ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)  

- - - - - - - - - - - - - -

Δ/νση : Πρώην Στρατόπεδο Χ.Καψάλη

           Τ. Κ. 30200,   Μεσολόγγι

Τηλ. : 2631026734 & 2631027000

FAX : 2631022101

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

http: www.deyames.gr

 

Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ : 25/9/2018

Προς : ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
   

Αρ. Πρωτ.: 3337

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017»

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ Τ.Κ. 30200- ΔΕΥΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017»
CPV 79212000-3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΔΦΟΡΩΝ 4 ΜΗΝΕΣ
Κ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 61.00.06.24
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 739ΗΟΕ9Θ-ΖΣ0
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 18REQ2003737069

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)

ΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΚΛΗΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 26310-26734

Η ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου προτίθεται να προβεί στην την απευθείας ανάθεση για   την παροχή της εργασίας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017».

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 τις διατάξεις των Ν.4412/2016 αρ.328 & Ν.1069/80 & Ν.4483/2017 αρ.7, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ορκωτούς που θα ολοκληρώσουν το αντικείμενο ελέγχου για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2017.
  • Βεβαίωση της εγγραφής στο σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (ΣΟΕΛ )
  • Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής και Φορολογικής ενημερότητας που θα ισχύουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.

Οι προσφέροντες πρέπει να έχουν τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλουν προσφορά.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Οι υπηρεσίες Ορκωτών ελεγκτών λογιστών αφορούν στο τακτικό οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο για το έτος 2017 και παραδοτέο αντικείμενο θεωρείται η έκθεση ελέγχου που αφορά την χρήση 2017. Ο τόπος παροχής υπηρεσιών είναι η έδρα της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Το συνολικό ποσό θα καταβληθεί με την παραλαβή των εκθέσεων ελέγχου από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ. Η εξόφληση θα συνοδεύεται από το σχετικό παραστατικό, επί του οποίου θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

                                                                                                                  

Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΜ

 

 

 

 

Σταματάτος Σπύρος

Ε.Δ.
  1.  Φ. Φυσικά πρόσωπα

ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 
Α. Τους λογαριασμούς νερού μπορείτε να εξοφλείτε, προσκομίζοντάς τους μαζί σας, στον γκισέ στις τράπεζες Πειραιώς και Εθνική σε ώρες εργασίας.
Β. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να πληρώσετε έναντι, οποιοδήποτε ποσόν, στον γκισέ στις δύο προαναφερόμενες τράπεζες σε ώρες εργασίας, χωρίς να έχετε μαζί σας λογαριασμό νερού, δίνοντας τα στοιχεία του καταναλωτή, όπως αναγράφονται στον λογαριασμό ύδρευσης (ονοματεπώνυμο ή αριθμό υδρομέτρου ή κωδικό καταναλωτή) στους αριθμούς λογαριασμών:
  1. Τράπεζα Πειραιώς 5161-038351-801
  2. Τράπεζα Εθνική 412200170789
Γ. Τέλος οποιαδήποτε ώρα και ημέρα, μπορείτε να πληρώνετε ηλεκτρονικά, εάν διαθέτετε e-Banking, οποιοδήποτε ποσόν, στον λογαριασμό με αριθμό (IBAN) GR4301721610005161038351801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1-2018

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)
- - - - - - - - - - - - - -
Δ/νση : Πρώην Στρατόπεδο Χ.Καψάλη
Τ. Κ. 30200, Μεσολόγγι
Πληρ.: Σκληρού Κων/να
Τηλ. : 2631026734 & 2631027000
F A X : 2631022101
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ : 20-09-2018

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) σας ενημερώνει ότι τη Πέμπτη 20/09/2018 αναρτήθηκαν στα γραφεία της, Πρώην Στρ. Χρ. Καψάλη, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e- παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (http://www.asep.gr/), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου

Water Logo Design3

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

front-page-espa-2014-2020.jpg

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Stay Connected on:

    

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  +26310-26734, -27000, -24139
  26310-22101
  ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ