσιο κόστος των αναλώσιμων – ανταλλακτικών γενικά, το οποίο ανέρχεται  σε 27.269 €.

Ήτοι: 27.269€  Χ 10% = 2.726,90 €

Συνολικό κόστος αναλώσιμων: 2.726,90 €

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε ένα ποσοστό 20% επί της ετήσιας μισθοδοσίας των κατωτέρω αναφερομένων , οι οποίοι απασχολήθηκαν  καθημερινά με τον έλεγχο, τον καθαρισμό, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Η ετήσια μισθοδοσία για τους εργαζόμενους αυτούς  μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 1997 ήταν:

Κανιός Γεώργιος (εργοδηγός μηχ/γος): 14.671€

Στεργίου Χρήστος (εργοδηγός μηχ/γος): 18.720€

Δενδρινός Οδυσσέας (εργοδηγός ηλ/γος): 14.697€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος (εργάτης): 14.072€

Τσακαλίδης Χρήστος  (οδηγός αποφ/κού) : 14.902€

Άθροισμα: 77.062€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ77.062=15.412,40 €

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1997:    35.411,28 €

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1996

ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΗ

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς ΔΕΗ το κόστος για τα τρία αντλιοστάσια όμβριων για όλο το 1996 ήταν:

Συνολικό κόστος ΔΕΗ: 9.685,81€

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

            Υπάρχουν στοιχεία για το ετήσιο κόστος επισκευών των αντλιοστασίων αποχέτευσης γενικά, το οποίο ανέρχεται σε  22.726,34  €, οπότε το κόστος επισκευών, που αντιστοιχεί  στα  αντλιοστάσια ομβρίων, ανέρχεται στο 30%   του ποσού αυτού,  ήτοι σε  6.817,90 €.

                                                                                                                                                                                      Ήτοι: 22.726,34 Χ 30%  = 6.817,90 €

 Συνολικό ετήσιο  κόστος επισκευών:   6 .817,90 €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ -  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για τα αναλώσιμα – ανταλλακτικά (καύσιμα, λιπαντικά, εργαλεία, στολές, οικοδομικά υλικά, κλπ.) υπολογίζουμε ένα ποσοστό 10% στο συνολικό ετήσιο κόστος των  αναλώσιμων – ανταλλακτικών γενικά, το οποίο ανέρχεται σε 18.348 €.

Ήτοι:   18.348€  Χ 10% =  1.834,80 €

Συνολικό κόστος αναλώσιμων – ανταλλακτικών : 1.834,80 €

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε ένα ποσοστό 20% επί της ετήσιας μισθοδοσίας  των κατωτέρω αναφερομένων, οι οποίοι απασχολήθηκαν  καθημερινά με τον έλεγχο, τον καθαρισμό, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Η ετήσια μισθοδοσία για τους εργαζόμενους αυτούς μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 1996 ήταν:

Κανιός Γεώργιος  (εργοδηγός μηχ/γος): 13.256€

Στεργίου Χρήστος  (εργοδηγός μηχ/γος): 15.542€

Δενδρινός Οδυσσέας (εργοδηγός ηλ/γος) : 13.852€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος (εργάτης) :10.295€

Τσακαλίδης Χρήστος (οδηγός αποφρακτικού): 11.469€

Άθροισμα: 64.414€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ64.414=12.882,80€

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1996: 31.221,31 €

            Κατόπιν όλων των ανωτέρω στον πίνακα 11, που ακολουθεί, παρουσιάζεται το ετήσιο κόστος κάθε παραμέτρου και το ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας των αντλιοστασίων ομβρίων  και από το άθροισμά τους προκύπτει το συνολικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης για την περίοδο 1996 έως 2015.

  Πίνακας 11. Συνολικό κόστος λειτουργίας & συντήρησης Α/Σ δικτύου ομβρίων ανά έτος
  Κόστος Κόστος Κόστος Κόστος Κόστος Ετήσιο
Έτος ΔΕΗ ΤΟΕΒ Επισκευών Ανταλ/κών Εργασίας Κόστος
  (€) (€) () (€) (€) ()
2015 53.532,48 3.340,50 10.123,06 20.340,05 36.685,77 124.021,86
2014 55.139 - 3.713,13 12.956,80 31.880,60 103.689,53
2013 44.869 4.050 6.701,47 17.576,50 27.229,80 100.426,77
2012 49.283 5.490,90 2.496.,-52 15.432 35.492,80 108.195,22
2011 36.164 - 3.771,66 11.166,30 38.033,60 89.135,56
2010 40.170 - 218,57 13.799,20 38.939,60 93.127,37
2009 46.065 2.500 5.750,23 12.171,90 44.670,60 111.157,73
2008 32.379 - 4.312,45 11.469,80 41.830,60 89.991,85
2007 26.496,70 - 4.169,87 14.287,50 34.519 79.473,07
2006 27.206,80 - 869,96 14.907,80 34.568,20 77.552,76
2005 22.267,80 - 2.016,03 10.076,90 28.516,40 62.877,13
2004 22.225,57 - 10,82 12.599,20 23.830 58.665,59
2003 20.282,50 - 1095,65 13.230,20 20.939,60 55.547,95
2002 16.801,27 - 3.227,10 14.354,40 23.083,40 57.466,17
2001 18.198,95   - 2.991,64 12.550,50 26.900,66 60.641,75
2000 16.598,82 - 2.510,05 9.492,60 24.153,20 52.754,67
1999 12.728,18 - 3.745,27 8995,40 20.484 45.952,85
1998 13.686,21 - 4.723,40 3.905,80 15.568 37.883,41
1997 11.220,04 - 6.051,94 2.726,90 15.412,40 35.411,28
1996 9.685,81 - 6.817,90 1.834,80 12.882,80 31.221,31
             
             
             
Σύνολο 575.000,13 15.381,40 75.316,72 233.874,55 575.621,03 1.475.193,83
Ολικό κόστος λειτουργίας Α/Σ  δικτύου ομβρίων περιόδου 1996-2015
Ποσοστό            
(%) επί 38,99 1 5,12 15,86 39,03 100
του ολικού
κόστους            

            Με βάση τα ανωτέρω οι  παράμετροι, που διαμορφώνουν κυρίως το ολικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης  των αντλιοστασίων  του δικτύου ομβρίων είναι το κόστος καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) και το κόστος εργασίας  του προσωπικού  κατά περίπου 40% η κάθε μία.  Το ποσοστό συμμετοχής  του κόστους  ανταλλακτικών και επισκευών στο ολικό κόστος είναι περίπου 15% και 5% αντίστοιχα. Το ποσοστό συμμετοχής του κόστους εισφορών προς ΤΟΕΒ για τα έτη, που αφορά είναι 1% του ολικού κόστους. 

             Επειδή η κατασκευή και λειτουργία των ανωτέρω αντλιοστασίων ομβρίων υδάτων έγινε προκειμένου να απομακρυνθούν τα όμβρια νερά από τις θερμάστρες άλατος ιδιοκτησίας των «Ελληνικών Αλυκών Α.Ε.» για λόγους καλύτερης απόδοσης και ποιότητας του προϊόντος αυτών, ήτοι του παραγομένου άλατος,

          Επειδή κατόπιν τούτου οι «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» υποχρεούνται στην καταβολή των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης των ως άνω αντλιοστασίων ομβρίων υδάτων.

         Επειδή οι «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» οφείλουν να μου καταβάλουν τις παραπάνω  δαπάνες από της συστάσεώς μου, ήτοι από το έτος 1993 μέχρι σήμερα και για τον εφεξής χρόνο, πλην όμως με την παρούσα ζητώ την καταβολή για το χρονικό διάστημα από της 1.1.1996 και μετά μέχρι και το 2015, επιφυλασσόμενη σχετικώς παντός δικαιώματός μου για το πρότερο διάστημα και αιτούμενη την αναγνώριση της υποχρεώσεως της εναγομένης για την καταβολή των ανωτέρω δαπανών για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 και εφεξής. 

             Επειδή  με το υπ’ αριθ. 324/12.7.1999 έγγραφό μας, η λήψη του οποίου από την εναγομένη συνομολογείται με το υπ’ αριθ. 2517/1.9.1999 έγγραφό της, υφίσταται οπωσδήποτε όχληση αυτής για την καταβολή των οφειλομένων, το οφειλόμενο ποσόν μέχρι 31.12.1999 (ήτοι € 150.468,85) οφείλει να μου το καταβάλει η εναγομένη  εντόκως νομίμως οπωσδήποτε από 1.1.2000 και το οφειλόμενο ποσόν για κάθε  έτος, που ακολουθεί, εντόκως νομίμως από την πρώτη του επομένου έτους, εις το οποίο αφορά, μέχρις εξοφλήσεως. Άλλως και σε κάθε περίπτωση το συνολικά οφειλόμενο ποσόν του 1.475.193,83 € η εναγομένη οφείλει να μου το καταβάλει εντόκως νομίμως από της επιδόσεως της παρούσας μέχρις εξοφλήσεως.

Επειδή για το παραδεκτό της ασκήσεως της παρούσας έχει καταβληθεί η απαιτούμενη δικηγορική αμοιβή όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ………………/2016 Γραμμάτιο Προείσπραξης ΔΣΑ.

            Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΩ

            Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου.

            Να αναγνωρισθεί ότι τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των αντλιοστασίων ομβρίων υδάτων, που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας, βαρύνουν την εναγομένη και ότι η εναγομένη υποχρεούται να μου καταβάλει τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των  αναφερόμενων  στο ιστορικό της παρούσας αντλιοστασίων του δικτύου ομβρίων της πόλης του Μεσολογγίου από 1.1.1996 μέχρι 31.12.2015, αλλά και για τον μετέπειτα χρόνο, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 και εφεξής και δη το ποσόν, που θα προκύψει για τις δαπάνες του έτους 2016 την τελευταία ημέρα  του έτους αυτού και το ποσόν, που θα προκύπτει στο επόμενο χρονικό διάστημα, ήτοι στο διάστημα από 1.1.2017 και μετά, σε μηνιαία βάση και δη την τελευταία ημέρα εκάστου μηνός. 

            Να υποχρεωθεί η εναγομένη να μου καταβάλει το ποσόν του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (1.475.193,83 €) για τις ανωτέρω δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των αντλιοστασίων ομβρίων υδάτων, που αντιστοιχούν στο διάστημα από 1.1.1996 έως και 31.12.2015 και δη  εκ του ποσού αυτού το οφειλόμενο ποσόν μέχρι 31.12.1999, ήτοι € 150.468,85 να υποχρεωθεί η εναγομένη να μου το καταβάλει εντόκως νομίμως από 1.1.2000 μέχρις εξοφλήσεως και το οφειλόμενο ποσόν για κάθε  έτος, που ακολουθεί, εντόκως νομίμως από την πρώτη του επομένου έτους, εις το οποίο αφορά, μέχρις εξοφλήσεως. Άλλως και σε κάθε περίπτωση να υποχρεωθεί η εναγομένη να μου καταβάλει το συνολικά οφειλόμενο ποσόν του 1.475.193,83 €  εντόκως νομίμως από της επιδόσεως της παρούσας μέχρις εξοφλήσεως.

            Να καταδικασθεί η αντίδικος στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μου.

                                                            

Μεσολόγγι,  27 Δεκεμβρίου 2016

                                          Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου

Water Logo Design3

ΕΣΠΑ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

front-page-espa-2014-2020.jpg filodimos.jpg

e-bill ΔΕΥΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

deya-ebilling_logo.png

Stay Connected on:

    

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  +26310-26734, -27000, -24139
  26310-22101
  ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ